Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Predpoklady platnosti vnútorného predpisu v oblasti bezpečnosti práce

Dátum: Rubrika: PRACOVNÉ PRÁVO

Vnútorné predpisy v oblasti bezpečnosti práce sú prameňmi práva a musia byť rešpektované. Preto, aby mali právnu relevanciu, musia spĺňať jednotlivé obligatórne predpoklady. Predovšetkým vnútorné predpisy musia byť právne súladné, a to nielen s ústavnými zákonmi, zákonmi, ale aj s vykonávacou právnou úpravou. Vnútorné predpisy v oblasti bezpečnosti práce majú aj nariaďovací charakter, keďže nariaďujú určité správanie sa jednotlivým subjektom, prípadne na základe ustanovení zákona ustanovujú aj právne povinnosti v danom prípade. Taktiež vnútorné predpisy bezpečnosti práce majú vykonávací charakter, často krát konkretizujú zákonnú právnu úpravu. Významným vnútorným predpisom, ktorý sa vzťahuje aj na bezpečnosť práce, je pracovný poriadok, pretože ustanovuje prípady porušenia pracovnej disciplíny, teda aj porušenie noriem bezpečnosti práce. Preto bude aj tomuto vnútornému predpisu venovaná náležitá pozornosť.
 
Právna súladnosť vnútorného predpisu bezpečnosti práce
Podľa § 39 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce") právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú predpisy na ochranu života a predpisy na ochranu zdravia, hygienické a protiepidemické predpisy, technické predpisy, technické normy, dopravné predpisy, predpisy o požiarnej ochrane a predpisy o manipulácii s horľavinami, výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi látkami, jedmi a inými látkami škodlivými zdraviu, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia.
Príklad č. 1:

Zamestnávateľ vo svojom výrobnom podniku vyhotovil pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Tieto pravidlá následne predložil len z dôvodu ich prerokovania zástupcom zamestnancov, ktorí boli v jeho podniku ustanovení. Pretože k dohode so zástupcami zamestnancov nedošlo, zamestnávateľ tieto pravidlá vydal bez súhlasu zástupcov zamestnancov. S uvedeným postupom zamestnávateľa však zástupcovia zamestnancov nesúhlasili a spochybnili ich právnu súladnosť. Je uvedený názor zástupcov zamestnancov správny?
Podľa § 39 ods. 2 Zákonníka práceplatí, že predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
sú aj pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľmi po dohode so zástupcami zamestnancov
; ak k dohode nedôjde do 15 dní od predloženia návrhu, rozhodne príslušný inšpektorát práce podľa osobitného predpisu.
Osobitnými právnymi predpismi sú napríklad zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o BOZP") a taktiež zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 125/2006 Z.z."), ktoré musia byť bezvýhradne rešpektované.
Prípadná kontrola aj nad dodržiavaním vnútorných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je úlohou inšpektorov práce, ktorí konajú v mene a v rozsahu oprávnení inšpekcie práce.
V súlade s § 7 ods. 3 písm. a) zákona č. 125/2006 Z.z. inšpektorát práce zabezpečuje vykonávanie inšpekcie práce v rozsahu ustanovenom v § 2 ods. 1 tohto zákona, pričom ide predovšetkým o oblasti úloh dozoru nad dodržiavaním:
-
pracovnoprávnych predpisov, sem spadajú napríklad Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-
právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy, napríklad zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia; sem patria podľa § 39 Zákonníka práce predpisy na ochranu života a predpisy na ochranu zdravia, hygienické a protiepidemické predpisy, technické predpisy, technické normy, dopravné predpisy, predpisy o požiarnej ochrane a predpisy o manipulácii s horľavinami, výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi látkami, jedmi a inými látkami škodlivými zdraviu, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia. Upozornenie: Predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú aj pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľmi po dohode so zástupcami zamestnancov; ak k dohode nedôjde do 15 dní od predloženia návrhu, rozhodne príslušný inšpektorát práce podľa osobitného predpisu,
-
právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
-
záväzkov, ktoré vyplývajú z kolektívnych zmlúv,
-
osobitného predpisu (týmto je zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) zamestnávateľom v rozsahu jeho povinností uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť a odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho práce zaradené orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a za zamestnanca, ktorý vykonáva práce tanečného umelca alebo hudobného umelca, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj,
-
osobitného predpisu zamestnávateľom, ktorý ustanovuje povinnosti pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, ktorým je zákon č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Taktiež majú inšpektoráty práce oprávnenie na vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie pracovnoprávnych predpisov a za porušovanie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv. Pri kolektívnych zmluvách je potrebné zohľadňovať aj zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.