Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Personalistika

Archivácia personálnej a mzdovej agendy v roku 2022

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 7-8/2022

Každý zamestnávateľ uchováva osobné údaje svojich zamestnancov dovtedy, kým je to potrebné, na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, avšak najneskôr po dobu stanovenú osobitnými predpismi.

Sezónne zamestnávanie podľa novely Zákonníka práce

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1. 1. 2023 sa zavádza do zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) nový typ dohody, t. j. dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Túto legislatívnu novinku prináša novela Zákonníka práce – záko...

Mzdový list a jeho náležitosti

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Zita Kajanovičová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2022

Každá osoba, ktorá je zamestnávateľom, si musí plniť viacero povinností. Jednou z nich je, že zamestnávateľ pre svojich zamestnancov vedie mzdový list, v ktorom eviduje údaje o jednotlivých zamestnancoch za každý kalendárny mesiac, resp. za celé z...

Dočasné pridelenie zamestnanca v podmienkach samosprávy

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. Anton Ukropec Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 7-8/2022

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou dočasného pridelenia zamestnanca na výkon práce u užívateľského zamestnávateľa v podmienkach samosprávy. V príspevku je poukázané najmä na základnú charakteristiku dočasného pridelenia, právny základ dočasného ...

Rekondičné pobyty

Kategória: Personalistika Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Príspevok sa zaoberá podmienkami rekondičných pobytov podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o BOZP“), pričom porovnáva tiež inštitúty rekondičn...

Náhrady výdavkov poskytovaných zamestnancovi pri práci s jeho náradím/zariadením v rámci práce z domu

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 6/2022

Pojem flexibilita je v posledných rokoch v pracovnom práve diskutovaný pojem. V pracovnom práve sa flexibilita prejavuje v tzv. flexibilných formách zamestnania, ktoré sú alternatívou k tradičnému pracovnému pomeru. Medzi flexibilné formy zamestná...

Inštitút bezdôvodného obohatenia v pracovnom práve

Kategória: Personalistika Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. , Mgr. Paulína Šlauková, advokátska koncipientka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Bezdôvodné obohatenie je právnym inštitútom, ktorý reflektuje zásadu, že nikto sa nemôže bez jasného dôvodu obohatiť na úkor niekoho iného. Zároveň ustanovuje povinnosť toho, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, toto obohatenie vydať tomu, na ...

Návrat ženy alebo muža do práce po materskej/rodičovskej dovolenke

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 5/2022

Veľký počet žien po materskej dovolenke či mužov po rodičovskej dovolenke, ktorí sa vracajú do práce, zažívajú stres, pretože sa dostávajú do novej životnej situácie. Na túto situáciu si musí zvyknúť celá rodina, aj partner a dieťa. Náročná je ada...

Kurzarbeit – nedostatky v žiadostiach o poskytnutie podpory

Kategória: Personalistika Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , doc. JUDr. Jana Žuľová, PhD., Právnická fakulta, UPJŠ

Príspevok rozoberá najčastejšie nedostatky a problémy v súvislosti s prvými podanými žiadosťami zamestnávateľov o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce.

Právo zamestnanca byť zabudnutý

Kategória: Personalistika Autor/i: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Zdroj: časopis Právo pre ROPO a obce 4/2022

Počas trvania pracovného pomeru zamestnávateľ disponuje množstvom osobných údajov zamestnanca. Po skončení pracovného pomeru právny vzťah zamestnanca a zamestnávateľa zaniká, v databázach a informačných systémoch zamestnávateľa však množstvo osobn...

Strava poskytovaná zamestnávateľom zamestnancovi a jej oslobodenie od dane

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Zita Kajanovičová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 4/2022

Zamestnanci a zamestnávatelia sú povinní riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov. Jednou z povinností zamestnávateľa je zabezpečiť zamestnancom stravovanie. Táto povinnosť pre zamestnávateľa vyplýva podľa ustanovení zá...

Niektoré aspekty pracovnoprávnej ochrany rodiča

Kategória: Personalistika Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. , Mgr. Ján Ščerba, advokátsky koncipient, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Právna ochrana sa rodičom ako subjektom pracovnoprávnych vzťahov zaručuje najmä prostredníctvom zásad uvedených v čl. 6 a čl. 8 zákona č. 311/2001 Z. z Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). Uvedené zásady sa pretavili do viacerýc...

Stručný prehľad zmien vyplývajúcich z novely zákona o sociálnom poistení

Kategória: Personalistika Zdroj: KPMG

Novelou zákona sa okrem iného ruší ročné zúčtovanie preddavkov na sociálne poistenie.

Uplatňovanie tretinového systému pri výpočte exekučných zrážok

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Príspevok sa zaoberá výpočtom zrážok zo mzdy a z iných príjmov na základe tzv. tretinového systému a výškou nepostihnuteľných súm podľa platnej legislatívy, vrátane praktických príkladov.

Zmeny vo výkazoch poistného na zdravotné a sociálne poistenie

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1. 3. 2022 nadobudla účinnosť novela č. 480/2021 Z. z. zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o podpore v čase skrátenej práce“), ktorý upravuje nový inštit...

Druh práce, pracovná náplň a jej zmena

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Právo pre ROPO a obce 3/2022

Príspevok poukazuje na rozdiely medzi druhom práce a pracovnou náplňou, ako aj na možné spôsoby zmeny druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve a pracovnej náplne zamestnanca.

Preverovanie informácií o zamestnancovi v súvislosti s pracovným pomerom v medziach platnej legislatívy

Kategória: Personalistika Autor/i: Mgr. Daša Derevjaniková, advokátska koncipientka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Právo zamestnávateľa na informácie o zamestnancovi verzus právo zamestnanca na ochranu súkromia. Ide o večnú dilemu o tom, kde začína právo jedného a končí právo toho druhého. Príspevok objasní, ako je to pri tzv. background check-u a čo uvedený p...

Užitočné informácie k daňovému priznaniu k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2021

Kategória: Personalistika Zdroj: portál Dane a účtovníctvo v praxi

Daňovým priznaním (ďalej len „DP“) daňovník deklaruje výšku svojej daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie. Podanie DP k dani z príjmov je zákonnou povinnosťou každého daňovníka (§ 15 zákona č. 563/2009 Z. z.), pokiaľ zo zákona nevyplýv...

Posúdenie zdravotného stavu žiadateľa o invalidný dôchodok

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. Dušan Čurila, PhD. , MUDr. Dušan Čurila Zdroj: časopis Právo a manažment v zdravotníctve 2/2022

Invalidný dôchodok prestavuje významný právny inštitút práva sociálneho zabezpečenia. Predstavuje jednu z úrovní pomyselnej záchrannej siete sociálneho systému, ktorá má za cieľ čiastočne kompenzovať pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o...

Poskytovanie stravovania zamestnancom samosprávy v roku 2022

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 2/2022

V príspevku sa venujeme problematike poskytovania stravovania zamestnancom samosprávy v roku 2022. Odpovieme na časté otázky spojené s touto problematikou a poskytneme príklady účtovania stravovacích poukážok, ako aj príspevku na stravovanie.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.