Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 4/2023

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
4/2023

Príplatky za nočnú prácu, prácu v sobotu a nedeľu

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

V súkromnej sfére sa odmeňovanie zamestnancov riadi ustanoveniami v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), ale tiež aj v súlade so zákono...

Jednotlivé druhy protiprávneho konania zamestnanca a zamestnávateľa - príklady z praxe

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Pokiaľ dôjde k porušeniu právnych noriem subjektov pracovnoprávneho vzťahu, ide o ich protiprávne konanie v danom prípade. Pritom protiprávne konanie je jedným z predpokladov pracovnoprávnej zodpov...

Riadenie BOZP v zamestnávateľskej organizácii podľa požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001 (2.)

Ing. Pavol Farárik Zo seriálu: Riadenie BOZP v zamestnávateľskej organizácii podľa požiadaviek systémovej normy STN ISO 45001

V predchádzajúcom čísle časopisu boli predstavené tri témy – Úvod do systému manažérstva BOZP, Ciele manažérstva BOZP a Kontext organizácie. V tomto čísle časopisu pokračujeme nasledujúcimi témami ...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Redaktorka: PhDr. Lucia Vanochová
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk, internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: lucia.vanochova@wolterskluwer.com

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné je 85 eur (7,08 €/1 číslo) vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Periodicita: mesačník
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 12. 4. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
EV 4150/10 (tlačená verzia), EV 20/22/EPP (online)
ISSN 1338-6417 (tlačená verzia), ISSN 2730-0382 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.