Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Personalistika

Úmrtie zamestnanca z hľadiska pracovnoprávnych nárokov

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

V aktuálnom období pandémie COVID-19 na Slovensku denne zomiera veľké množstvo ľudí. Smrť každého z nich je ľudskou tragédiou pre celú rodinu zomrelého. Zomierajú aj ľudia v produktívnom veku, ktorí sú mnohokrát zamestnaní. Zamestnávateľ sa musí p...

Finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie – najčastejšie otázky z praxe

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Novela Zákonníka práce zákonom č. 76/2021 Z. z. rozšírila možnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi okrem stravovacej poukážky aj finančný príspevok na stravovanie. V súvislosti s vyplácaním finančného príspevku na stravovanie sa v praxi obja...

Pluralita odborových organizácií a spor o reprezentatívnosť

Kategória: Kolektívne pracovné právo Autor/i: JUDr. Jana Mikušová

Právny poriadok Slovenskej republiky umožňuje, aby u zamestnávateľa pôsobilo viac odborových organizácií. Príspevok je zameraný na objasnenie, aké je ich postavenie v prípade kolektívneho vyjednávania a uzatvárania kolektívnej zmluvy.

Zvýšenie minimálnej mzdy od 1. januára 2021

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Accace k.s. Zdroj: Accace, k.s.

Vláda Slovenskej republiky ustanovila vyššiu minimálnu mzdu na rok 2021. Došlo k jej mesačnému zvýšeniu o 43 EUR pre jednotlivé stupne náročnosti práce (zmena filozofie určovania minimálnej mzdy). Zvýšenie minimálnej mzdy znamená aj zvýšenie prípl...

Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom, ktorí prichádzajú do kontaktu s nebezpečnými chemickými látkami

Kategória: BOZP články Autor/i: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH Zdroj: portál Direktor

Aký minimálny rozsah školení musí škola ako zamestnávateľ zabezpečiť svojim zamestnancom, ktorí prichádzajú do kontaktu s nebezpečnými chemickými faktormi? Aká je povinnosť školy ako zamestnávateľa? 

Zmeny "lex korona" týkajúce sa pracovnej zdravotnej služby

Kategória: Pracovná zdravotná služba Autor/i: Mgr. Miriam Tipánová Zdroj: časopis Právo a manažment v zdravotníctve 10/2020

Vláda Slovenskej republiky prišla s iniciatívou prijatia opatrení, ktoré majú spoločný cieľ, a to zlepšiť podnikateľské prostredie. Táto iniciatíva bola označovaná ako "podnikateľské kilečko", alebo aj ako "lex korona". V nasledujúcich riadkoch si...

Stravovanie konateľa alebo spoločníka, ktorý je v hlavnom pracovnom pomere

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: JUDr. Zuzana Macková, PhD.

V prípade, že v s. r. o. je konateľ alebo spoločník zamestnaný v hlavnom pracovnom pomere (riadna pracovná zmluva), kde má dohodnutý 40-hodinový týždenný pracovný čas, vzťahuje sa na túto spoločnosť zákonná povinnosť zabezpečiť stravovanie ktorouk...

Čerpanie peňažných prostriedkov sociálneho fondu vo väčšom rozsahu, ako je jeho tvorba

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Praktickým problémom, ktorý sa najvýraznejšie prejavuje v aktuálnom období ako sekundárny dôsledok krízy vyvolanej pandémiou koronavírusu, je výrazne nižšia tvorba prostriedkov v rámci sociálneho fondu, ako bolo naplánované. Právnu úpravu tvorby a...

Alkoholtester

Kategória: BOZP články Autor/i: Daniela Gecelovská

Aký alkoholtester je vhodné kúpiť, aby kontroly merania alkoholu zamestnancov boli použiteľné na právne účely (napr. na preukázanie hrubého porušenia disciplíny)? V súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdra...

Sviatok ako odpracovaná doba na účely výkonu práce

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Pomerne častým aplikačným problémom, ktorý je spojený s odmeňovaním zamestnancov, je zohľadnenie sviatku v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý má byť zamestnancovi poskytnutá mzda.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa v roku 2020 - príklady z praxe

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Jozef Sýkora Zdroj: portál Ropoaobce.sk

V príspevku uvádzame upozornenia do praxe a porovnanie príspevkov na športovú činnosť v spojení s rekreačnými príspevkami.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa v roku 2020

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Jozef Sýkora Zdroj: portál Ropoaobce.sk

Základná zásada pri poskytovaní športových príspevkov znie v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), že zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi príspevok na športovú činnosť dieť...

Menej administratívy pre zamestnávateľov, rovnaké podmienky pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Jedným z viac ako sta vládnych opatrení na zníženie administratívnej záťaže bolo zrušenie, prípadne korekcia niektorých administratívnych povinností pre podnikateľov, napríklad úprava súvisiaca s periodicitou vyhodnocovania koncepcie politiky BOZP...

Spracúvanie osobných údajov ubytovacími zariadeniami

Kategória: Ochrana osobných údajov Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2020

Dňa 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariade...

Porušenie pracovnej disciplíny

Kategória: Neetické správanie na pracovisku Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2020

Slovné spojenie „pracovná disciplína“ sa v pracovnoprávnej oblasti bežne používa, no ako pojem definovaný v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) nie je.

Príspevok zamestnávateľa na kúpu súkromného mobilného telefónu

Kategória: Motivácia a benefity Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

V aplikačnej praxi sa v rámci benefitného systému zamestnávateľa pravidelne objavujú rôzne formy príspevkov zamestnávateľa zamestnancom.  Najčastejšie ide o rôzne formy peňažnej dotácie na využitie služieb iných subjektov v oblasti potravinárskeho...

Podnikateľské kilečko a pracovnoprávne vzťahy

Kategória: Sociálne zabezpečenie Autor/i: JUDr. Jana Mikušová

Od 21. júla 2020 je účinný zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ob...

Príspevok na rekreáciu alebo športovú činnosť dieťaťa

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Zita Kajanovičová , Ing. Silvia Jambrichová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi č. 7-8/2020

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzť...

Riziká zamestnávateľa pri home office

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Obdobie koronakrízy, s ktorým bolo spojené zatvorenie alebo obmedzenie fungovania mnohých prevádzok, ukázalo, že aj zamestnávatelia, ktorí si predtým nevedeli predstaviť prácu svojich zamestnancov z domu, teda tzv. home office, zrazu zistili, že h...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.