Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Personalistika

Predčasný starobný dôchodok

Kategória: Sociálne zabezpečenie Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Zamestnanec pôsobí ako učiteľ strednej školy od 26.08.1985. Zamestnanec požiadal o ukončenie pracovného pomeru dohodou k 29.11.2023. Dňa 30.11.2023 má stretnutie na pobočke Sociálnej poisťovne a ide požiadať o predčasný starobný dôchodok.

Zaradenie do platovej triedy pred ukončením štúdia

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Pedagogický zamestnanec: má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore chémia, prebiehajúce doplnkové pedagogické štúdium v odbore matematika (začiatok štúdia 2022/2023, predpokladané u...

Priznanie príplatku za inovačné vzdelávanie

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Zamestnankyňa si urobila inovačné vzdelávanie v 12/2022 v rozsahu 110 hodín. Následne požiadala o priznanie príplatku za to inovačné vzdelávanie od 1. februára 2022. Na základe jej žiadosti jej boli priznané 3 % z platovej tarify. Chcem sa opýtať,...

Nové sumy stravného a stravovanie zamestnancov od 1. októbra 2023

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Povinnosť zabezpečiť stravovanie má každý zamestnávateľ bez ohľadu na to, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ak zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 283/200...

Minimálna mzda na rok 2024

Kategória: Motivácia a benefity Autor/i: RUŽIČKA AND PARTNERS

V stredu 27. septembra 2023 bolo v Zbierke zákonov SR publikované Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Oznámenie č. 372/2023 Z. z.) o výške minimálnej mzdy na rok 2024.

Nadbytočnosť zamestnanca

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. , JUDr. Karina Divékyová, PhD. , Mgr. Marián Mészáros, PhD.

Jedným z dôvodov skončenia pracovného pomeru výpoveďou je aj nadbytočnosť zamestnanca. Zamestnávateľ by mal mať možnosť, ak nie je potrebné, aby došlo až k jeho zrušeniu či premiestneniu, organizovať svoju činnosť, prevádzku v súlade so svojimi pl...

Rizikové práce – pojem, povinnosti a nároky

Kategória: BOZP články Autor/i: Mgr. Ján Ščerba, advokátsky koncipient, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. , Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur., Counsel, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je dôležitou súčasťou pracovného práva. Táto oblasť sa zameriava okrem iného na predchádzanie vzniku úrazov, chorôb z povolania a škôd na živote a majetku. V súvislosti s predchádzaním negatívnym zdravotným d...

Nové sumy stravného a stravovanie zamestnancov od 1. júna 2023

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Povinnosť zabezpečiť stravovanie má každý zamestnávateľ bez ohľadu na to, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ak zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 283/200...

Nie každé sprevádzanie dieťaťa na vyšetrenie musí zamestnávateľ ospravedlniť

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Praktický problém, ktorý sa objavil v priebehu kalendárneho mesiaca máj, spočíval v situácii, či ak zamestnanec ako zákonný zástupca sprevádzal maloletú osobu na „vyšetrenie“ spočívajúce v komplexne alebo špecificky zameraných psychologických vyše...

Mzdové príplatky od 1. júna 2023

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Dňa 7. decembra 2022 bola schválená novela č. 1/2023 Z. z. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“ a „ZP“), na základe ktorej príplatky ku mzde už nebudú stanovené presne ustanovenou sumou u...

Predzmluvné vzťahy v pracovnom práve

Kategória: Ochrana osobných údajov Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur., Counsel, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

Už pred uzatvorením pracovnej zmluvy majú budúci zmluvní partneri – zamestnávateľ a zamestnanec rôzne práva a povinnosti. Ide najmä o vzájomné informačné povinnosti, po splnení ktorých majú obe strany možnosť pracovnú zmluvu uzatvoriť, alebo naopa...

Minimálny preddavok na poistné na zdravotné poistenie

Kategória: Zdravotné poistenie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1. januára 2023 je účinná novela č. 518/2022 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde sa v rámci čl. VII mení a dopĺňa ...

Zmeny na evidenčnom liste dôchodkového poistenia od 1. júna 2022 a od 1. januára 2023

Kategória: Sociálne zabezpečenie

Vykazovanie údajov na evidenčnom liste dôchodkového poistenia (ďalej len „ELDP“) sa v nadväznosti na § 60 ods. 6 novely č. 248/2022 Z. z. zákona o sociálnom poistení zmenilo. Obdobie dôchodkového poistenia zamestnanca nie je obdobie, v ktorom bol ...

Negatívne správanie sa/pochybenie zamestnanca

Kategória: Personalistika Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Jednou zo základných povinností zamestnanca je vykonávať dohodnutú prácu zodpovedne a riadne. Zamestnanec musí byť počas trvania pracovného pomeru odborne spôsobilý vykonávať dohodnutý druh práce. Ak zamestnanec podľa uvedeného ustanovenia nevykon...

Opatrovateľ a osobný asistent – príspevky, odvody a dane

Kategória: Sociálne zabezpečenie Zdroj: DAU

Fyzická osoba, ktorá má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 % sa považuje za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových a duševných schopností fyzickej osoby, ktorá z hľadiska predpokladané...

Výkon inej zárobkovej činnosti podľa Zákonníka práce po novele

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 2/2023

V rámci hospodárskej súťaže sa podnikatelia snažia ochrániť nielen svoje obchodné tajomstvá, know-how, ktoré nie sú bežne dostupné, ale aj pracovné postupy a podobne. Ochrana pritom môže spočívať v prijatí technických, ale aj organizačných opatren...

Konanie za a v mene zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch

Kategória: Personalistika Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Na prvý pohľad sa nezdá, že by v otázke konania za zamestnávateľa a v jeho mene mohol byť nejaký problém. V praxi však skutočne k problémom dochádza, a preto je potrebné identifikovať, kto je zamestnávateľ a kto je oprávnený za neho alebo v jeho m...

Príspevok zamestnávateľa na štátom podporované bývanie

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Právo pre ROPO a obce v praxi 1/2023

Článok poukazuje na právnu úpravu štátom podporovaného nájomného bývania z hľadiska povinností zamestnávateľa, vystupujúceho tiež v pozícii prevádzkovateľa podľa právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR).

Úprava výšky stravného od 1. januára 2023

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Povinnosť zabezpečiť stravovanie má každý zamestnávateľ, bez ohľadu na to, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ak zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 283/20...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.