Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Ochrana zdravia pri práci


O čom je súčasná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Tento článok popisuje, čo je v súčasnosti obsahom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“). Objasňuje pojem BOZP a stručne charakterizuje jej úlohy a ciele. Načrtáva tiež, akým vývojom prešla BOZP od minulosti po súčasnú dobu a z...

Vysokofrekvenčné elektromagnetické polia v priemysle a ochrana zdravia zamestnancov

Zamestnanci pri obsluhe zariadení s generátormi vysokofrekvenčných elektromagnetických polí vo frekvenčnom pásme ISM sú v dôsledku interakcie medzi týmito poliami a ľudským organizmom vystavení tepelným účinkom týchto polí. Na ochranu zdravia a za...

Verejná konzultácia o strategickom rámci EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (2021 - 2027) sa už začala

Kríza spôsobená ochorením COVID-19 poukázala na zásadný význam ochrany zdravia vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Táto iniciatíva vychádza z predchádzajúceho strategického rámca EÚ na roky 2014 až 2020. Jej cieľom je zachovať a ďalej...

Elektromagnetické pole so sieťovou frekvenciou a ochrana zdravia zamestnancov

Pri kontrole procesu výroby elektrickej energie alebo pri obhliadke zariadení na diaľkový prenos elektrickej energie sú zamestnanci vystavení pôsobeniu nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa so sieťovou frekvenciou 50 Hz. Na ochranu zdravia a ...

Ochrana zdravia zamestnancov s expozíciou biologickým faktorom pri práci

Biologické faktory sú mikroorganizmy, najmä baktérie, vírusy, prióny, parazity a huby, ktoré môžu vyvolať nákazu, alergiu alebo toxický účinok u ľudí vrátane zamestnancov vystavených pri práci týmto faktorom. Dňa 24. novembra 2020 nadobudlo účinno...

Ochrana zdravia pri práci - nové a revidované limity pre nebezpečné chemické faktory v pracovnom prostredí (2.)

V predchádzajúcom čísle sme sa zaoberali problematikou karcinogénov v pracovnom prostredí, najmä zmenami v technických smerných hodnotách karcinogénov na základe smerníc EÚ, vyplývajúcimi z novely nariadenia vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zd...

Zákonné podmienky na podnikanie v oblasti ochrany zdravia pred faktormi prostredia a práce

Pri posudzovaní zdravotných rizík vplyvom fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov v životnom prostredí a pracovnom prostredí alebo pri výkone niektorých prác, prvotným podkladom sú výsledky meraní fyzikálnych faktorov v podmienkach ...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri stínaní stromov a krátení kmeňov

Absolútnu bezpečnosť pracovníkov pri vykonávaní prác v lese a na pracoviskách obdobného charakteru síce docieliť nemožno, lebo okrem značných rizík, vyplývajúcich z vykonávania týchto prác, ovplyvňujú bezpečnosť práce výrazne tiež premenlivé podmi...

Mimoriadne opatrenia v oblasti ochrany zdravia pri práci v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19

Národná rada SR schválila dňa 3. apríla 2020 zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.