Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Personalistika

Oboznamovanie zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Kategória: BOZP články Autor/i: JUDr. Róbert Bános, Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ , Mgr. Martina Podmanická

Zamestnávateľ je povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel prijímať potrebné opatrenia, zabezpečovať prevenciu, vhodné ochranné pracovné prostriedky a neustále zlepšovať úroveň ochrany práce. Zam...

Povinnosť zamestnávateľov platiť koncesionárske poplatky - novinky od 1. 7. 2021

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 10/2021

Pod pojmom koncesionárske poplatky sa rozumie úhrada za služby verejnosti, ktoré sú poskytované zo strany Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania. Právna úprava tzv. koncesionárskych poplatkov je o...

K (ne)uznaniu výdavkov pri príspevku na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce

Kategória: Motivácia a benefity Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Podmienky poskytnutia príspevku na rekreáciu upravuje § 152a Zákonníka práce. V článku sa venujeme konkrétnym príkladom, kedy zamestnanec má a kedy nemá nárok na tento príspevok.

Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca v súvislosti so zmenou pohlavia zamestnanca

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

Zmena pohlavia zamestnanca a s tým súvisiace povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca nie sú konkrétne regulované pracovnoprávnymi predpismi ani nie je zverejnený žiadny metodický postup alebo usmernenie či už Ministerstva práce sociálnych vecí a r...

Päť mýtov o monitorovaní (nielen) zamestnancov z hľadiska GDPR

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. Jana Žuľová, PhD., Právnická fakulta, UPJŠ

Jedným z obľúbených prostriedkov ochrany majetku zamestnávateľa je monitorovanie priestorov kamerovým systémom. Záznamy z kamier zachytávajú zamestnancov, ale aj ďalšie osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestorov, čím dochádza k spracúvaniu os...

Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Zdroj: časopis Právo pre ROPO a OBCE v praxi 7-8/2021

Ak zamestnanec dostane od zamestnávateľa upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, môže proti nemu podať námietky alebo sa proti nemu odvolať?

Krátkodobé a dlhodobé ošetrovanie člena rodiny (2. časť)

Kategória: Sociálne zabezpečenie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 7-8/2021

Dňa 25. 8. 2021 sme priniesli prvú časť článku, ktorý bol zameraný na krátkodobé ošetrovné z dôvodu ošetrovania alebo starostlivosti o člena rodiny. V pokračovaní príspevku sa dozviete o novom type nemocenskej dávky, ktorým je dlhodobé ošetrovné.

Zamestnávateľ a očkovanie zamestnancov z pohľadu pracovného práva

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Možnosti zamestnávateľov vyžadovať od zamestnancov informácie o zaočkovaní proti koronavírusu alebo o výsledkoch testovania sú limitované. Zaobchádzanie so zamestnancami v pracovnoprávnych vzťahoch musí byť v súlade so zásadou rovnakého zaobchádza...

Krátkodobé a dlhodobé ošetrovanie člena rodiny (1. časť)

Kategória: Sociálne zabezpečenie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 6/2021

Novela č. 426/2020 Z. z. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p., ktorá nadobudla účinnosť 1. 4. 2021, prináša viacero zásadných zmien v oblasti poskytovania nemocenskej dávky ošetrovné. Rozširuje sa okruh osôb, ktoré môže poisten...

Ako (s)právne inzerovať voľné pracovné miesto

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. Jana Žuľová, PhD., Právnická fakulta, UPJŠ

Metód získavania potenciálnych zamestnancov je niekoľko. Zamestnávateľ spravidla kombinuje viaceré spôsoby, a to aj v závislosti od svojich finančných možností. Najrozšírenejšou metódou je stále inzercia, t. j. uverejnenie informácie o potrebe obs...

Zmeny vo výplate dávky nemocenské

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 6/2021

Dňa 30. 3. 2021 bola schválená novela č. 130/2021 Z. z. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „novela“), na základe ktorej sa práceneschopným poistencom môže od 1. 5. 2021 predĺžiť poberanie dávky nemocenské. Poistenci mohli dot...

Lekárske preventívne prehliadky zamestnancov v zákone o dani z príjmov

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Lucia Vanková Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 6/2021

Zabezpečenie vykonávania zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok u zamestnancov je jednou z povinností zamestnávateľa, ktoré musí vykonať v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ako treba posudzovať leká...

Monitorovanie zamestnancov na pracovisku

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. Róbert Bános, Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

S monitorovaním zamestnancov na pracovisku sa v praxi stretávame stále častejšie. Istú zásluhu na tom má skutočnosť, že v súčasnej dobe charakteristickej rýchlym technologickým rozvojom už úplne neplatí pravidlo, že pracovný čas využívame výhradne...

Výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom zamestnanca v skúšobnej dobe

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Môže zamestnávateľ odložiť výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom až na čas po skončení skúšobnej doby zamestnanca?

Rekreačné poukazy

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Eva Gášpárová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 4/2021

V súčasnosti mnohí zamestnávatelia príspevok na rekreáciu poskytujú formou rekreačných poukazov. Vyzerajú takmer ako bežná platobná karta a spôsob platby s nimi je rovnaký ako s bežnou platobnou bankovou kartou.

Inšpekcia práce u zamestnávateľa

Kategória: BOZP články Autor/i: JUDr. Róbert Bános, Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

S kontrolou zo strany inšpektorátu práce sa môže stretnúť každý zamestnávateľ. Môže ísť o preventívne kontroly plnenia pracovnoprávnych povinností či dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania, ale aj o kontrolu vykonávanú na podnet zamestnanco...

Elektronické stravovacie karty

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Eva Gášpárová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 4/2021

V súčasnosti mnohí zamestnávatelia nahrádzajú klasické papierové stravovacie poukážky elektronickými stravovacími kartami, tzv. gastrokartami a príspevok na rekreáciu poskytujú formou rekreačných poukazov. Sú to osobitné platobné prostriedky, ktor...

Povinnosti zamestnávateľa súvisiace s domáckou prácou, teleprácou a so zabezpečovaním stravovania

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: JUDr. Martin Krendl, Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

Dňa 1. marca 2021 nadobudla účinnosť novelizácia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ktorá sa uskutočnila na základe zákona č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení ...

Úmrtie zamestnanca z hľadiska pracovnoprávnych nárokov

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Zamestnávateľ sa musí po právnej stránke vysporiadať s úmrtím zamestnanca. Musí presne identifikovať nároky zamestnanca, prípadne nároky pozostalých a musí tiež vedieť identifikovať svoje nároky voči zamestnancovi. Podľa § 59 ods. 4 zákona č. 311/...

Finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie – najčastejšie otázky z praxe

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Novela Zákonníka práce zákonom č. 76/2021 Z. z. rozšírila možnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi okrem stravovacej poukážky aj finančný príspevok na stravovanie. V súvislosti s vyplácaním finančného príspevku na stravovanie sa v praxi obja...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.