Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum: Rubrika: AKTUÁLNE ZO SVETA

Nová správa o duševnom zdraví na pracovisku po pandémii COVID-19
Na jar 2022 iniciovala Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len "EU-OSHA") bleskový prieskum Eurobarometer (OSH Pulse survey 2022), v rámci ktorého bolo oslovených viac ako 27 000 zamestnancov vo všetkých členských štátoch EÚ, na Islande a v Nórsku prostredníctvom telefonických rozhovorov. Cieľom prieskumu bolo získať náhľad na stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len "BOZP") na postpandemických pracoviskách. Autori prieskumu následne analyzovali údaje o duševnom zdraví súvisiacom s prácou z prieskumu OSH Pulse s údajmi z iných európskych prieskumov o pracovných podmienkach a pracovných rizikách, ktoré sa opakujú v priebehu času, aby získali obraz o situácii týkajúcej sa duševného zdravia pracovníkov pred, počas a v záverečnej fáze pandémie COVID-19.
Ich cieľom bolo:
-
poskytnúť detailný popis stavu duševného zdravia súvisiaceho s prácou v Európe po skončení pandémie a
-
vygenerovať dôkazy s cieľom poskytnúť informácie pre diskusie o bezprostredných a možných dlhodobých dopadoch pandémie na duševné zdravie súvisiace s prácou.
Kľúčové zistenia sú uvedené ďalej v článku.
Rozsah pracovného stresu a zlého duševného zdravia v prieskume Pulse BOZP v roku 2022
Výskyt pracovného stresu a problémov s duševným zdravím:
Relatívne vysoká miera samo nahlásených problémov s pracovným stresom a problémov s duševným zdravím sa objavila tak v prieskume OSH Pulse (26,8% z oslovených respondentov uviedlo stres, depresiu alebo úzkosť spôsobenú alebo zhoršenú prácou a 44% uviedlo, že ich pracovný stres sa zvýšil v dôsledku pandémie), ako aj v analýze dvoch ďalších štúdií o duševnej pohode zamestnancov [­Európsky prieskum pracovných podmienok (EWCS) a Európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER)]. Zlé duševné zdravie uvádzalo 22,4% respondentov oslovených v roku 2021 v rámci európskeho telefonického prieskumu pracovných podmienok (EWCTS). To zodpovedá aj výsledkom ďalších štúdií realizovaných v období pred pandémiou, ako aj počas pandémie COVID-19 týkajúcich sa problémov s duševným zdravím pracujúcej populácie (Eurostat, 2022; GBD 2019 Mental disorders Collaborators, 2022 a tiež napr. Hvide a Johnsen, 2022).
Analýza ukázala, že už pred rokom 2020 bolo dôležité v rámci BOZP riešiť psychosociálne riziká a duševné zdravie súvisiace s prácou, pandémia však spôsobila, že tento problém sa stal ešte naliehavejším.
Spojenie medzi psychosociálnymi rizikovými faktormi súvisiacimi s prácou a nahlásenými problémami s duševným zdravím:
Ako sa očakávalo, individuálna pracovná záťaž, otvorenosť pracovísk a opatrenia na riešenie stresu boli v prieskume OSH Pulse spojené s duševným zdravím zamestnancov. Všetky skúmané faktory (expozícia na psychosociálne rizikové faktory, rizikové faktory súvisiace s digitálnou prácou, nedostatok opatrení na riešenie pracovného stresu) boli významne spojené s prítomnosťou zlého duševného zdravia súvisiaceho s prácou. Rizikovým faktorom s najsilnejšou väzbou na duševné zdravie bola veľká časová tieseň alebo pracovné preťaženie. Tento rizikový faktor bol tiež najviac uvádzaný v prieskume BOZP Pulse (46% respondentov) a zdá sa, že naďalej zostáva osobitným problémom aj v súčasnom svete práce. Aj v prieskume ESENER 2019 až 45% prevádzok uviedlo prítomnosť časovej tiesne ako rizikového faktora. Taktiež iné faktory, ako napríklad skúsenosť s obťažovaním, šikanovaním alebo násilím na pracovisku, boli v prieskume OSH Pulse spojené so značne zlým duševným zdravím.
Súvislosť medzi zvýšením stresu počas pandémie a vystavením psychosociálnym rizikový
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.