Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 9/2020

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
9/2020

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre hotelové, reštauračné a stravovacie služby (III.)

Ing. Laurencia Jančurová Zo seriálu: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre hotelové, reštauračné a stravovacie služby

NEBEZPEČNÉ LÁTKY - CHEMICKÉ A BIOLOGICKÉ Škodlivé a nebezpečné látky môžu zapríčiniť zranenia alebo choroby v prípade, ak ľudia s nimi prídu do kontaktu alebo ich nepoužívajú správne. Nebezpečenstv...

Ochrana zdravia pri práci - zmeny v zákone č. 355/2007 Z. z., účinné od 21. júla 2020

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH Zo seriálu: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre hotelové, reštauračné a stravovacie služby

Dňa 21. júla 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie...

Oboznamovacie a informačné povinnosti zamestnávateľa v BOZP

Ing. Pavol Farárik Zo seriálu: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre hotelové, reštauračné a stravovacie služby

Všeobecne možno konštatovať, že v pracovnom práve princíp oboznamovania a informovania zamestnanca zo strany zamestnávateľa bez ohľadu nato, či ide o oblasť BOZP alebo inú oblasť, je ten istý. Jeho...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21. Redakcia: PhDr. Lucia Vanochová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: lucia.vanochova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Ročné predplatné 66 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Zadané do tlače: 10. 9. 2020
Periodicita: mesačník
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020
EV 4150/10
ISSN 1338-2691                                                                                                           Časopis je dostupný aj v systéme ASPI

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.