Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Prevádzkový poriadok ako súčasť ochrany zdravia pri práci

Rubrika: BOZP ADRESNE Vydanie: 9/2019

Zmyslom tohto článku je informovať o poslaní a význame prevádzkových poriadkov ako súčasti BOZP. Ak pri práci zamestnancov na príslušnom pracovisku existuje riziko, zamestk vyhláške č. 292/2019 Z.z., kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôlnávateľ je povinný vypra

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Rubrika: Z PRAXE Vydanie: 9/2019

Analýza pracovných úrazov Ladislav Kerekeš Národný inšpektorát práce, Košice PRÍPAD Zamestnanec XY (ďalej len "poškodený") pracoval u zamestnávateľa ako rezač kovov. V deň pracovného úrazu pri obsluhe píly na...

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Rubrika: AKTUÁLNE ZO SVETA Vydanie: 9/2019

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality Ladislav Kerekeš pripravil zo zdrojov EU-OSHA, Národné kontaktné miesto EU-OSHA Hodnota BOZP - odhad nákladov spojených s pracovnými úrazmi a chorobami...

Online časopis

Zdravé kancelárie - zdraví zamestnanci (2.)

Rubrika: ERGONÓMIA Vydanie: 9/2019

Open Plan Office, po našom koncept otvorených kancelárií, je zdieľané pracovné prostredie bez existujúcich stien alebo priečok. Tento dizajn kancelárií vznikol podľa návrhov architekta Franka Lloyda Wrighta v roku 1904 v New Yorku. Centrom tehlovej budovy sa stalo veľkoplošné átrium s nekonečnými ra

Online časopis

Postavenie žien v kontexte bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Rubrika: EDITORIÁL Vydanie: 9/2019

Muži a ženy nie sú z biologického hľadiska rovnakí (rozdiely v pohlaví), a to isté platí aj o práci, ktorú vykonávajú, o ich pracovných podmienkach a zaobchádzaní zo strany spoločnosti...

Online časopis

Práva dočasných agentúrnych zamestnancov a nelegálne zamestnávanie

Rubrika: PORADŇA Vydanie: 7/2019

Zamestnanci zamestnaní cez agentúru dočasného zamestnávania sa cítia poškodení ohľadom svojich práv. Nemali včas vyplatené mzdy, nie sú vybavení príslušnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a neboli im poskytnuté informácie o rizikách, ktoré sú na danom pracovisku, kde vykonávajú práce.

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Rubrika: Z PRAXE Vydanie: 7/2019

Analýza pracovných úrazov Ladislav Kerekeš Národný inšpektorát práce, Košice PRÍPAD Zamestnanec XY (ďalej len "poškodený") pracoval u zamestnávateľa ako sústružník. V deň pracovného úrazu poškodený podľa pokynov majstra od...

Online časopis

Veková diskriminácia na pracovisku

Rubrika: ĽUDSKÉ ZDROJE Vydanie: 7/2019

Každý trh práce je ovplyvňovaný demografickou štruktúrou obyvateľstva. V súčasnosti sa v európskom meradle čoraz viac skloňuje pojem starnutie populácie, ktorého proces súvisí s novými modernými technológiami, ktoré zapríčiňujú pokles plodnosti a pôrodnosti, čím sa proces demografického starnutia pr

Online časopis

Doporučení a zásady bezpečnosti práce při bouřce

Rubrika: ODPORÚČANIA Vydanie: 7/2019

Údery blesku mohou vážně zranit nebo zabít osoby, které vykonávají svou práci venku. Nejvíce ohroženi jsou ti, kteří pracují v lese a v zemědělství, ale také opraváři elektrického napětí, kteří jezdí při bouřkových kalamitách do terénu na pohotovostní opravy. Ohroženi jsou také ti, kteří pracují ve

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Rubrika: AKTUÁLNE ZO SVETA Vydanie: 7/2019

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality Ladislav Kerekeš Národné kontaktné miesto EU-OSHA EU-OSHA oslávila 25 rokov svojej existencie V španielskom Bilbau sa 5. júna 2019 uskutočnila séria...

Online časopis

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na žeriavoch

Rubrika: BOZP ADRESNE Vydanie: 7/2019

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len "BOZP") predstavuje pestrú, zložitú a náročnú oblasť činnosti, ktorú je zamestnávateľ zo zákona povinný vykonávať. Pod bezpečnosťou práce rozumieme aj stav pracovných prostriedkov, teda aj žeriavov, poskytujú takú mieru istoty, že pri dodržaní techno

Online časopis

Poskytovanie rekondičných pobytov z pracovnoprávneho hľadiska

Rubrika: LEGISLATÍVA Vydanie: 7/2019

Povinnosť zabezpečovať rekondičný pobyt zo strany zamestnávateľa zamestnancom je upravená v § 11 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o BOZP"), pričom tento je doplnený vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 148/2010 Z.z

Online časopis

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy

Rubrika: EDITORIÁL Vydanie: 7/2019

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy stále patria k najrozšírenejším a najčastejším zdravotným problémom súvisiacim s prácou a v celej Európe ovplyvňujú milióny zamestnancov, pričom pre zamestnávateľov predstavujú náklady v miliardách eur. Riešenie...

Online časopis

Zdravé kancelárie - zdraví zamestnanci (1.)

Rubrika: ERGONÓMIA Vydanie: 7/2019

Je zrejmé, že charakter pracoviska výrazne ovplyvňuje efektivitu práce, psychickú pohodu a spokojnosť zamestnancov. Definícia ideálneho pracovného prostredia však neexistuje, keďže závisí od mnohých faktorov. Súčasné trendy v zriaďovaní kancelárskych priestorov sa vyznačujú najmä veľkopriestorovými

Online časopis

Karta bezpečnostných údajov - motorová nafta

Rubrika: CHEMIKÁLIE Vydanie: 6/2019

  Karta bezpečnostných údajov - motorová nafta Ing. Tibor Račko autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany   ...

Online časopis

Paušálny finančný príspevok ako náhrada OOPP?

Rubrika: PORADŇA Vydanie: 6/2019

Naša spoločnosť poskytuje zamestnancom v rámci normatívu OOPP aj hygienické prostriedky (mydlo, ochranné krémy na ruky a tvár, toaletný papier, prípadne iné čistiace prostriedky). Chceli by sme ich poskytovanie nahradiť...

Online časopis

Predĺženie pracovnej zmeny v prašnom prostredí

Rubrika: PORADŇA Vydanie: 6/2019

Na pracoviskách zamestnávateľa došlo k zmene pracovnej zmeny z 8-hodinovej na 12-hodinovú. Je taká zmena možná v prípade pracovísk so zvýšenou prašnosťou? V zmysle ustanovenia § 2 písm. d) nariadenia...

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Rubrika: Z PRAXE Vydanie: 6/2019

Analýza pracovných úrazov Ladislav Kerekeš Národný inšpektorát práce, Košice PRÍPAD Zamestnanec XY (ďalej "poškodený") pracoval u zamestnávateľa ako operátor strojov. V deň pracovného úrazu bol poškodený na rannej zmene...

Online časopis

Bezpečnosť a ochrana proti úrazom zapríčineným pri práci na kovoobrábacích strojoch

Rubrika: BOZP ADRESNE Vydanie: 6/2019

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len "BOZP") predstavuje pestrú, zložitú a náročnú oblasť činnosti, ktorú je zamestnávateľ povinný zo zákona vykonávať. Ochranou práce je systém opatrení vyplývajúcich z právnych predpisov, organizačných opatrení, technických opatrení, zdravotníckych opat

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Rubrika: AKTUÁLNE ZO SVETA Vydanie: 6/2019

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality Ladislav Kerekeš Národné kontaktné miesto EU-OSHA Najdôležitejšími príjemcami činností EU-OSHA sú malé podniky a mikropodniky Mikropodniky, malé a stredné podniky tvoria...