Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Počet článkov autora: 25


Riešenie sporov zamestnanca a zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti práce

V oblasti bezpečnosti práce má zamestnávateľ právne povinnosti dané kogentnou právnou úpravou. Pokiaľ si zamestnávateľ tieto právne povinnosti nesplní, má zamestnanec možnosť oznámiť mu daný stav a požadovať od neho okamžité zjednanie nápravy v da...

Rozhodnutie inšpektorátu práce po vydaní protokolu

Inšpektor práce môže pri výkone inšpekcie práce u zamestnávateľa konať len v rámci oprávnení, ktoré mu dáva právna úprava. Pri výkone inšpekcie práce má inšpektor práce oprávnenia, ale aj právne povinnosti, ktoré musí bezvýhradne rešpektovať. Výst...

Preverenie dodržiavania pravidiel bezpečnosti práce

Rešpektovanie a preverovanie dodržiavania pravidiel bezpečnosti práce je podstatné pre zabezpečenie riadneho výkonu závislej práce. Významnú úlohu pri preverovaní dodržiavania týchto pravidiel bezpečnosti práce má inšpektorát práce, ktorý uvedenú ...

Pracovnoprávna zodpovednosť za stratu predmetov

Pracovnoprávna zodpovednosť je právnou zodpovednosťou jedného zo subjektov pracovného pomeru. Pri výkone závislej práce zamestnancom pre zamestnávateľa je v určitých prípadoch nevyhnutné, aby zamestnávateľ odovzdal zamestnancovi nástroje, ochranné...

Predpoklady platnosti vnútorného predpisu v oblasti bezpečnosti práce

Vnútorné predpisy v oblasti bezpečnosti práce sú prameňmi práva a musia byť rešpektované. Preto, aby mali právnu relevanciu, musia spĺňať jednotlivé obligatórne predpoklady. Predovšetkým vnútorné predpisy musia byť právne súladné, a to nielen s ús...

Pracovnoprávna zodpovednosť v prípade dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, právna úprava

Pracovnoprávna zodpovednosť je jednou z právnych zodpovedností, ktorá nastane v prípade, že sú splnené jednotlivé obligatórne predpoklady. Podstatným primárnym predpokladom zodpovednosti je protiprávne konanie zamestnanca alebo zamestnávateľa. Pok...

Právne postavenie inšpektora práce pri výkone inšpekcie práce

Právne postavenie inšpektora práce je priamo odvodené od rozsahu inšpekcie práce. Inšpektor práce pritom pri výkone inšpekcie práce koná v mene príslušného inšpektorátu práce, a preto môže vykonávať len tie pôsobnosti, ktoré sú inšpektorátom práce...

Pracovný úraz a zodpovednosť zamestnávateľa v praxi

Pracovný úraz zamestnanca je konkrétnym prípadom vzniku ujmy na zdraví alebo živote zamestnanca. Pokiaľ dôjde na pracovisku k pracovnému úrazu, majú zamestnanec, a aj zamestnávateľ, striktne dané právne povinnosti právnou úpravou. Primárnou právno...

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce

Pri výkone závislej práce v rámci pracovnoprávneho vzťahu v prípade určitých povolaní môže dôjsť k vzniku nebezpečenstva ohrozenia zamestnancov. Preto má zamestnávateľ významné právne povinnosti informačného charakteru voči svojim zamestnancom, kt...

Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce

Oblasť spolupráce zamestnávateľa a jeho zamestnancov v záujme zabezpečenia bezpečnosti práce sa týka celej oblasti ochrany práce. Významné kontrolné oprávnenia pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má odborový orgán. Významnou ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.