Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zásady bezpečnosti práce pri obrábacích strojoch na kov

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE

Bezpečnosť technických zariadení, medzi ktoré na popredné miesto radíme obrábacie stroje na kov, je jednou z významných oblastí BOZP, kde ide o štátom regulovanú aktivitu prostredníctvom všeobecne záväzných právnych predpisov a súvisiacich technických noriem. Tieto dokumenty obsahujú základné bezpečnostné požiadavky na obrábacie stroje na kov, ktorých dodržiavanie je záväzné pri ich používaní – prevádzkovaní.

Obrábacie stroje na kov tvoria podstatnú časť obrábacích zariadení strojárskych podnikov a z technologického hľadiska ich možno pokladať za základný spôsob obrábania, pretože na skladbe strojového obrábania tvoria najväčší percentuálny podiel. V mechanických dielňach prakticky vo všetkých priemyselných odvetviach sa obrábacie stroje na kovy s trieskovým obrábaním používajú najčastejšie. Nájdeme tu predovšetkým univerzálne hrotové sústruhy, vŕtačky, frézovačky, hobľovačky, brúsky a píly.
Zabezpečenie BOZP na strojových zariadeniach sa nemôže zaobísť bez znalosti platných bezpečnostných predpisov, technických noriem aj znalosti správnej konštrukcie ochranných zariadení používaných na likvidáciu úrazového rizika v nebezpečnom pracovnom priestore strojových zariadení. Z tohto hľadiska je nutné u obrábacích strojov na kov dávať dôraz na aktívny prístup k bezpečnosti práce, používanie predpísaných a účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok, dodržiavanie bezpečnostných predpisov, technických noriem, a najmä zásad bezpečnosti práce. Faktormi ovplyvňujúcimi BOZP sú okrem právnych predpisov a pracovno-bezpečnostných technických opatrení aj stav pracovného prostredia, správanie sa pracujúcich na pracovisku (ich psychický stav), ale aj ich vybavenie pracovnými odevmi a ochrannými pomôckami.
Všeobecné bezpečnostné požiadavky na obrábacie stroje sú uvedené v nariadení vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia a vo vyhláške Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení vyhlášky č. 484/1990 Zb. Základné spoločné požiadavky na všetky druhy obrábacích strojov sú obsiahnuté v kmeňovej norme (STN 20 0700: Bezpečnostné požiadavky pre obrábacie stroje na kovy). V ďalších pridružených normách sú obsiahnuté bezpečnostné predpisy pre jednotlivé druhy obrábacích strojov (sústruhy, vŕtačky, brúsky atď.), ktoré dopĺňajú, spresňujú, prípadne aj pozmeňujú všeobecné bezpečnostné požiadavky ustanovené v základnej kmeňovej norme.
Názvoslovie:
-
Pracovný priestor stroja
- priestor, ktorý zaujíma stroj vrátane príslušenstva a priestor potrebný na obsluhu stroja a manipuláciu s materiálom.
-
Nebezpečný pracovný priestor
- priestor, v ktorom sa uskutočňuje proces obrábania a kde je možnosť úrazu obsluhy. Zahŕňa priestor vymedzený veľkosťou a pohybom nástroja a obrobku, ďalej priestor na manipuláciu s materiálom a náradím na stroji v najbližšom okolí obrobku, nástrojov a pohybujúcich sa upínacích súčastí, ako aj priestor ohrozený odletujúcimi trieskami.
-
Manipulačná rovina
- je priestor, v ktorom je vykonávaná samotná pracovná činnosť.
-
Pohybový priestor
- priestor, v ktorom sa konajú hlavné pracovné operácie.
-
Rezná kvapalina
- kvapalina, ktorá slúži na odvádzanie tepla, znižovanie trenia medzi nástrojom a obrobkom a odplavovanie triesok, ktoré sa tvoria pri obrábaní.
-
Ochranné zariadenie
- technické alebo iné zariadenie na zabránenie úrazom, prevádzkovým nehodám alebo poruchám technických zariadení.
-
Blokovacie zariadenie
- súhra technických opatrení, ktorým sa funkcia stroja, zariadenia alebo jeho častí urobí závislá na splnení určitých vopred stanovených podmienok.
-
Ovládacie zariadenie
- zariadenie, ktorým sa mechanicky, elektricky, hydraulicky alebo pneumaticky zapína, vypína, nastavuje, nastavuje a riadi chod stroja alebo jeho častí.
-
Upínacie zariadenie
- zariadenie, ktoré slúži na upínanie nástrojov alebo obrobkov.
-
Stanovisko
- priestor, v ktorom sa obsluha pri práci pohybuje. Zahŕňa pracovné miesto základné (miesto, na ktorom pracovník obsluhuje stroj pomocou oznamovačov a ovládačov) a pracovné miesto vedľajšie (miesto, na ktorom pracovník vykonáva prípravné alebo pomocné práce).
-
Návod k používaniu
- s každým novým obrábacím strojom musí výrobca dodať návod najmenej v dvoch výtlačkoch. Výrobný závod musí k technickej dokumentácii pripojiť atest o výsledkoch vykonanej typovej skúšky stroja podľa všetkých predpisov tejto ­normy.
Úrazy
sa sústreďujú najčastejších pri technológii obrábania, ako je sústruženie, brúsenie, frézovanie a vŕtanie. Veľkú časť týchto pracovných úrazov si zapríčinili zamestnanci, ktorí obsluhujú, nastavujú a opravujú stroje. Pracovné úrazy vznikajú pri nedodržiavaní určených pracovných postupov a návodov na obsluhu stroja, nepoužívanie predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), neporiadok na pracovisku, nesprávne a nebezpečné konanie vyplývajúce často z neuvedomenia si možných následkov, ale aj nedodržiavanie základných pravidiel bezpečnej práce - to sú najčastejšie príčiny úrazov.
Percentuálne rozdelenie úrazov pri obrábacích strojoch je približne takéto:
1.
sústruhy ............................... 35%
2.
brúsky ................................. 30%
3.
vŕtačky ................................ 15%
4.
frézovačky ............................. 10%
Činnosti, pri ktorých často dochádza k úrazom:
-
poranením rúk o ostrie nástrojov; je to najmä nebezpečný dotyk s brúsnym kotúčom, porezanie o sústružnícke nože, frézovacie nástroje, vrtáky a to zväčša pri upínaní a výmene obrábaných predmetov, pri čistení a pod;
-
zachytením, udretím pohybujúcimi sa časťami, ako napríklad nechráneným upínacím zariadením (univerzálnym skľučovadlom, upínacou doskou), pohybujúcim sa stolom, šmýkadlom, a to pri obsluhe stroja;
-
odletujúca trieska, najmä pri sústruhoch, menej pri vŕtačkách a frézovačkách;
-
odletujúce drobné úlomky pri brúsení na brúskach; najčastejšie sa vyskytujú poranenia očí a popálenia rúk a ostatných častí tela;
-
drobnými poraneniami, ktoré vznikajú pri nesprávnom upínaní obrábaných predmetov, upínacích zariadení, ďalej pri nastavovaní a údržbe strojov; sú to napríklad menšie pomliaždenia rúk pádom upínaného predmetu, používaním nevhodného či poškodeného náradia a pod.;
-
natiahnutie svalov v dôsledku tlačenia, ťahania, držania, hádzania a presúvania predmetov;
-
pritlačenie alebo zachytenie strojom;
-
popálenie alebo zásah elektrickým prúdom;
-
manipulácia s bremenami;
-
vtiahnutie do stroja alebo prístroja (nesprávne ustrojenie pracovníka).
Časté úrazy sú taktiež v priestore dielne. Sú to prevažne úrazy pri vnútropodnikovej doprave, pri manipulácii s materiálom, obrábanými predmetmi a trieskami. Úrazy sú zavinené zväčša neporiadkom na pracoviskách (rôzne zakopnutia, pošmyknutia), nedostatočnými pracovnými a odkladacími priestormi, zlou organizáciou práce, nevhodným skladovaním obrábaných predmetov pri strojoch a pod. Uvedené hlavné skupiny ohrozenia možno vylúčiť alebo aspoň podstatne obmedziť technickými opatreniami a dodržiavaním pravidiel bezpečnosti práce.
Zamestnancovi, ktorý vstupuje do pracovného pomeru bez kvalifikácie, zabezpečuje zamestnávateľ získanie kvalifikácie zaškolením alebo zaučením. Po skončení zaškolenia alebo zaučenia vydá o tom zamestnávateľ zamestnancovi potvrdenie.

Vzdelávanie žiakov na obrábacích strojoch na kov

V súčasnosti sa do popredia dostáva duálne vzdelávanie žiakov na obrábacích strojoch na kov. Žiakom sa poskytuje odborné vzdelávanie a príprava na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady. Žiaci počas praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania na obrábacích strojoch na kov majú postavenie "zamestnanca" u zamestnávateľa, s ktorým majú uzatvorenú učebnú zmluvu podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.