Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Základné zásady bezpečnej práce v poľnohospodárstve

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE

Poľnohospodárstvo patrí k jednej z najstarších ľudských činností, má dôležitú úlohu v produkcii potravín pre obyvateľstvo a zohráva zároveň významnú ekonomickú úlohu. Okrem pestovania rastlín je ďalšou nosnou činnosťou odvetvia chov hospodárskych a iných druhov zvierat. Z výsledkov inšpekcie práce vyplýva, že spoločným znakom tohto odvetvia je jeden z najhorších výsledkov úrovne starostlivosti o bezpečnosť práce, na čo poukazuje vysoký počet pracovných úrazov, množstvo poranení pri práci a chorôb súvisiacich s prácou v poľnohospodárstve. Bezpečnosť práce v oblasti poľnohospodárstva môže zamestnávateľ ovplyvniť zvyšovaním právneho povedomia z oblasti BOZP, zvýšenou pozornosťou plneniu požiadaviek vyplývajúcich z právnych a ostatných predpisov, a môže tak prispieť k zníženiu počtu úrazov, chorôb a pravdepodobnosti straty majetku a výroby.
Politika bezpečnosti práce
Politika bezpečnosti práce predstavuje otvorený systém opatrení, ktorými je ovplyvňované správanie právnických a fyzických osôb. Pojem bezpečnosti práce je potrebné chápať v širšom kontexte ako ochranu životov a zdravia zamestnancov pred negatívnymi účinkami vyplývajúcimi z pracovného procesu, teda nielen z ohrozenia vyvolaného určitou technológiou alebo strojom. Miera ohrozenia zamestnancov pri práci je ovplyvnená aj úrovňou pracovného prostredia a pracovných podmienok, to znamená celým komplexom faktorov pôsobiacich na človeka. To platí v plnej miere aj pre poľnohospodársky priemysel. Je to odvetvie, ktoré sa z hľadiska rizikovosti práce trvalo radí na jedno z popredných miest. Na vytvorenie podmienok na predchádzanie úrazom a iným ujmám na zdraví, ktoré vznikajú v dôsledku alebo v súvislosti s pracovnou činnosťou, alebo počas nej, možno uplatniť mnoho bezpečnostných opatrení. Jedným z nich je zoznámenie zamestnanca so zásadami bezpečnej práce a najčastejšími rizikami, s ktorými sa môžu pri výkone svojej práce stretnúť.
Problematiku bezpečnosti práce rieši v základných rysoch zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce") a zákon č. 124/2006 Z.z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto úplne jasne ustanovujú, že podnikajúce subjekty sú okrem iného povinné vyhľadávať, posudzovať a hodnotiť riziká možného ohrozenia zamestnancov, informovať o nich zamestnancov a robiť opatrenia na ich ochranu. Preto je nevyhnutné, aby sa nielen zamestnávatelia vo vlastnom záujme dôkladne oboznámili tak so
BOZP v poľnohospodárstve je pestrou, zložitou a náročnou oblasťou činnosti, ktorú je zamestnávateľ zo zákona povinný vykonávať. Bohužiaľ, z jeho pohľadu ide často o činnosť, ktorá je na prvý pohľad len zbytočnou nákladovou položkou, a snaží sa ju preniesť na externého dodávateľa. V takom prípade ide o krátkozraký pohľad, ktorý sa v konečnom dôsledku (v prípade úrazu, smrti či škode na majetku) môže stať neskutočne drahým. Poľnohospodárstvo spadá do skupiny najrizikovejších sektorov.
Práca v poľnohospodárstve je určite fyzicky veľmi náročná a riziko rôznych nehôd sa zvyšuje s únavou a prácou s ťažkými strojmi v náročnom teréne.
Poľnohospodársky výrobný proces je charakteristický veľkým objemom dopravy rôznorodých materiálov s rôznou objemovou hmotnosťou. Materiály je potrebné dopravovať na rôzne miesta a rôzne vzdialenosti, často v nepriaznivých terénnych podmienkach.
Poľnohospodárstvo čelí čoraz náročnejším výzvam a problémom. Čo ale ovplyvniť môžete, je vaša schopnosť pracovať a prekonávať problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, s ktorými ste konfrontovaní. Je samozrejmé, že bezpečnosť a zdravie vašich pracovníkov a tiež bezpečná práca a prostredie, sú nevyhnutnými predpokladmi na rentabilnú hospodársku prevádzku. Dosiahnutie dobrej úrovne bezpečnej práce, a tým aj BOZP vo vašom podniku vyžaduje systematické úsilie. Ako zamestnávatelia máte aj morálnu a právnu povinnosť zaistiť BOZP svojich pracovníkov. BOZP sú aspekty, ktoré môžete ovplyvniť. Môžete obmedziť počet nehôd, chorobnosť a hrozbu škody na majetku a strát v produkcii.
Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia
Hoci bezpečnosť a ochrana zdravia zatiaľ nemusí byť absolútnou prioritou, čas a finančné prostriedky vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia by mali byť chápané ako investície a nemali by byť považované za premárnené. Finančné prostriedky, ktoré sa vynaložia na prevenciu, budú oveľa nižšie ako tie, ktoré sa budú musieť vynaložiť na zdravotné poplatky, náhradných pracovníkov, náhradu škody alebo pokuty, ak v priestoroch podniku dôjde k nehode. Ak ako zamestnávatelia organizujete činnosť svojho podniku z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia, mali by ste poznať:
-
povinnosti, ktoré pre vás vyplývajú z právnych predpisov;
-
ako a do akej miery do tejto organizácie zapojíte svojich pracovníkov;
-
aká je prijateľná úroveň infraštruktúry/zariadení a strojov pre váš podnik a
-
ako plánovať a realizovať svoju každodennú činnosť.
Zoznámenie sa s povinnosťami vyplývajúcimi z právnych predpisov
Musíte poznať právne predpisy a tiež vedieť, čo sa od vás z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia očakáva. Môže existovať mnoho zákonov a predpisov, ktoré sú pre vás relevantné, pričom u niektorých je to zrejmejšie ako u iných. Právne predpisy sa často revidujú. Musíte mať prehľad o prípadných nedávnych zmenách existujúcich právnych predpisov a o nových predpisoch alebo zákonoch. Právne predpisy týkajúce sa BOZP si kladú za cieľ zlepšiť pracovné podmienky, obmedziť nehody a choroby spojené s pracovnou činnosťou a zaistiť bezpečnosť práce pracovníkov na pracoviskách.
Konzultácie s pracovníkmi
Aj v prípade, že zamestnávate len sama/sám seba a opierate sa o prácu rodinných príslušníkov alebo príležitostných pracovných síl, musíte so všetkými pracovníkmi konzultovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia. Bezpečnosť a ochrana zdravia spočíva v tom, že vy a vaši pracovníci vo vzájomnej súčinnosti a pri dodržiavaní bezpečnostných zásad pracujete na dosiahnutí spoločného cieľa: bezpečnej produkcii. Ste teda so svojimi pracovníkmi na jednej lodi a vaša diskusia by nemala byť zaťažená hádkami alebo spormi. V rámci konzultácie by malo dôjsť k výmene názorov, ktorá môže byť prospešná pre všetkých. Vypočujte si názory a problémy vašich pracovníkov a požiadajte ich, aby s vami spolupracovali na hľadaní riešení. Vaši pracovníci môžu mať na pomenovanie problémov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia najlepšie predpoklady, pretože sa s nimi stretávajú každý deň. Zapojte svojich pracovníkov do určovania a posudzovania nebezpečenstva. Pokiaľ to vyžadujú vnútroštátne predpisy (a v závislosti od rozsahu vašej činnosti), zasadzujte sa o zvolenie zástupcov pre oblasť bezpečnosti.
V priestoroch vášho podniku môže byť potrebné vykonať určité zmeny. Ak už viete, čo treba, zostavte plán opatrení na vykonávanie zmien. Pokiaľ potrebné zmeny nedokážete určiť sami, kontaktujte sa s odbornými pracovníkmi na inšpektorátoch práce, ktorí vám bezplatne poskytnú príslušné informácie. Posúdením rizík zistíte, aké zmeny je potrebné vykonať. Budete musieť tiež porozmýšľať o ďalších záležitostiach ako:
-
čistota a poriadok na pracovisku;
-
oddelenie dopravy, pracovných činností, osôb a frekventovaných oblastí;
-
značky;
-
v miestach, kde pracovníkov zamestnávate, budete musieť zaistiť hygienické zariadenia a zariadenia na odpočinok podľa konkrétnej činnosti; čistú pitnú vodu, jedálne alebo priestory vyhradené na obed a odpočinok, toalety, sprchy a šatne, zariadenia pre tehotné a dojčiace pracovníčky, komunikačné prostriedky a stanoviť zásady týkajúce sa fajčenia;
-
opatrenia pre prípad núdzovej situácie a evakuácie, prvá pomoc, preprava do zdravotníckeho zariadenia (ak to bude nevyhnutné).
Oznamovanie problémov a nehôd s dopadom na zdravie
Zo štatistík vyplýva, že spoločným znakom tohto odvetvia je jeden z najhorších výsledkov úrovne starostlivosti o BOZP, na čo poukazuje vysoký počet pracovných úrazov, množstvo poranení pri práci a chorôb súvisiacich s prácou v poľnohospodárstve. Hodnota úrazovosti je v poľnohospodárstve vyššia ako v ostatných odvetviach hospodárstva. Najväčší podiel na vzniku pracovných úrazov majú odbory ako živočíšna výroba, rastlinná výroba a odbor opravy strojov a zariadení v dielňach.
Príčinou všetkých pracovných úrazov je nedostatočne odhadnuté riziko, nepredvídateľné riziko, chybný zdroj, bahnitý terén, mokrý terén a neporiadok na pracovisku.
Príčiny tohto stavu sú predovšetkým vo veľkej fluktuá­cii ošetrovateľov, v používaní zastaranej techniky, v nutnosti celoročnej prevádzky (nie je tu kľudové obdobie, ktoré je v rastlinnej výrobe) a v neustálom kontakte so zvieraťom.
Zdroje pracovných úrazov v živočíšnej výrobe
Analýza pracovných úrazov ukazuje, že najviac úrazov vzniká pri kontakte človeka so zvieraťom. Najčastejšou príčinou je kopnutie zvieraťom, prirazenie ošetrovateľa, a to časti alebo celého tela k pevnej prekážke, pošliapanie alebo porazenie ošetrovateľa zvieraťom.
Zdroje pracovných úrazov v živočíšnej výrobe:
-
zvieratá,
-
strojné zariadenie,
-
materiál, bremená, predmety,
-
vnútorné pracovné priestory,
-
vonkajšie pracovné priestory,
-
ostatné.
Z hľadiska početnosti a závažnosti úrazov je najrizikovejším chov dojníc pred chovom ostatného dobytka a koní. Rizikovosť práce však nemožno posudzovať len podľa počtu pracovn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.