Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum: Rubrika: AKTUÁLNE ZO SVETA

Bezpečné a zdravé pracoviská v Európe - kde sme sa nachádzali v roku 2023?
Silná legislatíva a politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len "BOZP") môžu znížiť škody pre jednotlivcov a spoločnosť, ktorým sa dá vyhnúť [1]. Napriek pokroku v oblasti BOZP v členských štátoch EÚ za posledné tri desaťročia si niektoré oblasti stále vyžadujú zlepšenie. Klesajúca miera pracovných úrazov je kompenzovaná nárastom psychosociálnych a emocionálnych stresových faktorov ovplyvňujúcich pohodu pracovníkov, zatiaľ čo fyzické riziká a ergonomická záťaž stále zostávajú na vysokej úrovni. Okrem toho si využívanie nových technológií v práci, posuny a zmeny v oblasti pracovnej sily, ako aj globalizácia vyžadujú prijímanie širších a komplexnejších opatrení v oblasti BOZP.
Tento stručný prehľad sumarizuje hlavné zistenia správy
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v Európe: stav a trendy 2023
[2], ktorá skúma rôzne ukazovatele, trendy a kontext vývoja v tejto oblasti.
Zlepšenia a vývoj
V rôznych kľúčových oblastiach BOZP sa podarilo dosiahnuť významné pokroky vrátane legislatívy, poradenstva, školenia, rozvoja a používania nástrojov digitálnej podpory, ako aj riadiacich systémov. Došlo tiež k zvýšeniu povedomia o špecifických rizikách pre určité skupiny ľudí, o psychosociálnych rizikách či o duševnom zdraví. Technický a organizačný pokrok sa dosiahol aj v oblastiach, ako je koordinácia bezpečnosti a varovné systémy, technológie na zníženie fyzických zdravotných rizík ako napríklad hluk, manipulácia s nebezpečnými chemikáliami, lekárska starostlivosť, finančné stimuly či poistné záväzky.
Legislatíva
EÚ v oblasti BOZP prešla od polovice 80. rokov 20. storočia výraznou modernizáciou, čím sa podarilo vytvoriť rámec pre riadenie rizík v oblasti BOZP. Právne predpisy, na ktorých sa dohodli členské štáty, vlády a sociálni partneri možno považovať za komplexné.
Pracovné úrazy
vrátane smrteľných pracovných úrazov a úrazov bez následku smrti vo vzťahu k práci alebo počas dochádzania do práce, zostávajú hlavným ukazovateľom výsledkov BOZP vo verejnej politike a tiež vo všeobecnom vnímaní. Od roku 1998 do roku 2019 miera pracovných úrazov bez započítania úrazov s následkov smrti v rámci EÚ klesla o 58%, pričom v prípade počtu smrteľných úrazov bol v rovnakom období zaznamenaný pokles o 57%. Kľúčovými sa v tomto ohľade ukázali vylepšená organizačná, technická a medicínska prevencia spolu s ekonomický vývojom [3] a zmenami v oblasti pracovnej sily. Pozornosť by sa však naďalej mala venovať vážnym nehodám bez smrteľných následkov, pretože práve tie predstavujú významnú časť ľudskej a finančnej záťaže. [4]
Podobne klesajúci trend vykazujú aj
oficiálne uznané choroby z povolania
ako ukazovatele pre zdravotné následky (úmrtia a choroby) spôsobené expozíciou na pracovisku. K tomuto poklesu prispeli aj technické preventívne opatrenia a presun pracovnej sily do sektorov s menším počtom "tradičných" expozícií. [5] Za posledných 15 rokov sa štruktúra pracovnej sily
výrazne
zmenila. S rastúcim percentom pracujúcich žien, ktoré sa zvýšilo zo 61,2% v roku 2005 na 67,9% v r. 2019, a zvyšujúcim sa podielom starších pracovníkov, [6] sa ukazuje ako mimoriadne dôležité a potrebné zavádzanie organizačných a technických adaptácií.
Štatistiky tiež svedčia o zvyšujúcom sa počte
medzinárodnej pracovnej sily.
Rôzne skupiny mobilných pracovníkov v rámci krajín EÚ aj mimo nej tvoria približne 12% pracovnej sily celkove
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.