Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

2. odborná konferencia k pracovnému právu

2. OKPP - Osobitná kategória osobných údajov N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa venuje spracúvaniu osobných údajov osobitnej kategórie. Hlavná prezentácia je zameraná na: zdravotný stav ako osobitná kategória osobných údajov, aktuálne problémy primeranosti spracúvania osobných údajov počas mimoriadnej situácie...

2. OKPP - Zdravotný stav zamestnanca a prípustnosť jeho zohľadnenia v možnostiach a limitoch konania zamestnávateľa N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa venuje spracúvaniu osobných údajov osobitnej kategórie. Hlavná prezentácia je zameraná na: údaje o zdravotnom stave, kedy možno spracovávať údaje o zdravotnom stave, kedy sa môže pýtať zamestnávateľ zamestnanca na jeho zdravotný st...

2. OKPP - Lekár v pracovnom práve: posol dobrých alebo zlých správ? N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa venuje postaveniu lekára v pracovnom práve. Hlavná prezentácia je zameraná na: Je lekár kontrolovateľný? Diagnóza pacienta Vybrané problémy – lekársky posudok a jeho záväznosť pre zamestnávateľa                     Diskusia k otáz...

2. OKPP - Zodpovednosť za škodu, ktorá súvisí s prekážkami v práci N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa venuje náhrade škody pri čerpaní prekážky v práci. Hlavná prezentácia je zameraná na: Právna úprava náhrady škody spôsobenej zamestnancom pri neoprávnenom čerpaní prekážky v práci Právna úprava náhrady škody spôsobenej zamestnancov...

2. OKPP - Spracúvanie informácií o osobnostných charakteristikách zamestnanca N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa venuje dôležitosti posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca pre prideľovanie práce zamestnancovi a pre náplň práce. Hlavná prezentácia je zameraná na: mimoriadnu zdravotnú prehliadku zamestnaca, psychologickú spôsobilosť zames...

2. OKPP - Prekážky v práci na strane zamestnanca a zamestnávateľa z pracovnoprávneho hľadiska N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa venuje problematike prekážok v práci. Hlavná prezentácia je zameraná na 3 okruhy:  Verejný záujem vs. osobný záujem v oblasti prekážok v práci Cezhraničný a vnútroštátny aspekt prekážky v práci Osobitosti pri prekážkach v práci pri...

2. OKPP - Ako správne posudzovať dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa venuje problematike prekážok v práci na strane zamestnanca. Hlavná prezentácia je zameraná na: Zdravotný stav zamestnanca vyšetrenie a ošetrenie (účasť na vyšetrení, cesta tam a naspäť, v akom čase – vyšetrenie vo večerných hodin...

2. OKPP - Počítanie prekážok v práci vo svetle novej českej a slovenskej judikatúry N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa venuje problematike prekážok v práci na strane zamestnanca. Hlavná prezentácia je zameraná na: Prekážky v práci (zákonný rámec, ako posudzovať situácie z praxe, ktoré nie sú špecifikované v ZP, možnosť odchyľovania sa od právnych no...

2. OKPP - Prekážky v práci súvisiace s výkonom funkcie v odborovom orgáne N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa venuje problematike prekážok v práci z dôvodu dlhodobého alebo krátkodobého uvoľňovania funkcionárov na výkon funkcie v odborovom orgáne alebo na činnosť odborovej organizácie u zamestnávateľa. Hlavná prezentácia je zameraná na: Pre...

2. OKPP - Prestoj, vážne prevádzkové dôvody, iná prekážka v práci N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa venuje prekážkam v práci na strane zamestnávateľa. Hlavná prezentácia je zameraná na: prekážky v práci podľa § 142 Zákonníka práce, vzťah prestoja a vážneho prevádzkového dôvodu, iná prekážka na strane zamestnávateľa, vážne prevádz...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.