Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Lekárska preventívna prehliadka

Vydanie: 10/2014

Lekárska preventívna prehliadka Mgr. Judita Zajarošová Kto musí absolvovať vstupnú lekársku preventívnu prehliadku (ďalej "vstupnú LPP")? Musí ju absolvovať aj administratívny zamestnanec? Musí ju absolvovať stavebný robotník? V zmysle...

Online časopis

Aktuálna normotvorba

Vydanie: 10/2014

Aktuálna normotvorba Ing. Tamara Paceková ROK 2014 STN EN 280 (27 5004) Pojazdné zdvíhacie pracovné plošiny. Konštrukčné výpočty. Kritériá stability. Konštrukcia. Bezpečnosť. Preskúšanie a skúšky (EN 280: 2013) STN...

Online časopis

Ochrana zdravia zamestnancov vystavených zvýšenému riziku expozície hluku v TERICHEM a.s. SVIT

Vydanie: 10/2014

Znižovanie hluku vo vonkajšom a vnútornom prostredí a to najmä na pracovisku patrí vo svete, najmä v štátoch s vysokou životnou a pracovnou úrovňou, k dôležitým úlohám spoločnosti. Každý piaty pracovník v Európe musí minimálne počas polovice svojho pracovného dňa zvyšovať hlas, aby ho bolo počuť a 7

Online časopis

Aktuality Národného inšpektorátu práce

Vydanie: 10/2014

Aktuality Národného inšpektorátu práce Národný inšpektorát práce 1. výročie "Kobry na nelegálne zamestnávanie" na Slovensku Koncom septembra 2014 sa zavŕšil prvý rok pôsobenia útvarov kontroly nelegálneho zamestnávania v sústave...

Online časopis

Kontroly sociálnej legislatívy v cestnej doprave na území SR v 1. polroku 2014

Vydanie: 9/2014

Inšpekcia práce Slovenskej republiky vykonáva každoročne v zmysle celoročnej úlohy kontrolu dodržiavania sociálnej legislatívy v doprave na pozemných komunikáciách a v dopravných podnikoch v zmysle zákona č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave. V 1. polroku 2014 bolo treba vykonať

Online časopis

Navrhovanie nízkohlučných strojov ako súčasť manažérstva rizík

Vydanie: 9/2014

Organizácie rôznych typov a veľkostí sa stretávajú s rôznymi vonkajšími a vnútornými faktormi (medzi ne patrí aj fyzikálny faktor - hluk) a vplyvmi, ktoré vytvárajú neistotu, či a kedy dosiahnu svoje ciele (napr. vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci). Účinok, ktorý táto neistota má

Online časopis

Najdôležitejšie zmeny v právnych predpisoch na zaistenie BOZP od druhého polroku 2013

Vydanie: 9/2014

Najdôležitejšie zmeny v právnych predpisoch na zaistenie BOZP od druhého polroku 2013 Ing. Tamara Paceková Právny predpis a novely právnych predpisov v oblasti BOZP boli vypracované najmä na základe...

Online časopis

Ochrana zdravia pri práci - legislatívne zmeny od 1.8.2014 (1.)

Vydanie: 9/2014

Každý zamestnávateľ je povinný vytvárať na pracovisku pracovné podmienky, ktoré neohrozujú zdravie zamestnancov a vykonávať účinné preventívne opatrenia na ochranu ich zdravia. Vyhovujúce pracovné podmienky podporujú zdravotný potenciál zamestnancov a naopak dlhodobo nevhodné pracovné podmienky s vý

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Vydanie: 9/2014

Analýza pracovných úrazov Ing. Laurencia Jančurová Národný inšpektorát práce, Košice Prípad prvý Zamestnanec SD (ďalej "poškodený") spolu s kolegami CHS a BL vykonávali práce na pokyn zástupcu stavbyvedúceho, ktorý...

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Vydanie: 9/2014

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality Ing. Laurencia Jančurová Národné kontaktné miesto EU-OSHA Nové riziká vyvolávajú obavy v elektroenergetike Rýchle tempo technologickej inovácie vytvára pre pracovníkov v...

Online časopis

Kotolňa a požiadavky BOZP

Vydanie: 9/2014

Kotolňa a požiadavky BOZP Ing. Tamara Paceková Aké požiadavky z hľadiska BOZP musí spĺňať kotolňa a jej obsluha? 1. do 50 kW, 2. 50 - 100 kW, 3. nad...

Online časopis

Aktuality Národného inšpektorátu práce

Vydanie: 9/2014

Aktuality Národného inšpektorátu práce Národný inšpektorát práce Činnosť útvarov nelegálneho zamestnávania Aj počas letných mesiacov inšpekcia práce vykonávala kontroly v oblasti odhaľovania nelegálneho zamestnávania. Útvary kontroly nelegálneho zamestnávania -...

Online časopis

Nezávislá tretia strana verzus inšpekcia práce

Vydanie: 7/2014

Základným ľudským právom, ktoré je zakotvené aj v Ústave Slovenskej republiky, je právo na život. Snaha o jeho zabezpečenie predstavuje elementárny záväzok štátu pri regulovaní oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, keďže ide o oblasť týkajúcu sa najvyšších hodnôt každého človeka, t.j. živ

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Vydanie: 7/2014

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality Ing. Laurencia Jančurová Národné kontaktné miesto EU-OSHA Vytváranie sietí agentúry a koordinácia jej činnosti Viacročný strategický program agentúry (obdobie rokov 2014...

Online časopis

Novela vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Vydanie: 7/2014

Novela vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými

Online časopis

Farby, značky a signály na pracovisku (2.)

Vydanie: 7/2014

Kvalitu pracovného prostredia, bezpečnú a zdravie neohrozujúcu prácu možno na pracovisku docieliť aj používaním farieb, signálov a značiek. Ich používanie je istým spôsobom prevenciou, ktorá prispieva k rozvoju pracovného prostredia, pracovných podmienok a k znižovaniu úrazovosti. Ak sa nebezpečenst

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Vydanie: 7/2014

Analýza pracovných úrazov Ing. Laurencia Jančurová Národný inšpektorát práce, Košice Prípad prvý Zamestnanec XY (ďalej "poškodený") nastúpil ráno o 7:00 hod. do práce. Spolu s ďalšími štyrmi kolegami mali...

Online časopis

Dôležitosť vyšetrovania nežiaducich udalostí bez úrazov

Vydanie: 7/2014

Dôležitosť vyšetrovania nežiaducich udalostí bez úrazov Ing. Iveta Dudláková Riaditeľ pre systém BOZP, U. S. Steel, Košice Každý rok utrpí na pracoviskách veľký počet ľudí pracovný úraz. Veľa z...

Online časopis

Aktuality národného inšpektorátu práce

Vydanie: 7/2014

Aktuality národného inšpektorátu práce Národný inšpektorát práce Pracovné stretnutie zástupcov Národného inšpektorátu práce a Dopravného úradu 23.04.2014 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Národného inšpektorátu práce (ďalej "NIP") a Dopravného...

Online časopis

FMEA analýza vyhradeného tlakového zariadenia pre spaľovanie biomasy

Vydanie: 7/2014

Biomasa môže v budúcnosti zohrať významnú úlohu, ak bude transformovaná na nosiče energie - hlavne elektrinu, plynné a kvapalné palivá. Jedným z dôvodov, aby bola chápaná v tomto zmysle je, že je v oveľa širšej miere dostupnejšia ako fosílne palivá a technológie na jej využitie sú overené v praxi. V