Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Smart dokumenty

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Kategória: Dohody

Dohodu o brigádnickej práci študentov možno uzatvoriť len s fyzickou osobou, ktorá požíva štatút študenta. Za študenta považujeme fyzickú osobu, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku.

Smart dokumenty

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Kategória: Dohody

Dohoda o hmotnej zodpovednosti musí byť v zmysle § 182 ods. 2 ZP uzatvorená v písomnej forme. Nedodržanie uvedenej formy spôsobuje absolútnu neplatnosť takejto dohody vzhľadom na uvádzanú doložku neplatnosti. Oprávneným subjektom na jej uzatvorenie je výlučne zamestnanec, ktorý disponuje spôsobilosť

Smart dokumenty

Dohoda o náhrade škody a spôsobe jej úhrady

Kategória: Dohody

Predstavuje dvojstranný právny úkon, predmetom ktorého je dohodnutie podmienok, za ktorých príde k náhrade škody zo strany zamestnanca. Dohoda o uznaní záväzku na náhradu škody a o spôsobe uhradenia škody spravidla obsahuje uznanie zamestnanca nahradiť škodu (uvádza sa charakteristika škodovej udalo

Smart dokumenty

Dohoda o pracovnej činnosti

Kategória: Dohody

Uzatvára sa na vykonanie pracovnej činnosti, ktorá nie je určená výsledkom práce v porovnaní s dohodou o vykonaní práce, pričom rozsah tejto dohodnutej pracovnej činnosti nesmie prekročiť 10 hodín týždenne. Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. Dobu trvania

Smart dokumenty

Dohoda o prehlbovaní kvalifikácie

Kategória: Dohody

Vo vzťahu k vzdelávaniu zamestnancov rozlišuje ZP zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie. Za získanie či zvýšenie kvalifikácie možno považovať takú kvalitatívnu zmenu v obsahu vzdelávania, ktorá sa premieta do zvýšenia kvalifikačného stupňa (zvyšovaním kvalifikácie je napr. štúdium v rámci bakalársk

Smart dokumenty

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Kategória: Dohody

Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranný právny úkon, ktorým sa zmluvné strany dohodli, že pracovný pomer sa skončí k dohodnutému kalendárnemu dňu. Návrh na uzatvorenie dohody môže dať aj zamestnanec, aj zamestnávateľ.  Okamih vzniku dohody o skončení pracovného pomeru je v zmysle § 60 ods

Smart dokumenty

Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti

Kategória: Dohody

Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti musí byť v zmysle § 182 ods. 2 ZP uzatvorená v písomnej forme. Nedodržanie uvedenej formy spôsobuje absolútnu neplatnosť takejto dohody vzhľadom na uvádzanú doložku neplatnosti. Oprávneným subjektom na jej uzatvorenie sú výlučne zamestnanci, ktorí disponujú s

Smart dokumenty

Dohoda o sporných nárokoch

Kategória: Dohody

Dohoda o sporných nárokoch medzi zamestnancom a zamestnávateľom sa uzatvára v okamihu spornosti rozsahu, obsahu alebo plnenia určitých pracovnoprávnych nárokov, pričom jej základným cieľom je dosiahnutie konsenzu ako prevencie pred vznikom súdneho sporu. Sporným môže byť napr. vyplatenie mzdy alebo

Smart dokumenty

Dohoda o vykonaní práce

Kategória: Dohody

Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára na prácu alebo plnenie pracovných úloh, ktoré sú dané výsledkom obdobne. Možno ju uzatvoriť na maximálne 12 mesiacov.   Rozsah práce realizovanej na základe dohody o vykonaní práce nesmie prekročiť 350 hodín v kalendárnom roku. Do tohto času sa zahŕňa aj čas potre

Smart dokumenty

Dohoda o zrážkach zo mzdy a iných príjmov

Kategória: Dohody

Dohoda o zrážkach zo mzdy predstavuje najviac využívaný druh zmluvného zabezpečovacieho prostriedku v pracovnom práve. Jej praktická využiteľnosť prichádza do úvahy pri zrážkach za poskytnuté stravné lístky, za súkromné telefonáty pri využívaní služobného mobilu, za poskytnutú návratnú pôžičku, za z

Smart dokumenty

Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie

Kategória: Dohody

Vo vzťahu k vzdelávaniu zamestnancov rozlišuje ZP zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie. Za získanie či zvýšenie kvalifikácie možno považovať takú kvalitatívnu zmenu v obsahu vzdelávania, ktorá sa premieta do zvýšenia kvalifikačného stupňa (zvyšovaním kvalifikácie je napr. štúdium v rámci bakalársk

Smart dokumenty

Dohoda o čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas

Kategória: Dohody

Nariadená práca nadčas je práca nadčas, ktorú zamestnávateľ nariaďuje bez súhlasu zamestnanca, t. j. na jej nariadení sa so zamestnancom nepotrebuje dohodnúť a nepotrebuje jeho súhlas s jej výkonom (zamestnanec je povinný vykonať prácu, ktorá mu bola v súlade so ZP nariadená ako práca nadčas). V kal

Smart dokumenty

Dohoda o čerpaní náhradného voľna za výkon práce vo sviatok

Kategória: Dohody

Zákonník práce neustanovuje obligatórnu písomnú formu takejto dohody o čerpaní náhradného voľna medzi zamestnávateľom a zamestnancom, s ohľadom na objektivizáciu určenia termínu, kedy príde k faktickému čerpaniu náhradného voľna zamestnancov, i pre zvýšenie právnej istoty, resp. prípadné spory ohľad

Smart dokumenty

Odstúpenie od pracovnej zmluvy

Kategória: Odstúpenia

Je to jednostranný právny úkon, ktorým jeden z účastníkov pracovnej zmluvy prejavuje zo zákonných alebo zmluvných dôvodov vôľu zrušiť pracovnú zmluvu. Odstúpenie od zmluvy v zmysle § 19 ods. 2 ZP upravuje právo zamestnávateľa na odstúpenie od zmluvy, ak: zamestnanec nenastúpil do práce v deň dohodn

Smart dokumenty

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Kategória: Skončenie pracovného pomeru

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer len z taxatívne vymedzených dôvodov v zmysle § 69 ZP, napr. ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú

Smart dokumenty

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Kategória: Skončenie pracovného pomeru

Je výnimočným spôsobom skončenia pracovného pomeru. Ide o jednostranný právny úkon zamestnávateľa, ktorý smeruje ku skončeniu pracovného pomeru so zamestnancom okamihom doručenia jeho písomného vyhotovenia zamestnancovi. Zamestnávateľ môže so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer len z dôvodo

Smart dokumenty

Oznámenie o rozvrhnutí pracovného času

Kategória: Oznámenia

Je jednostranný právny úkon zamestnávateľa voči zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorým v zmysle § 85 ZP v nadväznosti na § 90 ods. 9 ZP rozvrhuje ustanovený týždenný pracovný čas prostredníctvom zmenových kalendárov, čím sa mení ustanovený týždenný pracovný čas na určený pracovný čas. S ohľadom na

Smart dokumenty

Oznámenie zamestnanca o prekážke v práci

Kategória: Oznámenia

Prekážky v práci na strane zamestnanca predstavujú odloženie pracovného výkonu zamestnanca z dôvodu existencie objektívnej nemožnosti vykonávať prácu, zamestnancovi následne nevzniká nárok na poskytnutie mzdy zo strany zamestnávateľa. Jeho hmotné zabezpečenie počas existencie prekážky v práci závisí

Smart dokumenty

Oznámenie zamestnanca o trvaní na ďalšom zamestnávaní

Kategória: Oznámenia

Zákonník práce neupravuje konkrétnu formu alebo požiadavky na obsah takéhoto oznámenia s ohľadom na preukázanie skutočnosti, že zamestnanec skutočne oznámil zamestnávateľovi, že má záujem na ďalšom výkone práce. Oznámenie zamestnanca by malo primárne dostatočne označiť jednotlivé subjekty pracovného