Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 3/2024

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
3/2024

Konanie za zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Článok bližšie poukazuje na právnu úpravu konania za zamestnávateľa v rámci pracovnoprávnych vzťahov a poukazuje aj na príslušnú rozhodovaciu prax súdov v tejto oblasti. Zamestnávateľom je podľa us...

Etický kódex a jeho miesto medzi vnútornými predpismi zamestnávateľa

Ing. Pavol Farárik

Etický kódex ako jeden z druhov vnútorného predpisu zamestnávateľa, je pomerne novým pojmom, ktorého používanie nemá dlhú históriu. Je to pojem, ktorého obsahová naplň je stále vo vývoji. Uvedená t...

Základné zásady bezpečnej práce v poľnohospodárstve

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Poľnohospodárstvo patrí k jednej z najstarších ľudských činností, má dôležitú úlohu v produkcii potravín pre obyvateľstvo a zohráva zároveň významnú ekonomickú úlohu. Okrem pestovania rastlín je ďa...

Obsah vydania

Editoriál

Vydáva

Bezpečnosť práce v praxi 3/2024

Mesačník; ročník XIV.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Redaktorka: PhDr. Lucia Vanochová
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk, internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: lucia.vanochova@wolterskluwer.com

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné je 99 eur (8,25 €/1 číslo) vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Periodicita: mesačník
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 8. 3. 2024

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024
EV 4150/10 (tlačená verzia), EV 20/22/EPP (online)
ISSN 1338-6417 (tlačená verzia), ISSN 2730-0382 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.