Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Patrik Nohavica

Počet článkov autora: 6


Bezpečnostné požiadavky na zváranie v uzavretých priestoroch

Zváranie v uzavretých priestoroch patrí medzi práce s osobitným nebezpečenstvom. Okrem rizika vyplývajúceho z pracovnej činnosti je pracovník ohrozený aj vlastnosťami samotného priestoru. Z tohto dôvodu sa pre zváracie a paličské práce vykonávané ...

Orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce

Inšpekcia práce predstavuje súbor legislatívnych a organizačných opatrení na presadzovanie ochrany zamestnancov pri práci, najmä dozor nad dodržiavaním predpisov a vyvodzovanie zodpovednosti za ich porušovanie. Dosiahnutie tohto cieľa je zabezpečo...

Inšpektoráty práce ako orgány dohľadu nad určenými výrobkami

Zamestnávatelia a podnikajúce fyzické osoby používajú pri svojej činnosti rôzne zariadenia a prostriedky. Veľká časť z nich sa považuje za tzv. určené výrobky, čo znamená, že ich uvedenie na trh alebo do prevádzky je spojené s povinnosťami nad rám...

Stavby a ich súčasti ako pracoviská

Zamestnávatelia využívajú pri svojej činnosti stavby rôzneho druhu, účelu a veľkosti. Kľúčovou povinnosťou je zabezpečiť vyhotovenie stavieb a ich súčastí tak, aby neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov, ktorí vykonávajú v týchto priestoro...

Pravidelnosť opakovaného oboznamovania zamestnancov podľa právnych predpisov

Každý zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať svojich zamestnancov z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pravidelnosť opakovaného oboznamovania upraví vo vlastnom vnútornom predpise...

Nový zákon o výstavbe z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Od 1. apríla 2024 nadobudne účinnosť nová právna úprava v oblasti prípravy, zhotovovania a užívania stavieb, ktorej hlavným cieľom je zrýchlenie konaní, elektronizácia procesov a zníženie administratívnej záťaže. Zákon č. 201/2022 Z. z.o výstavbe ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.