Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Legislatíva

Pracovnoprávna legislatíva

601/2003 Z.z. N

Schválený 28. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

43/2004 Z.z. N

Schválený 20. 1. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

580/2004 Z.z. N

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

461/2003 Z.z. N

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

66/2020 Z.z.

Schválený 2. 4. 2020 Účinný 4. 4. 2020  

66/2020 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

62/2020 Z.z.

Schválený 25. 3. 2020 Účinný 27. 3. 2020 Novelizovaný: 1. 2. 2022  

62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

2/1991 Zb.

Schválený 4. 12. 1990 Účinný 1. 2. 1991 Novelizovaný: 1. 3. 2021  

2/1991 Zb. o kolektivním vyjednávání

576/2004 Z.z. N

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

552/2003 Z.z.

Schválený 6. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 30. 3. 2022  

552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

152/1994 Z.z.

Schválený 31. 5. 1994 Účinný 1. 9. 1994 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

5/2004 Z.z. N

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 2. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

120/1993 Z.z.

Schválený 21. 4. 1993 Účinný 28. 5. 1993 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky

462/2007 Z.z.

Schválený 13. 9. 2007 Účinný 1. 11. 2007 Novelizovaný: 31. 12. 2024  

462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z.

553/2003 Z.z. N

Schválený 7. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 31. 3. 2024  

553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

82/2005 Z.z.

Schválený 9. 2. 2005 Účinný 1. 4. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

437/2004 Z.z.

Schválený 30. 6. 2004 Účinný 1. 8. 2004 Novelizovaný: 1. 8. 2014  

437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov

462/2003 Z.z.

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov

663/2007 Z.z.

Schválený 5. 12. 2007 Účinný 1. 2. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

663/2007 Z.z. o minimálnej mzde

125/2006 Z.z. N

Schválený 2. 2. 2006 Účinný 1. 7. 2006 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

650/2004 Z.z. N

Schválený 26. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

578/2004 Z.z.

Novelizovaný: 7. 6. 2024  

245/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

431/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Zmena nastane

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

595/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

233/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

210/2023 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve