Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Personalistika

Úprava výšky stravného od 1. januára 2023

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Povinnosť zabezpečiť stravovanie má každý zamestnávateľ, bez ohľadu na to, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ak zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 283/20...

Náklady zamestnávateľa na duálne vzdelávanie a odbornú prax

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Eva Gášpárová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 11/2022

Výchovno-vzdelávací proces, ktorý sa člení na teoretické a praktické vyučovanie, sa uskutočňuje systémom školského vzdelávania alebo systémom duálneho vzdelávania. 

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Formu a spôsob vysporiadania ročnej daňovej povinnosti upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Daňovníci, ktorí poberali počas zdaňovacieho obdobia zdaniteľné príjmy zo zamestnania, si môž...

Zavedenie minimálnych zdravotných odvodov aj pre konateľov od 1. januára 2023

Kategória: Personalistika Zdroj: HAVEL & PARTNERS s.r.o.

V Národnej rade Slovenskej republiky bola schválená novela zákona [1] („Novela“), ktorou sa okrem iného zaviedlo minimálne poistné na zdravotné poistenie konateľov, ako aj iné osoby považované na účely Novely za zamestnancov. Uvedená zmena je účin...

Uplatňuje sa DPH na nákupné poukážky poskytnuté zamestnancom v rámci programu odmeňovania?

Kategória: Personalistika Zdroj: KPMG

Súdny dvor EÚ sa v rozsudku GE Aircraft Engine Services Ltd (C-607/20) zaoberal otázkou, či poskytovanie nákupných poukážok zamestnancom v rámci programu odmeňovania za ich mimoriadne výkony predstavuje dodanie služby za protihodnotu podliehajúce ...

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Nezdaniteľné časti základu dane predstavujú tzv. odpočítateľné položky (daňové úľavy), o ktoré si daňovník (fyzická osoba) môže znížiť základ dane. Nezdaniteľné časti základu dane upravuje § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. ...

Dôchodcovia a nezdaniteľné minimum

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Príspevok sa zaoberá najmä definíciou dôchodcu na daňové účely, výškou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka – dôchodcu, ako aj inštitútom minimálnej dane a postupom pri spätnom priznaní starobného a predčasného starobného dôchodku.

Zmeny pre obce po novele Zákonníka práce od 1. novembra 2022

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Právo pre ROPO a obce 11/2022

Príspevok sa zaoberá najdôležitejšími zmenami, ktoré pre obce a mestá prináša aktuálna novela Zákonníka práce, t. j. zákon č. 350/2022 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2022.

Nároky starostu v súvislosti s dovolenkou a odstupným

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Príspevok rozoberá pracovnoprávne záležitosti starostov obcí (primátorov miest), t. j. nároky súvisiace s dovolenkou a odstupným, ako aj registračné povinnosti voči zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni. Právne postavenie a platové pomery sta...

Postup zamestnávateľa, keď zamestnanec stratil zdravotnú spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD. Zdroj: časopis Právo a manažment v zdravotníctve 10/2022

Platná právna úprava rozlišuje určité špecifické skupiny zamestnancov, ktorým ustanovuje aj špecifické právne podmienky. V prípade, že je porušená ochrana práv a oprávnených záujmov týchto kategórií zamestnancov, tak má zamestnávateľ určité právne...

Chyby v mzdách a ich oprava

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Jarmila Strählová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2022

Pri výpočte mzdy môže nastať chyba. Chybu môže spôsobiť sám zamestnávateľ alebo je spôsobená tým, že zamestnanec nedodal potrebné informácie a podklady k výpočtu mzdy. Ak zamestnávateľ zistí, že pri výpočte mzdy zamestnanca došlo k chybe, má povin...

Spôsob a forma uchovávania mzdovej účtovnej dokumentácie

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Archiváciu dokumentov upravuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o archívoch a registratúrach“) a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o ...

Prípady preradenia zamestnanca pre zdravotné príčiny v pracovnom pomere

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD. Zdroj: časopis Právo a manažment v zdravotníctve 7-8/2022

V pracovnom pomere môže dôjsť ku vzniku prípadov, ktoré zabraňujú zamestnancovi vykonávať závislú prácu. Pritom môže ísť napríklad o zdravotné príčiny. Platná právna úprava si pritom vyžaduje preradenie zamestnanca na inú prácu aj vtedy, keď jeho ...

Kolektívne vyjednávanie a právo na štrajk

Kategória: Personalistika Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Štrajk je už historicky nástrojom zamestnancov na dosiahnutie lepších pracovných podmienok. Štrajk by však mal byť krajným nástrojom, ktorý zamestnanci, resp. ich zástupcovia použijú až v prípade, ak zlyhali všetky ostatné nástroje, ktoré im právn...

Pracovné podmienky pre špecifické skupiny zamestnancov v pracovnom pomere

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD. Zdroj: časopis Právo a manažment v zdravotníctve 7-8/2022

Podľa platnej právnej úpravy je možné rozoznávať určité kategórie zamestnankýň, ktorým sú vytvárané aj špecifické pracovné podmienky. Špecifikum v ich prípade spočíva v tom, že osobitná právna úprava ustanovuje práce, ktoré tieto zamestnankyne nem...

Právo na kolektívne vyjednávanie

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. Martin Biskupič Zdroj: časopis Právo a manažment v zdravotníctve 7-8/2022

Jednou z esenciálnych súčastí kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov je právo zamestnávateľov a zamestnancov na kolektívne vyjednávanie, ktoré sa v mene zamestnancov uskutočňuje prostredníctvom príslušného odborového orgánu. A to vrátane zamestnanc...

Oslobodenie nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi do sumy 500 eur od dane z príjmov

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1. januára 2022 bol na základe zákona č. 301/2019 Z. z., t. j. novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. schválený nový druh plnenia ako nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi do výšky 500 eur, ktoré je po splnení zákonnýc...

Archivácia personálnej a mzdovej agendy v roku 2022

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 7-8/2022

Každý zamestnávateľ uchováva osobné údaje svojich zamestnancov dovtedy, kým je to potrebné, na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, avšak najneskôr po dobu stanovenú osobitnými predpismi.

Sezónne zamestnávanie podľa novely Zákonníka práce

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1. 1. 2023 sa zavádza do zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) nový typ dohody, t. j. dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Túto legislatívnu novinku prináša novela Zákonníka práce – záko...

Mzdový list a jeho náležitosti

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Zita Kajanovičová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2022

Každá osoba, ktorá je zamestnávateľom, si musí plniť viacero povinností. Jednou z nich je, že zamestnávateľ pre svojich zamestnancov vedie mzdový list, v ktorom eviduje údaje o jednotlivých zamestnancoch za každý kalendárny mesiac, resp. za celé z...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.