Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Počet článkov autora: 22


Pracovnoprávna zodpovednosť za stratu predmetov

Pracovnoprávna zodpovednosť je právnou zodpovednosťou jedného zo subjektov pracovného pomeru. Pri výkone závislej práce zamestnancom pre zamestnávateľa je v určitých prípadoch nevyhnutné, aby zamestnávateľ odovzdal zamestnancovi nástroje, ochranné...

Predpoklady platnosti vnútorného predpisu v oblasti bezpečnosti práce

Vnútorné predpisy v oblasti bezpečnosti práce sú prameňmi práva a musia byť rešpektované. Preto, aby mali právnu relevanciu, musia spĺňať jednotlivé obligatórne predpoklady. Predovšetkým vnútorné predpisy musia byť právne súladné, a to nielen s ús...

Pracovnoprávna zodpovednosť v prípade dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, právna úprava

Pracovnoprávna zodpovednosť je jednou z právnych zodpovedností, ktorá nastane v prípade, že sú splnené jednotlivé obligatórne predpoklady. Podstatným primárnym predpokladom zodpovednosti je protiprávne konanie zamestnanca alebo zamestnávateľa. Pok...

Právne postavenie inšpektora práce pri výkone inšpekcie práce

Právne postavenie inšpektora práce je priamo odvodené od rozsahu inšpekcie práce. Inšpektor práce pritom pri výkone inšpekcie práce koná v mene príslušného inšpektorátu práce, a preto môže vykonávať len tie pôsobnosti, ktoré sú inšpektorátom práce...

Pracovný úraz a zodpovednosť zamestnávateľa v praxi

Pracovný úraz zamestnanca je konkrétnym prípadom vzniku ujmy na zdraví alebo živote zamestnanca. Pokiaľ dôjde na pracovisku k pracovnému úrazu, majú zamestnanec, a aj zamestnávateľ, striktne dané právne povinnosti právnou úpravou. Primárnou právno...

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce

Pri výkone závislej práce v rámci pracovnoprávneho vzťahu v prípade určitých povolaní môže dôjsť k vzniku nebezpečenstva ohrozenia zamestnancov. Preto má zamestnávateľ významné právne povinnosti informačného charakteru voči svojim zamestnancom, kt...

Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce

Oblasť spolupráce zamestnávateľa a jeho zamestnancov v záujme zabezpečenia bezpečnosti práce sa týka celej oblasti ochrany práce. Významné kontrolné oprávnenia pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má odborový orgán. Významnou ...

Hmotná zodpovednosť zamestnanca, príklady z praxe

Hmotná zodpovednosť zamestnanca sa spája s osobitnou právnou zodpovednosťou zamestnanca ustanovenou v § 182 až § 184 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), ktorou je zodpovednosť zamestna...

Porušenie bezpečnosti práce a skončenie pracovného pomeru

Porušenie bezpečnosti práce je protiprávnym konaním, pretože je dôsledkom porušenia právnych povinností, ktoré zamestnancovi vyplývajú z právnej úpravy alebo z vnútorných predpisov zamestnávateľa, ktoré boli prijaté právne súladným spôsobom. Pokia...

Jednotlivé druhy protiprávneho konania zamestnanca a zamestnávateľa - príklady z praxe

Pokiaľ dôjde k porušeniu právnych noriem subjektov pracovnoprávneho vzťahu, ide o ich protiprávne konanie v danom prípade. Pritom protiprávne konanie je jedným z predpokladov pracovnoprávnej zodpovednosti, ktorý je obligatórny. Samotné protiprávne...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.