Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Pracovné úrazy pri banskej činnosti a pri práci s výbušninami a muníciou

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE

Predmetom článku sú povinnosti právnickej osoby, fyzickej osoby a oprávnenej osoby pri vyšetrovaní pracovných úrazov, ktoré sa stanú pri banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou a úkonoch s tým súvisiacich. Rovnako tiež vyšetrovanie závažných pracovných úrazov orgánmi štátnej banskej správy. V úvode príspevku zároveň vysvetlíme, čo sa rozumie pod pojmom banská činnosť, činnosť vykonávaná banským spôsobom a manipulácia s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou.
Pri banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou a úkonoch s tým súvisiacich, i napriek dodržiavaniu zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, sa stávajú pracovné úrazy u právnických osôb, fyzických osôb (§ 3a zákona č. 51/1988 Zb.) a u oprávnených osôb (§ 3 ods. 3 zákona č. 58/2014 Z.z.). Na evidenciu, registráciu, hlásenie, zisťovanie, vyšetrovanie, klasifikáciu zdrojov a príčin pracovných úrazov sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 51/1988 Zb."), zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 58/2014 Z.z."), zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 124/2006 Z.z."), zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 125/2006 Z.z."), vyhlášky SBÚ č. 387/1990 Zb. o vyšetrovaní príčin havárií a závažných pracovných úrazov pri činnostiach podliehajúcich hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy (ďalej len "vyhláška č. 387/1990 Zb."), vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze (ďalej len "vyhláška č. 500/2006 Z.z.").
Banská činnosť (§ 2 zákona č. 51/1988 Zb.)
a)
ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov,
b)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk,
c)
zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov,
d)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním,
e)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených pod písm. a) až d),
f)
osobitné zásahy do zemskej kôry,
g)
likvidácia starých banských diel,
h)
sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely, a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave.
Činnosť vykonávaná banským spôsobom (§ 3 zákona SNR č. 51/1988 Zb.)
a)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečením a likvidáciou banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a ložiskový geologický prieskum nevyhradených nerastov,
b)
inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum okrem geologických prác vykonávaných za účelom získania doplňujúcich údajov pre dokumentáciu stavieb,
c)
ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou, s výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov,
d)
podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3,
e)
práce na zabezpečenie stability podzemných prie­storov (podzemné sanačné práce),
f)
práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave,
g)
zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny,
h)
strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m na iné účely než práce uvedené pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom pod písm. a) až g),
i)
čerpanie prírodných liečivých a stolových minerálnych vôd v banských dielach.
Manipulácia s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou
Pri manipulácii s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou ide o pracovné úrazy pri príprave a vykonávaní trhacích prác, ohňostrojných prác, výrobe výbušnín, výbušných predmetov a munície, pri skladovaní a preprave výbušnín, výbušných predmetov a munície, pri delaborácii, zneškodňovaní, likvidácii a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície.
Definícia pracovného úrazu
Pre správne posúdenie úrazu (či ide o pracovný alebo nepracovný) je potrebné poznať definíciu pracovného úrazu. Pracovný úraz je definovaný v ustanoveniach § 8 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a § 195 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Pracovný úraz je
poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov, ktoré zamestnanec (fyzická osoba) utrpel pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh, a pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi a fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom (§ 2 ods. 2 písm. b zákona č. 124/2006 Z.z.). Pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec (fyzická osoba) utrpel na ceste do zamestnania a späť.
Na pracovné úrazy, ktoré sa stali zamestnávateľom - právnickým osobám, fyzickým osobám, oprávneným osobám a fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom (ďalej len "zamestnávateľ"), sa pri ich oznamovaní, registrovaní, vykonávaní opatrení, evidencii a vyšetrovaní, a s tým súvisiacich úkonoch, vzťahujú ustanovenia § 17 zákona č. 124/2006 Z.z., § 5 ods. 4, § 6 ods. 3 a ods. 5 písm. c) a § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 51/1988 Zb., § 2 písm. z), § 3 ods. 5 písm. e), § 70 ods. 1 písm. b), c), čl. II
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.