Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Analýzy súdnych rozhodnutí

Pohľad Najvyššieho súdu ČR na regionálne odmeňovanie a kontext Slovenskej republiky N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

V roku 2020 veľkú pozornosť v ČR vzbudilo rozhodnutie NS ČR – 21 Cdo 3955/2018, v ktorom súd riešil otázku prípustnosti rozdielov v odmeňovaní medzi jednotlivými regiónmi, ak ide o toho istého zamestnávateľa. Bola položená základná otázka, či soc...

Výber z rozhodnutí Súdneho dvora EÚ v oblasti pracovného práva v roku 2020 – časť I. (pracovný čas a dovolenka) N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

V priebehu roka 2020 sa v rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ objavilo niekoľko prípadov, ktoré môžu mať alebo budú mať dopady aj na vnútroštátny výklad pracovného práva v Slovenskej republike.

Kedy je individuálne prepustenie súčasťou hromadného prepúšťania? Počítanie referenčnej doby 30 dní podľa práva EÚ N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

[výber z rozhodnutia Súdneho dvora EÚ – C-300/19 (UX)] V roku 2020 sa Súdny dvor EÚ venoval aktuálnej otázke hromadného prepúšťania. V prípade C-300/19 riešil otázku určenia, či je konkrétne prepúšťanie súčasťou hromadného prepúšťania, a teda vlas...

Z rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Skončenie pracovného pomeru príslušníka mestskej (obecnej) polície z dôvodu organizačnej zmeny N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

Na vykonanie organizačnej zmeny, ktorá má za následok skončenie pracovného pomeru príslušníka mestskej (obecnej) polície podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, je oprávnené len mestské (obecné) zastupiteľstvo. Rozsudok Najvyššieho súdu S...

Monitorovanie zamestnancov – Vývoj rozhodovacej praxe Európskeho súdu pre ľudské práva N

Autor/i: JUDr. Jana Mikušová, Advokátska kancelária bratis.law

Monitorovanie zamestnancov na pracovisku patrí stále medzi jednu z najaktuálnejších tém, ktorá sa priamo dotýka tak zamestnávateľa, ako aj zamestnancov. Hlavné piliere monitorovania zamestnancov na pracovisku boli vzhľadom na citlivosť tejto otázk...

Test dychovou skúškou je objektívnym dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru so zamestnancom N

Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Označenie rozhodnutia Krajský súd v Trnave sp. zn. 25CoPr/4/2019 z 31. marca 2020 (zrušenie rozhodnutia Okresného súdu v Piešťanoch, 18Cpr/13/2018-208 z 20. mája 2019 – vrátené na ďalšie konanie – neprávoplatné rozhodnutie)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.