Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Otázky

Otázky

Zaradenie do platových tried

OAO ID: 5199 Autor/i: Zuzana Dianová

Chcem sa opýtať na zaradenie do platových tried na mestskom úrade - nastúpila som do úradu a pozerám, že vedúci zamestnanci oddelení sú zaradení v platovej triede 9, prednosta úradu v 10. Podľa môjho názoru nie sú zaradení správne, nakoľko uvedené...

Odvolanie z funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie obce pri uzatvorení dohody o skončení pracovného pomeru

OAO ID: 5179 Autor/i: Jozef Tekeli

Je potrebné pri uzatvorení dohody o skončení pracovného pomeru s riaditeľom rozpočtovej organizácie obce (dom kultúry) k určitému dátumu podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce následne deklarovať jeho odvolanie z funkcie k tomuto určitému dátumu obecný...

Výpočet nároku za dovolenku za rok 2022_materská dovolenka

OAO ID: 5181 Autor/i: Iveta Matlovičová

Ako má zamestnávateľ posúdiť nárok na čerpanie dovolenky za kalendárny rok 2022 v prípade, že zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku dňa 10.06.2021 a jej materská dovolenka skončila 02.02.2022, pričom od 03.02.2022 si zamestnankyňa následne...

Lodný kapitán a s.r.o.

OAO ID: 5157 Autor/i: Tatiana Mičudová

Lodný kapitán s preukazom odbornej spôsobilosti (B- Lodný kapitán I. triedy) si chce založiť s.r.o. a potreboval by túto činnosť zapísať medzi predmety podnikania s.r.o.- do ORSR. Táto činnosť patrí medzi slobodné povolania, takže takáto živnosť v...

Pobyt sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti

OAO ID: 5137 Autor/i: Katarína Fedorová

V zmysle § 13 zákona o zdravotnej starostlivosti sa za službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti považuje aj pobyt sprievodcu hospitalizovanej osoby. Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú spoplatnené a regulu...

Súlad uvedenia smernice v pracovnej zmluve so Zákonníkom práce

OAO ID: 5133 Autor/i: Tatiana Mičudová

Podľa § 1 ods. 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Tento zákon sa nevzťahuje na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavn...

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme a zamestnanci súkromnej ZŠ

OAO ID: 5131 Autor/i: Jozef Sýkora

Vzťahuje sa zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme na zamestnancov súkromnej základnej školy? Vzťahuje sa na ne v plnom rozsahu alebo len čiastočne? Ak áno, prosím o objasnenie, ktoré veci sa týkajú zamestnancov súkromnej základ...

Dve pracovné pozície na jednu pracovnú zmluv

OAO ID: 5115 Autor/i: Tatiana Mičudová

Je možné mať na jednu pracovnú zmluvu dve pracovné pozície? Teda, prijmeme zamestnanca na jednu pracovnú zmluvu na plný úväzok, kde pol úväzku bude pracovať na jednej pracovnej pozícii a pol úväzku bude pracovať na druhej pracovnej pozícii. Jedna ...

Účtovanie stravných lístkov

OAO ID: 5085 Autor/i: Tatiana Macháčová

Ako sa účtuje použitie stravných lístkov? Obec dáva zamestnancom stravné lístky, 55 % platí zamestnávateľ, zo sociálneho fondu tiež ide a rozdiel platí zamestnanec. Chcem Vás poprosiť o postup účtovania. 

Osobný záujem verejného funkcionára

OAO ID: 5105 Autor/i: Tatiana Mičudová

Novozvolený starosta obce prijal vo febr.2023 do prac.pomeru na dobu neurčitú dcéru svojej sestry na funkciu admistratívna pracovníčka a určil jej prac.náplň,ktorú daná pracovníčka až do odchodu na mat.dovolenku v sept.2023 nevykonávala. Nikto jej...

Účtovanie stravných lístkov

OAO ID: 5099 Autor/i: Tatiana Macháčová

Chcem Vás poprosiť o pomoc pri účtovaní stravných lístkov - postup účtovania sociálna fond, zamestnávateľ, zamestnanec - oproti účtu 213 stravné lístky.

preplatenie pracovnej cesty.

OAO ID: 5071 Autor/i: Tatiana Macháčová

Starostka obce sa zúčastnila pracovnej cesty v trvaní nad 12 hodín spolu s poslancom OZ. Starostke obce bol poskytnutý finančný príspevok na stravovanie vo výške 4,80 €. Po skončení pracovnej cesty doniesla pokladničný blok z reštaurácie, kde plat...

Pracovný pomer pre študenta s dennou, individuálnou formou študia

OAO ID: 5007 Autor/i: Marek Švec

Chceli by sme zamestnať na TPP zamestnanca, ktorý má ešte stále štatút študenta dennej formy ale individuálne štúdium. ( v r. 2024 končí bakalárske štátnice) Prosím, ako si viem s týmto prípadom poradiť? Môže byť na zamestnaný na pracovnú zmluvu a...

Dioptrické okuliare ako výdavok a daňový dopad u zamestnávateľa a zamestnanca

OAO ID: 5077 Autor/i: Marián Drozd

Zamestnanec pracuje u zamestnávateľa nepretržite 10 rokov v kancelárii so zobrazovacou jednotkou. Počas tohto obdobia sa mu postupne zhoršuje zrak, zvyšujú sa mu dioptrie, o čom svedčia pravidelné kontroly u očného lekára. Je pre uplatnenie nároku...

Douplatnenie daňového bonusu

OAO ID: 5037 Autor/i: Zita Kajanovičová

Manžel podáva daňové priznanie B (má TPP + príjem zo živnosti). Manželka poberala daňový bonus od 01 do 07/2023. Manželka nemala plný daňový bonus. Od 08 do 12/2023 poberal daňový bonus manžel.  Môže si manžel douplatniť daňový bonus cez DP B, ak ...

Príspevok na rekreáciu

OAO ID: 5017 Autor/i: Tatiana Mičudová

Pracovnčíka sa zúčastnila kúpeľnej liečby po operácii na poukaz A tkz. X . Nakoľko tohto času sa už ku kúpeľnej liečbe aj dopláca, požiadala zamestnávateľa na uplatnenie príspevku na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce. Zamestnávateľ jej požiad...

Vypoved pre nadbytocnost pocas PN

OAO ID: 4987 Autor/i: Marek Švec

Zamestnankyňa mala 30. 1. 2024 nastúpiť do zamestnania po rodičovskej dovolenke. Firma od 1. 1. 2024 zrušila jej pracovné miesto, o čom je spísaný záznam. V deň nástupu do práce firma pripravila výpoveď pre nadbytočnosť s výpovednou lehotou 3 mesi...

Preplatenie materskej (rodičovskej) dovolenky

OAO ID: 4923 Autor/i: Iveta Matlovičová

Radi by sme Vás požiadali o radu pri dlhodobej MD/RD. Zc, ktorá je od 2009 na MD/RD. Je to učiteľka ročný nárok 45 dní.     MD 23.5.2009-4.12.2009           RD   5.12.2009-30.6.2012   MD 22.4.2013-15.12.2013         RD   16.12.2013-30.11.2015   M...

Manželka otca dieťaťa - neprítomnosť v zamestnaní pri starostlivosti o dieťa

OAO ID: 4867 Autor/i: Simona Laktišová

Dobrý deň, ak sa manželka otca dieťaťa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, má nárok na materské podľa § 49 ods. 3 písm. f) zákona o sociálnom poistení. Má takáto žena nárok na materskú resp. rodičovskú dovolenku v zmysle § 166 Zákonníka práce (d...

Zástupca zamestnancov

OAO ID: 4829 Autor/i: Tatiana Mičudová

Ako by mala byť zadefinovaná funkcia - zástupcu zamestnancov v riadiacej dokumentácii. Je to dosť citlivá téma, mal by mať zástupca presne definované, kedy má nárok napríklad na náhradu mzdy (napr., ak bude na jednaní)? Prípadne, aké ďalšie veci b...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.