Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce

Dátum: Rubrika: ODPORÚČAME

Inšpekcia práce predstavuje súbor legislatívnych a organizačných opatrení na presadzovanie ochrany zamestnancov pri práci, najmä dozor nad dodržiavaním predpisov a vyvodzovanie zodpovednosti za ich porušovanie. Dosiahnutie tohto cieľa je zabezpečované prostredníctvom činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce, ktoré majú právnymi predpismi vymedzené úlohy, oprávnenia a povinnosti.
Orgány inšpekcie práce
Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky môžu štátne orgány konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon (zásada zákonnosti, resp. princíp legality). Základný kompetenčný právny predpis pre rozsah pôsobnosti a činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce predstavuje zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o inšpekcii práce"). Štátnu správu v oblasti inšpekcie práce vykonávajú orgány štátnej správy, ktorými sú:
-
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
-
Národný inšpektorát práce,
-
inšpektoráty práce.
Činnosť inšpektorátov práce a Národného inšpektorátu práce je však veľmi rozsiahla a je upravená aj v ďalších právnych predpisoch, napríklad:
-
zákon č. 462/2006 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave v znení neskorších predpisov (t.j. sociálna legislatíva v doprave),
-
zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dohľad nad trhom - tzv. trhový dohľad),
-
zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 319/2013 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tzv. whistleblowing),
-
nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (povolenie na výkon športu),
-
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Medzi orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce patria okrem uvedených aj orgány inšpekcie práce, ktoré vykonávajú dozor na osobitných pracoviskách podľa ustanovenia § 2 ods. 4 zákona o inšpekcii práce. Na základe jednotlivých organizačných štruktúr k dátumu publikácie článku ide konkrétne o pracoviská, orgány a útvary:
-
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - oddelenie inšpekcie práce a požiarneho dozoru,
-
Ministerstva obrany Slovenskej republiky - odbor kontroly, energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce,
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.