Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Personalistika

Zamestnanecké benefity

Kategória: Motivácia a benefity Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Motivovanie zamestnancov však patrí k náročným a zložitým úlohám zamestnávateľa. Vyplýva to predovšetkým z hlavného dôvodu motivácie, ktorým je na jednej strane vytvoriť pracovné prostredie, v ktorom budú mať zamestnanci uspokojené svoje nároky a ...

Pravidlá pri poskytovaní rekreačného príspevku

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

S účinnosťou od 1. januára 2019 sa zaviedol inštitút s názvom „Príspevok na rekreáciu“. Ide o príjem zamestnanca, ktorý poskytuje zamestnancovi zamestnávateľ a ktorý je po splnení zákonných podmienok oslobodený od dane z príjmu a od odvodov na zdr...

Sociálne podnikanie ostáva stále veľkou výzvou, väčšina štátnych foriem podpory nefunguje

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov

Sociálne podniky, ktoré majú byť aktívnym nástrojom na vtiahnutie znevýhodnených skupín ľudí, dlhodobo nezamestnaných do pracovného prostredia, Slovensko nevie dlhodobo využívať naplno. Napriek tomu, že na podporu tejto oblasti sme z európskych fi...

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach vo februári 2024

Kategória: Mzdová politika Autor/i: Štatistický úrad SR

Nominálne mzdy rástli vo všetkých odvetviach, v niektorých však naďalej klesala zamestnanosť Nominálne mzdy boli medziročne vyššie naprieč všetkými odvetviami, dvojciferným tempom rástli v 3 z nich. Aj reálny rast miezd zaznamenalo až 9 odvetví, m...

Novela Zákonníka práce – povinnosť dodávateľa vyplatiť mzdu zamestnancovi

Kategória: Mzdová politika Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Dňa 27. marca 2024 vláda Slovenskej republiky schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších  predpisov. Účinnosť sa navrhuje od 1. augusta 2024. O novele bude teraz rokovať Národná rada S...

Priemerná mesačná mzda za rok 2023 a jej dopad na mzdové veličiny

Kategória: Mzdová politika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Dňa 4.3.2024 Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac, a aké veličiny táto suma ovplyvní?

Kľúčové slová

Vykazovanie poistného na zdravotné poistenie za zamestnancov so zdravotným postihnutím

Kategória: Zdravotné poistenie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnávateľ ako platiteľ poistného je  povinný vykazovať preddavky na poistné za každý kalendárny mesiac, za ktorý odvádza poistné. Spôsob a formu vykazovania preddavkov na poistné upravuje  vyhláška MZ SR č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vy...

Zamestnanecké benefity

Kategória: Motivácia a benefity Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Motivovanie zamestnancov patrí k náročným a zložitým úlohám zamestnávateľa. Vyplýva to predovšetkým z hlavného dôvodu motivácie, ktorým je na jednej strane vytvoriť pracovné prostredie, v ktorom budú mať zamestnanci uspokojené svoje nároky a záujm...

Zamestnanecké akcie z hľadiska pracovného práva a v kontexte novely zákona o dani z príjmov

Kategória: Motivácia a benefity Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur., Counsel, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o. , JUDr. Simona Makúchová, Advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

V súčasnosti mnohí zamestnávatelia bojujú s problémom, ako získať a následne si aj udržať kvalitných zamestnancov. Základnými nástrojmi na získanie zamestnancov sú mzdy (fixná a variabilná) a rôzne benefity, či už finančného alebo nefinančného cha...

Starostlivosť o dieťa a vylúčenie povinnosti platiť poistné

Kategória: Sociálne zabezpečenie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1.1.2024 nadobúda účinnosť novela č. 210/2023 Z. z. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá opätovne mení právnu úpravu vylúčenia povinnosti platiť poistné. Aké to prináša dopady na vykazovanie poistného na sociálne poistenie, vám ...

Vykazovanie materskej a rodičovskej dovolenky na evidenčnom liste dôchodkového poistenia

Kategória: Sociálne zabezpečenie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Významné legislatívne zmeny, ktoré mali dopad na vykazovanie údajov na Evidenčnom liste dôchodkového poistenia nastali k 1. júnu 2022 a k 1. januáru 2023. V nadväznosti na novelu č. 210/2023 Z. z. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďal...

Zmeny v opatreniach Národnej banky Slovenska v oblasti starobného dôchodkového sporenia

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

Zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“) bola realizovaná reforma dôchodkového systému spočívajúca v zavedení ...

Dovolenka – ako si správne vypočítať nárok na dovolenku?

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: Zuzana Krajčová, Accace

Chcete vedieť, ako si vypočítať nárok na dovolenku, koľko dovolenky vám ešte ostáva či kedy môžete o časť dovolenky prísť? Neočakávaná práceneschopnosť, OČR či rodičovská dovolenka počas roka vedia poriadne ubrať z vášho nároku na dovolenku. Za ur...

Zaradenie pedagogického asistenta s 1. atestáciou do platovej triedy

Kategória: Motivácia a benefity Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Chcela by som Vás poprosiť o radu pri zaradení pedagogického asistenta s 1. atestáciou od 1. septembra 2023. Na pozícii pedagogického asistenta máme zamestnankyňu, ktorá bola predtým zaradená ako učiteľ 1. stupňa ZŠ s VŠ II. stupňa a s 1. atestáci...

Predčasný starobný dôchodok

Kategória: Sociálne zabezpečenie Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Zamestnanec pôsobí ako učiteľ strednej školy od 26.08.1985. Zamestnanec požiadal o ukončenie pracovného pomeru dohodou k 29.11.2023. Dňa 30.11.2023 má stretnutie na pobočke Sociálnej poisťovne a ide požiadať o predčasný starobný dôchodok.

Zaradenie do platovej triedy pred ukončením štúdia

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Pedagogický zamestnanec: má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biológia, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore chémia, prebiehajúce doplnkové pedagogické štúdium v odbore matematika (začiatok štúdia 2022/2023, predpokladané u...

Priznanie príplatku za inovačné vzdelávanie

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Zamestnankyňa si urobila inovačné vzdelávanie v 12/2022 v rozsahu 110 hodín. Následne požiadala o priznanie príplatku za to inovačné vzdelávanie od 1. februára 2022. Na základe jej žiadosti jej boli priznané 3 % z platovej tarify. Chcem sa opýtať,...

Nové sumy stravného a stravovanie zamestnancov od 1. októbra 2023

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Povinnosť zabezpečiť stravovanie má každý zamestnávateľ bez ohľadu na to, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ak zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 283/200...

Minimálna mzda na rok 2024

Kategória: Motivácia a benefity Autor/i: RUŽIČKA AND PARTNERS

V stredu 27. septembra 2023 bolo v Zbierke zákonov SR publikované Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Oznámenie č. 372/2023 Z. z.) o výške minimálnej mzdy na rok 2024.

Nadbytočnosť zamestnanca

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. , JUDr. Karina Divékyová, PhD. , Mgr. Marián Mészáros, PhD.

Jedným z dôvodov skončenia pracovného pomeru výpoveďou je aj nadbytočnosť zamestnanca. Zamestnávateľ by mal mať možnosť, ak nie je potrebné, aby došlo až k jeho zrušeniu či premiestneniu, organizovať svoju činnosť, prevádzku v súlade so svojimi pl...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.