Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Personalistika

Výkon exekučných zrážok po zmene životného minima od 1. júla 2024

Kategória: Sociálne zabezpečenie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Životné minimum definuje zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 601/2003 Z. z.“). Sumy životného minima sa upravujú pravidelne každý rok k 1. júlu prísluš...

Preukazovanie a overenie osamelosti zamestnanca

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: JUDr. Simona Makúchová, Advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

Osamelý zamestnanec je špecifickou kategóriou zamestnancov, ktorým Zákonník práce venuje zvýšenú pozornosť a ochranu. Tento status prináša zamestnancovi rôzne výhody a ochrany, ktoré zohľadňujú jeho rodinné a sociálne postavenie. V nasledujúcom te...

Dovolenka – ako si správne vypočítať nárok na dovolenku?

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: Zuzana Krajčová, Accace

Chcete vedieť, ako si vypočítať nárok na dovolenku, koľko dovolenky vám ešte ostáva či kedy môžete o časť dovolenky prísť? Neočakávaná práceneschopnosť, OČR či rodičovská dovolenka počas roka vedia poriadne ubrať z vášho nároku na dovolenku. Za ur...

Odchod do dôchodku a odstupné

Kategória: Mzdová politika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

V školskom roku 2023/2024 riaditeľ školy dovŕšil 65 rokov života.  Zároveň mu 30.06.2024 končí funkčné obdobie. Odchádza do dôchodku. Patrí mu odstupné podľa § 76 ods. 4 Zákonníka práce a taktiež podľa Zákonníka práce odchodné pri prvom odchode do...

Zvýšenie súm stravného

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Posledné zvýšenie súm stravného bolo vykonané s účinnosťou od 1. októbra 2023 na základe indexu za mesiac jún 2023. Index za mesiac apríl 2024 dosiahol hodnotu 105,3, t. j. ide o zvýšenie o 5,3 percentuálneho bodu, a bola teda splnená podmienka pr...

Benefity zamestnancov z pohľadu daní

Kategória: Motivácia a benefity Autor/i: Accace k.s.

Zamestnanecké benefity sú určitou formou motivácie, či už od samého začiatku ako lákavá súčasť pracovnej ponuky inzerovanej spoločnosťou alebo ako dlhodobé výhody poskytnuté zamestnancom. Pod pojmom benefit si môžeme predstaviť rôzne formy vzdeláv...

Deaktivovať či nedeaktivovať – správny postup disponovania s e-mailovou schránkou (bývalého) zamestnanca

Kategória: Ochrana osobných údajov Autor/i: JUDr. Simona Makúchová, Advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

V dnešnej dobe je práca vykonávaná v nemanuálnych profesiách spojená najmä s prácou na počítači, a s tým súvisiacou e-mailovou komunikáciou cez pracovné e-mailové schránky, či už interne medzi zamestnancami a manažmentom, ako aj navonok s obchodný...

Zamestnanecké benefity

Kategória: Motivácia a benefity Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Motivovanie zamestnancov však patrí k náročným a zložitým úlohám zamestnávateľa. Vyplýva to predovšetkým z hlavného dôvodu motivácie, ktorým je na jednej strane vytvoriť pracovné prostredie, v ktorom budú mať zamestnanci uspokojené svoje nároky a ...

Pravidlá pri poskytovaní rekreačného príspevku

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

S účinnosťou od 1. januára 2019 sa zaviedol inštitút s názvom „Príspevok na rekreáciu“. Ide o príjem zamestnanca, ktorý poskytuje zamestnancovi zamestnávateľ a ktorý je po splnení zákonných podmienok oslobodený od dane z príjmu a od odvodov na zdr...

Sociálne podnikanie ostáva stále veľkou výzvou, väčšina štátnych foriem podpory nefunguje

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov

Sociálne podniky, ktoré majú byť aktívnym nástrojom na vtiahnutie znevýhodnených skupín ľudí, dlhodobo nezamestnaných do pracovného prostredia, Slovensko nevie dlhodobo využívať naplno. Napriek tomu, že na podporu tejto oblasti sme z európskych fi...

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach vo februári 2024

Kategória: Mzdová politika Autor/i: Štatistický úrad SR

Nominálne mzdy rástli vo všetkých odvetviach, v niektorých však naďalej klesala zamestnanosť Nominálne mzdy boli medziročne vyššie naprieč všetkými odvetviami, dvojciferným tempom rástli v 3 z nich. Aj reálny rast miezd zaznamenalo až 9 odvetví, m...

Novela Zákonníka práce – povinnosť dodávateľa vyplatiť mzdu zamestnancovi

Kategória: Mzdová politika Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Dňa 27. marca 2024 vláda Slovenskej republiky schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších  predpisov. Účinnosť sa navrhuje od 1. augusta 2024. O novele bude teraz rokovať Národná rada S...

Priemerná mesačná mzda za rok 2023 a jej dopad na mzdové veličiny

Kategória: Mzdová politika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Dňa 4.3.2024 Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac, a aké veličiny táto suma ovplyvní?

Kľúčové slová

Vykazovanie poistného na zdravotné poistenie za zamestnancov so zdravotným postihnutím

Kategória: Zdravotné poistenie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnávateľ ako platiteľ poistného je  povinný vykazovať preddavky na poistné za každý kalendárny mesiac, za ktorý odvádza poistné. Spôsob a formu vykazovania preddavkov na poistné upravuje  vyhláška MZ SR č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vy...

Zamestnanecké benefity

Kategória: Motivácia a benefity Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Motivovanie zamestnancov patrí k náročným a zložitým úlohám zamestnávateľa. Vyplýva to predovšetkým z hlavného dôvodu motivácie, ktorým je na jednej strane vytvoriť pracovné prostredie, v ktorom budú mať zamestnanci uspokojené svoje nároky a záujm...

Zamestnanecké akcie z hľadiska pracovného práva a v kontexte novely zákona o dani z príjmov

Kategória: Motivácia a benefity Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur., Counsel, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o. , JUDr. Simona Makúchová, Advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

V súčasnosti mnohí zamestnávatelia bojujú s problémom, ako získať a následne si aj udržať kvalitných zamestnancov. Základnými nástrojmi na získanie zamestnancov sú mzdy (fixná a variabilná) a rôzne benefity, či už finančného alebo nefinančného cha...

Starostlivosť o dieťa a vylúčenie povinnosti platiť poistné

Kategória: Sociálne zabezpečenie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1.1.2024 nadobúda účinnosť novela č. 210/2023 Z. z. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá opätovne mení právnu úpravu vylúčenia povinnosti platiť poistné. Aké to prináša dopady na vykazovanie poistného na sociálne poistenie, vám ...

Vykazovanie materskej a rodičovskej dovolenky na evidenčnom liste dôchodkového poistenia

Kategória: Sociálne zabezpečenie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Významné legislatívne zmeny, ktoré mali dopad na vykazovanie údajov na Evidenčnom liste dôchodkového poistenia nastali k 1. júnu 2022 a k 1. januáru 2023. V nadväznosti na novelu č. 210/2023 Z. z. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďal...

Zmeny v opatreniach Národnej banky Slovenska v oblasti starobného dôchodkového sporenia

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

Zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“) bola realizovaná reforma dôchodkového systému spočívajúca v zavedení ...

Zaradenie pedagogického asistenta s 1. atestáciou do platovej triedy

Kategória: Motivácia a benefity Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Chcela by som Vás poprosiť o radu pri zaradení pedagogického asistenta s 1. atestáciou od 1. septembra 2023. Na pozícii pedagogického asistenta máme zamestnankyňu, ktorá bola predtým zaradená ako učiteľ 1. stupňa ZŠ s VŠ II. stupňa a s 1. atestáci...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.