Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Legislatíva

Legislatíva súvisiaca s COVID-19

73/2020 Z.z.

Schválený 7. 4. 2020 Účinný 9. 4. 2020 Novelizovaný: 23. 6. 2021  

73/2020 Z.z. , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

74/2020 Z.z.

Schválený 7. 4. 2020 Účinný 9. 4. 2020 Novelizovaný: 1. 7. 2023  

74/2020 Z.z. , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

75/2020 Z.z.

Schválený 7. 4. 2020 Účinný 9. 4. 2020  

75/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

68/2020 Z.z.

Schválený 3. 4. 2020 Účinný 6. 4. 2020  

68/2020 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

129/2020 Z.z.

Schválený 13. 5. 2020 Účinný 21. 5. 2020 Novelizovaný: 1. 8. 2022  

129/2020 Z.z. , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

128/2020 Z.z.

Schválený 14. 5. 2020 Účinný 21. 5. 2020  

128/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

67/2020 Z.z.

Schválený 2. 4. 2020 Účinný 4. 4. 2020 Novelizovaný: 20. 5. 2022  

67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

292/2014 Z.z.

Schválený 17. 9. 2014 Účinný 1. 11. 2014 Novelizovaný: 1. 9. 2023  

292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

62/2020 Z.z.

Schválený 25. 3. 2020 Účinný 27. 3. 2020 Novelizovaný: 1. 2. 2022  

62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

410/2007 Z.z.

Schválený 15. 8. 2007 Účinný 1. 9. 2007  

410/2007 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu

356/2006 Z.z. Z

Schválený 10. 5. 2006 Účinný 1. 6. 2006 Novelizovaný: 1. 10. 2020 Zrušený: 1. 6. 2024  

356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

253/2006 Z.z.

Schválený 5. 4. 2006 Účinný 1. 6. 2006  

253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

83/2013 Z.z.

Schválený 3. 4. 2013 Účinný 15. 4. 2013 Novelizovaný: 24. 11. 2020  

83/2013 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

542/2007 Z.z.

Schválený 16. 8. 2007 Účinný 1. 12. 2007  

542/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci

99/2016 Z.z.

Schválený 27. 1. 2016 Účinný 1. 3. 2016 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

103/2020 Z.z.

Schválený 28. 4. 2020 Účinný 30. 4. 2020 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

103/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

66/2020 Z.z.

Schválený 2. 4. 2020 Účinný 4. 4. 2020  

66/2020 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

104/2020 Z.z.

Schválený 30. 4. 2020 Účinný 30. 4. 2020  

104/2020 Z.z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou

92/2020 Z.z.

Schválený 22. 4. 2020 Účinný 25. 4. 2020 Novelizovaný: 12. 5. 2020  

92/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

198/2020 Z.z. N

Schválený 9. 7. 2020 Účinný 21. 7. 2020 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

198/2020 Z.z. , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

578/2004 Z.z.

Novelizovaný: 7. 6. 2024  

245/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

431/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Zmena nastane

198/2020 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

577/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

233/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve