Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Personalistika

Pluralita odborových organizácií a spor o reprezentatívnosť

Kategória: Kolektívne pracovné právo Autor/i: JUDr. Jana Mikušová

Právny poriadok Slovenskej republiky umožňuje, aby u zamestnávateľa pôsobilo viac odborových organizácií. Príspevok je zameraný na objasnenie, aké je ich postavenie v prípade kolektívneho vyjednávania a uzatvárania kolektívnej zmluvy.

Zvýšenie minimálnej mzdy od 1. januára 2021

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Accace k.s. Zdroj: Accace, k.s.

Vláda Slovenskej republiky ustanovila vyššiu minimálnu mzdu na rok 2021. Došlo k jej mesačnému zvýšeniu o 43 EUR pre jednotlivé stupne náročnosti práce (zmena filozofie určovania minimálnej mzdy). Zvýšenie minimálnej mzdy znamená aj zvýšenie prípl...

Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom, ktorí prichádzajú do kontaktu s nebezpečnými chemickými látkami

Kategória: BOZP články Autor/i: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH Zdroj: portál Direktor

Aký minimálny rozsah školení musí škola ako zamestnávateľ zabezpečiť svojim zamestnancom, ktorí prichádzajú do kontaktu s nebezpečnými chemickými faktormi? Aká je povinnosť školy ako zamestnávateľa? 

Zmeny "lex korona" týkajúce sa pracovnej zdravotnej služby

Kategória: Pracovná zdravotná služba Autor/i: Mgr. Miriam Tipánová Zdroj: časopis Právo a manažment v zdravotníctve 10/2020

Vláda Slovenskej republiky prišla s iniciatívou prijatia opatrení, ktoré majú spoločný cieľ, a to zlepšiť podnikateľské prostredie. Táto iniciatíva bola označovaná ako "podnikateľské kilečko", alebo aj ako "lex korona". V nasledujúcich riadkoch si...

Stravovanie konateľa alebo spoločníka, ktorý je v hlavnom pracovnom pomere

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: JUDr. Zuzana Macková, PhD.

V prípade, že v s. r. o. je konateľ alebo spoločník zamestnaný v hlavnom pracovnom pomere (riadna pracovná zmluva), kde má dohodnutý 40-hodinový týždenný pracovný čas, vzťahuje sa na túto spoločnosť zákonná povinnosť zabezpečiť stravovanie ktorouk...

Čerpanie peňažných prostriedkov sociálneho fondu vo väčšom rozsahu, ako je jeho tvorba

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Praktickým problémom, ktorý sa najvýraznejšie prejavuje v aktuálnom období ako sekundárny dôsledok krízy vyvolanej pandémiou koronavírusu, je výrazne nižšia tvorba prostriedkov v rámci sociálneho fondu, ako bolo naplánované. Právnu úpravu tvorby a...

Alkoholtester

Kategória: BOZP články Autor/i: Daniela Gecelovská

Aký alkoholtester je vhodné kúpiť, aby kontroly merania alkoholu zamestnancov boli použiteľné na právne účely (napr. na preukázanie hrubého porušenia disciplíny)? V súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdra...

Sviatok ako odpracovaná doba na účely výkonu práce

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Pomerne častým aplikačným problémom, ktorý je spojený s odmeňovaním zamestnancov, je zohľadnenie sviatku v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý má byť zamestnancovi poskytnutá mzda.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa v roku 2020 - príklady z praxe

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Jozef Sýkora Zdroj: portál Ropoaobce.sk

V príspevku uvádzame upozornenia do praxe a porovnanie príspevkov na športovú činnosť v spojení s rekreačnými príspevkami.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa v roku 2020

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Jozef Sýkora Zdroj: portál Ropoaobce.sk

Základná zásada pri poskytovaní športových príspevkov znie v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), že zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi príspevok na športovú činnosť dieť...

Menej administratívy pre zamestnávateľov, rovnaké podmienky pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Jedným z viac ako sta vládnych opatrení na zníženie administratívnej záťaže bolo zrušenie, prípadne korekcia niektorých administratívnych povinností pre podnikateľov, napríklad úprava súvisiaca s periodicitou vyhodnocovania koncepcie politiky BOZP...

Spracúvanie osobných údajov ubytovacími zariadeniami

Kategória: Ochrana osobných údajov Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2020

Dňa 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariade...

Porušenie pracovnej disciplíny

Kategória: Neetické správanie na pracovisku Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2020

Slovné spojenie „pracovná disciplína“ sa v pracovnoprávnej oblasti bežne používa, no ako pojem definovaný v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) nie je.

Príspevok zamestnávateľa na kúpu súkromného mobilného telefónu

Kategória: Motivácia a benefity Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

V aplikačnej praxi sa v rámci benefitného systému zamestnávateľa pravidelne objavujú rôzne formy príspevkov zamestnávateľa zamestnancom.  Najčastejšie ide o rôzne formy peňažnej dotácie na využitie služieb iných subjektov v oblasti potravinárskeho...

Podnikateľské kilečko a pracovnoprávne vzťahy

Kategória: Sociálne zabezpečenie Autor/i: JUDr. Jana Mikušová

Od 21. júla 2020 je účinný zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ob...

Príspevok na rekreáciu alebo športovú činnosť dieťaťa

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Zita Kajanovičová , Ing. Silvia Jambrichová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi č. 7-8/2020

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzť...

Riziká zamestnávateľa pri home office

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Obdobie koronakrízy, s ktorým bolo spojené zatvorenie alebo obmedzenie fungovania mnohých prevádzok, ukázalo, že aj zamestnávatelia, ktorí si predtým nevedeli predstaviť prácu svojich zamestnancov z domu, teda tzv. home office, zrazu zistili, že h...

Meranie teploty zamestnancov počas šírenia COVID-19

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 6/2020

Po potvrdení ochorenia COVID-19 aj na území Slovenskej republiky bolo prijatých množstvo opatrení, ktoré zasahujú nielen do pracovnoprávnych vzťahov. Jedným z týchto opatrení je aj ochrana zamestnancov pred šírením nákazy na pracovisku a s tým spo...

Zmeny v Zákonníku práce, v nemocenských dávkach a podpore v nezamestnanosti

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. Tomáš Buzinger Zdroj: časopis Právo a manažment v zdravotníctve 5/2020

Slovenská republika reaguje na globálne rozšírenie pandemického ochorenia COVID-19 na jej území vyhlásením mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu. Negatívnymi dopadmi tejto mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu sú priamo ovplyvnení zame...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.