Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Manažment riešenia konfliktu záujmov s ohľadom na internú komunikáciu zamestnávateľa

Publikované: Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , PhDr. Adam Madleňák, PhD.

V aplikačnej praxi neraz nastávajú situácie, keď sa konfliktu záujmov nedá vyhnúť. Úplne bežné sú situácie, keď sú u jedného zamestnávateľa zamestnané blízke osoby. Vtedy prirodzene existujú väzby na blízke osoby, ktoré majú za následok konflikt záujmov. Samotný konflikt záujmov nie je automaticky nezákonný. Nezákonné je konanie v situácii konfliktu záujmov. Je dôležité, aby bol následok konfliktu záujmov náležite zvládnutý.

Konflikt záujmov je možné vyriešiť napríklad odstránením konfliktných záujmov, odstúpením z funkcie, podaním výpovede z pracovnej pozície, odstúpením z rozhodovacieho procesu a pod. Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj medzi najdôležitejšie nástroje na prevenciu a predchádzanie konfliktu záujmov patrí napríklad obmedzenie vedľajšieho príjmu, vyhlásenie o osobnom príjme, vyhlásenie o rodinnom príjme, vyhlásenie o osobnom majetku, vyhlásenie o rodinnom majetku, vyhlásenie o prijatých daroch, bezpečnosť a kontrola prístupu k interným informáciám, vyhlásenie o súkromných záujmoch týkajúcich sa správy zmlúv, vyhlásenie o súkromných záujmoch týkajúcich sa rozhodovania, vyhlásenie o súkromných záujmoch týkajúcich sa účasti na príprave alebo poskytovaní politického poradenstva, zverejnenie majetkových priznaní, obmedzenie a kontrola podnikania po skončení zamestnania, obmedzenie a kontrola darov a iných foriem výhod, obmedzenie a kontrola súbežných funkcií v politických stranách alebo mimovládnych organizáciách, obmedzenie súbehu funkcií verejných činiteľov. [1]

Konflikty záujmov sú nevyhnutnou realitou. Cieľom nastavenia efektívnej politiky riešenia konfliktov záujmov je zabezpečiť nestrannosť a plnenie pracovných úloh bez uprednostňovania súkromného záujmu. Rodinkárstvo je forma zvýhodňovania, ktorá môže negatívne ovplyvňovať efektivitu, morálku a podkopávať dôveru vo verejnej správe. Zamestnanci verejnej správy by sa mali zdržať prijímania alebo ovplyvňovania akéhokoľvek rozhodnutia o zamestnaní rodinného príslušníka. K rizikám rodinkárstva môže dôjsť osobitne počas procesu prijímania do zamestnania alebo počas trvania zamestnaneckého pomeru. Riadenie konfliktu záujmov v oblasti štátnej správy upravuje Etický kódex štátneho zamestnanca, ktorý je vydaný formou vyhlášky. Zamestnávatelia územnej samosprávy upravujú riadenie konfliktu záujmov vo svojich vnútropodnikových predpisoch, ktoré sú najčastejšie vydávané vo forme pracovného poriadku alebo etického kódexu. [2] Cieľom vydávaniach týchto noriem je definovať pravidlá správania sa pre nestranný výkon verejnej správy ako základ pre budovanie dôvery verejnosti.

Etický kódex štátneho zamestnanca definuje konflikt záujmov ako situáciu, v ktorej osobné záujmy štátneho zamestnanca môžu ovplyvniť plnenie jeho služobných úloh, alebo situáciu, v ktorej môže štátny zamestnanec využívať postavenie  štátneho zamestnanca v prospech osobného záujmu.

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.