Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Analýzy súdnych rozhodnutí

Uvedenie dôvodu skončenia pri predčasnom skončení pracovného pomeru na dobu určitú N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Dňa 20. februára 2024 bol publikovaný rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci  K.L. v. X sp. z o.o. C-715/20. Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týkal výkladu doložky 4 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, uzavretej 18. marca 1999 (ďalej len...

Kedy môže súd skončiť pracovný pomer napriek neplatnej výpovedi N

Autor/i: Mgr. Štefan Palkovič, advokát, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Vo všeobecnosti platí, že ak je výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru alebo iné skončenie pracovného pomeru neplatné, pracovný pomer trvá ďalej a nekončí sa. Podmienkou však je, aby zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že napriek dan...

Kratší pracovný čas a rozhodnutie Súdneho dvora EÚ N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) upravuje aj na pohľad „diétne“ ustanovenie o kratšom pracovnom čase (§ 49), ktoré vymedzuje len základné princípy: kratší pracovný čas je založený na...

Ponuková povinnosť ako aktívna povinnosť N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) v § 63 ods. 2 ustanovuje ponukovú povinnosť zamestnávateľa voči zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zamestnávateľa v niektorých prí...

K judikovanému rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR – R 35/2023 (Pracovný pomer na dobu určitú) – dojednanie dôvodu reťazenia v kolektívnej zmluve N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

V praxi sa objavovali otázky, podnety či sťažnosti ohľadom uplatnenia § 48 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov; (ďalej len „Zákonník práce“), ktorý sa týka možnosti reťazenia pracovného pomeru na určitú dobu...

Monitoring zamestnancov z hľadiska rozhodovacej praxe N

Autor/i: Mgr. Ján Ščerba, advokátsky koncipient, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. , Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur., Counsel, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

Monitorovanie a kontrola zamestnancov je inštitútom presahujúcim pracovné právo. Aj keď je možné zákonne vykonať činnosti monitoringu na pracovisku, z pohľadu zamestnávateľa je potrebné dodržať zákonom ustanovené podmienky a objektívne zvážiť prim...

Práca so zobrazovacími jednotkami a preplácanie okuliarov N

Autor/i: NIP Košice

Práca so zobrazovacími jednotkami a preplácanie okuliarov zamestnávateľom je výsledkom žaloby rumunského zamestnanca, ktorý žiadal od zamestnávateľa preplatenie nákladov na okuliare.

Doba odpočinku vo svetle poslednej judikatúry Súdneho dvora EÚ a jej výzvy aj pre aplikačnú prax v Slovenskej republike N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Každý rok pri práci s pracovným právom prináša rôzne výzvy a aj prekvapivé momenty. Jedným z nich sa v roku 2023 stalo aj rozhodnutie Súdneho dvora EÚ (ďalej len „SD EÚ)“ C-477/21 v oblasti doby odpočinku. Keďže autor tohto článku je aj súčasťou k...

Súdny dvor EÚ a pracovná pohotovosť N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

V poslednom období sa Súdny dvor EÚ (ďalej len „Súdny dvor“) v nadväznosti na prvé rozhodnutie vo veci Matzak (C-518/15) zaoberal celým radom prípadov posudzovania pracovnej pohotovosti mimo pracoviska z hľadiska toho, či ide o pracovný čas alebo ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.