Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Personalistika

Zmeny vo výplate dávky nemocenské

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 6/2021

Dňa 30. 3. 2021 bola schválená novela č. 130/2021 Z. z. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „novela“), na základe ktorej sa práceneschopným poistencom môže od 1. 5. 2021 predĺžiť poberanie dávky nemocenské. Poistenci mohli dot...

Lekárske preventívne prehliadky zamestnancov v zákone o dani z príjmov

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Lucia Vanková Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 6/2021

Zabezpečenie vykonávania zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok u zamestnancov je jednou z povinností zamestnávateľa, ktoré musí vykonať v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ako treba posudzovať leká...

Monitorovanie zamestnancov na pracovisku

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. Róbert Bános, Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

S monitorovaním zamestnancov na pracovisku sa v praxi stretávame stále častejšie. Istú zásluhu na tom má skutočnosť, že v súčasnej dobe charakteristickej rýchlym technologickým rozvojom už úplne neplatí pravidlo, že pracovný čas využívame výhradne...

Výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom zamestnanca v skúšobnej dobe

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Môže zamestnávateľ odložiť výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom až na čas po skončení skúšobnej doby zamestnanca?

Rekreačné poukazy

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Eva Gášpárová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 4/2021

V súčasnosti mnohí zamestnávatelia príspevok na rekreáciu poskytujú formou rekreačných poukazov. Vyzerajú takmer ako bežná platobná karta a spôsob platby s nimi je rovnaký ako s bežnou platobnou bankovou kartou.

Inšpekcia práce u zamestnávateľa

Kategória: BOZP články Autor/i: JUDr. Róbert Bános, Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

S kontrolou zo strany inšpektorátu práce sa môže stretnúť každý zamestnávateľ. Môže ísť o preventívne kontroly plnenia pracovnoprávnych povinností či dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania, ale aj o kontrolu vykonávanú na podnet zamestnanco...

Elektronické stravovacie karty

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Eva Gášpárová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 4/2021

V súčasnosti mnohí zamestnávatelia nahrádzajú klasické papierové stravovacie poukážky elektronickými stravovacími kartami, tzv. gastrokartami a príspevok na rekreáciu poskytujú formou rekreačných poukazov. Sú to osobitné platobné prostriedky, ktor...

Povinnosti zamestnávateľa súvisiace s domáckou prácou, teleprácou a so zabezpečovaním stravovania

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: JUDr. Martin Krendl, Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

Dňa 1. marca 2021 nadobudla účinnosť novelizácia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ktorá sa uskutočnila na základe zákona č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení ...

Úmrtie zamestnanca z hľadiska pracovnoprávnych nárokov

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

V aktuálnom období pandémie COVID-19 na Slovensku denne zomiera veľké množstvo ľudí. Smrť každého z nich je ľudskou tragédiou pre celú rodinu zomrelého. Zomierajú aj ľudia v produktívnom veku, ktorí sú mnohokrát zamestnaní. Zamestnávateľ sa musí p...

Finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie – najčastejšie otázky z praxe

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Novela Zákonníka práce zákonom č. 76/2021 Z. z. rozšírila možnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi okrem stravovacej poukážky aj finančný príspevok na stravovanie. V súvislosti s vyplácaním finančného príspevku na stravovanie sa v praxi obja...

Pluralita odborových organizácií a spor o reprezentatívnosť

Kategória: Kolektívne pracovné právo Autor/i: JUDr. Jana Mikušová, Advokátska kancelária bratis.law

Právny poriadok Slovenskej republiky umožňuje, aby u zamestnávateľa pôsobilo viac odborových organizácií. Príspevok je zameraný na objasnenie, aké je ich postavenie v prípade kolektívneho vyjednávania a uzatvárania kolektívnej zmluvy.

Zvýšenie minimálnej mzdy od 1. januára 2021

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Accace k.s. Zdroj: Accace, k.s.

Vláda Slovenskej republiky ustanovila vyššiu minimálnu mzdu na rok 2021. Došlo k jej mesačnému zvýšeniu o 43 EUR pre jednotlivé stupne náročnosti práce (zmena filozofie určovania minimálnej mzdy). Zvýšenie minimálnej mzdy znamená aj zvýšenie prípl...

Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom, ktorí prichádzajú do kontaktu s nebezpečnými chemickými látkami

Kategória: BOZP články Autor/i: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH Zdroj: portál Direktor

Aký minimálny rozsah školení musí škola ako zamestnávateľ zabezpečiť svojim zamestnancom, ktorí prichádzajú do kontaktu s nebezpečnými chemickými faktormi? Aká je povinnosť školy ako zamestnávateľa? 

Zmeny "lex korona" týkajúce sa pracovnej zdravotnej služby

Kategória: Pracovná zdravotná služba Autor/i: Mgr. Miriam Tipánová Zdroj: časopis Právo a manažment v zdravotníctve 10/2020

Vláda Slovenskej republiky prišla s iniciatívou prijatia opatrení, ktoré majú spoločný cieľ, a to zlepšiť podnikateľské prostredie. Táto iniciatíva bola označovaná ako "podnikateľské kilečko", alebo aj ako "lex korona". V nasledujúcich riadkoch si...

Stravovanie konateľa alebo spoločníka, ktorý je v hlavnom pracovnom pomere

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: JUDr. Zuzana Macková, PhD.

V prípade, že v s. r. o. je konateľ alebo spoločník zamestnaný v hlavnom pracovnom pomere (riadna pracovná zmluva), kde má dohodnutý 40-hodinový týždenný pracovný čas, vzťahuje sa na túto spoločnosť zákonná povinnosť zabezpečiť stravovanie ktorouk...

Čerpanie peňažných prostriedkov sociálneho fondu vo väčšom rozsahu, ako je jeho tvorba

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Praktickým problémom, ktorý sa najvýraznejšie prejavuje v aktuálnom období ako sekundárny dôsledok krízy vyvolanej pandémiou koronavírusu, je výrazne nižšia tvorba prostriedkov v rámci sociálneho fondu, ako bolo naplánované. Právnu úpravu tvorby a...

Alkoholtester

Kategória: BOZP články Autor/i: Daniela Gecelovská

Aký alkoholtester je vhodné kúpiť, aby kontroly merania alkoholu zamestnancov boli použiteľné na právne účely (napr. na preukázanie hrubého porušenia disciplíny)? V súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdra...

Sviatok ako odpracovaná doba na účely výkonu práce

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Pomerne častým aplikačným problémom, ktorý je spojený s odmeňovaním zamestnancov, je zohľadnenie sviatku v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý má byť zamestnancovi poskytnutá mzda.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa v roku 2020 - príklady z praxe

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Jozef Sýkora Zdroj: portál Ropoaobce.sk

V príspevku uvádzame upozornenia do praxe a porovnanie príspevkov na športovú činnosť v spojení s rekreačnými príspevkami.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa v roku 2020

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Jozef Sýkora Zdroj: portál Ropoaobce.sk

Základná zásada pri poskytovaní športových príspevkov znie v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), že zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi príspevok na športovú činnosť dieť...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.