Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Personalistika

Právo zamestnanca byť zabudnutý

Kategória: Personalistika Autor/i: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Zdroj: časopis Právo pre ROPO a obce 4/2022

Počas trvania pracovného pomeru zamestnávateľ disponuje množstvom osobných údajov zamestnanca. Po skončení pracovného pomeru právny vzťah zamestnanca a zamestnávateľa zaniká, v databázach a informačných systémoch zamestnávateľa však množstvo osobn...

Strava poskytovaná zamestnávateľom zamestnancovi a jej oslobodenie od dane

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Zita Kajanovičová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 4/2022

Zamestnanci a zamestnávatelia sú povinní riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov. Jednou z povinností zamestnávateľa je zabezpečiť zamestnancom stravovanie. Táto povinnosť pre zamestnávateľa vyplýva podľa ustanovení zá...

Niektoré aspekty pracovnoprávnej ochrany rodiča

Kategória: Personalistika Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. , Mgr. Ján Ščerba, advokátsky koncipient, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Právna ochrana sa rodičom ako subjektom pracovnoprávnych vzťahov zaručuje najmä prostredníctvom zásad uvedených v čl. 6 a čl. 8 zákona č. 311/2001 Z. z Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). Uvedené zásady sa pretavili do viacerýc...

Stručný prehľad zmien vyplývajúcich z novely zákona o sociálnom poistení

Kategória: Personalistika Zdroj: KPMG

Novelou zákona sa okrem iného ruší ročné zúčtovanie preddavkov na sociálne poistenie.

Uplatňovanie tretinového systému pri výpočte exekučných zrážok

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Príspevok sa zaoberá výpočtom zrážok zo mzdy a z iných príjmov na základe tzv. tretinového systému a výškou nepostihnuteľných súm podľa platnej legislatívy, vrátane praktických príkladov.

Zmeny vo výkazoch poistného na zdravotné a sociálne poistenie

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1. 3. 2022 nadobudla účinnosť novela č. 480/2021 Z. z. zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o podpore v čase skrátenej práce“), ktorý upravuje nový inštit...

Druh práce, pracovná náplň a jej zmena

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Právo pre ROPO a obce 3/2022

Príspevok poukazuje na rozdiely medzi druhom práce a pracovnou náplňou, ako aj na možné spôsoby zmeny druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve a pracovnej náplne zamestnanca.

Preverovanie informácií o zamestnancovi v súvislosti s pracovným pomerom v medziach platnej legislatívy

Kategória: Personalistika Autor/i: Mgr. Daša Derevjaniková, advokátska koncipientka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Právo zamestnávateľa na informácie o zamestnancovi verzus právo zamestnanca na ochranu súkromia. Ide o večnú dilemu o tom, kde začína právo jedného a končí právo toho druhého. Príspevok objasní, ako je to pri tzv. background check-u a čo uvedený p...

Užitočné informácie k daňovému priznaniu k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2021

Kategória: Personalistika Zdroj: portál Dane a účtovníctvo v praxi

Daňovým priznaním (ďalej len „DP“) daňovník deklaruje výšku svojej daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie. Podanie DP k dani z príjmov je zákonnou povinnosťou každého daňovníka (§ 15 zákona č. 563/2009 Z. z.), pokiaľ zo zákona nevyplýv...

Posúdenie zdravotného stavu žiadateľa o invalidný dôchodok

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. Dušan Čurila, PhD. , MUDr. Dušan Čurila Zdroj: časopis Právo a manažment v zdravotníctve 2/2022

Invalidný dôchodok prestavuje významný právny inštitút práva sociálneho zabezpečenia. Predstavuje jednu z úrovní pomyselnej záchrannej siete sociálneho systému, ktorá má za cieľ čiastočne kompenzovať pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o...

Poskytovanie stravovania zamestnancom samosprávy v roku 2022

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 2/2022

V príspevku sa venujeme problematike poskytovania stravovania zamestnancom samosprávy v roku 2022. Odpovieme na časté otázky spojené s touto problematikou a poskytneme príklady účtovania stravovacích poukážok, ako aj príspevku na stravovanie.

Žiadosť o podporu v čase skrátenej práce a jej náležitosti

Kategória: Personalistika Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Z formálneho hľadiska upravuje § 4 zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o skrátenej práci") hmotnoprávne a procesnoprávne podmienky žiadosti o uplatnenie nároku zamestn...

Zmeny vo výpočte exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Exekúcia je jedným zo spôsobov, akým dosiahnuť zabezpečenie splatenia dlhu, ak dlžník odmieta svoj dlh splniť dobrovoľne. Ide o nútený výkon rozhodnutia, keďže exekúcia zasahuje do majetku dlžníka proti jeho vôli a núti ho uhradiť dlh, ktorý je po...

Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce

Kategória: Personalistika Autor/i: doc. JUDr. Jana Žuľová, PhD., Právnická fakulta, UPJŠ

Dňa 1. marca 2022 by mal nadobudnúť účinnosť zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o podpore v čase skrátenej práce“) a s ním aj súvisiace zmeny v rámci zákona...

Daňový bonus na zaplatené úroky

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Daňový bonus na zaplatené úroky predstavuje formu daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o úveroch na b...

Ako sa menia odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne v roku 2022

Kategória: Personalistika Autor/i: doc. Ing. Renáta Pakšiová, PhD. Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 1/2022

V roku 2022 sa znovu menia limity preddavkov na verejné zdravotné poistenie, ako aj poistného na zákonné sociálne poistenie, viažuce sa na zmeny limitov vymeriavacích základov. Ich výška závisí od druhu príjmu a odvíja sa v závislosti od priemerne...

Materská a rodičovská dovolenka

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Materská a rodičovská dovolenka patria medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca. Ide o ospravedlnené pracovné voľno, v rámci ktorého nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ale hmotné zabezpečenie poskytované v zmysle osobitných pr...

Dopady zvýšenia sumy minimálnej mzdy na mzdové veličiny

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1. januára 2022 došlo k zmene minimálnej mzdy. V článku sa venujeme téme, či a ako zmena  hodinovej minimálnej mzdy ovplyvní aj výšku mzdových príplatkov od 1. 1. 2022.

Daňový bonus na dieťa

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Daňový bonus predstavuje daňové zvýhodnenie, ktoré si zamestnanec môže uplatniť na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti. Ide o príjem, ktorý je od dane oslobodený. Vyplatený daňový bonus znižuje zamestnancovi jeho preddavok na daň (ak ...

Minimálna mzda a mzdové príplatky v roku 2022

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť. V akej výške garantuje súčasná právna úpr...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.