Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 9/2023

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
9/2023

Zásady bezpečnosti práce pri obrábacích strojoch na kov

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Bezpečnosť technických zariadení, medzi ktoré na popredné miesto radíme obrábacie stroje na kov, je jednou z významných oblastí BOZP, kde ide o štátom regulovanú aktivitu prostredníctvom všeobecne ...

Nový zákon o výstavbe z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Ing. Patrik Nohavica

Od 1. apríla 2024 nadobudne účinnosť nová právna úprava v oblasti prípravy, zhotovovania a užívania stavieb, ktorej hlavným cieľom je zrýchlenie konaní, elektronizácia procesov a zníženie administr...

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Pri výkone závislej práce v rámci pracovnoprávneho vzťahu v prípade určitých povolaní môže dôjsť k vzniku nebezpečenstva ohrozenia zamestnancov. Preto má zamestnávateľ významné právne povinnosti in...

Obsah vydania

Vydáva

Bezpečnosť práce v praxi 9/2023

Mesačník; ročník XIV.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Redaktorka: PhDr. Lucia Vanochová
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk, internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: lucia.vanochova@wolterskluwer.com

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné je 99 eur (8,25 €/1 číslo) vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Periodicita: mesačník
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 11. 9. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
EV 4150/10 (tlačená verzia), EV 20/22/EPP (online)
ISSN 1338-6417 (tlačená verzia), ISSN 2730-0382 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.