Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Zmeny v sociálnom, zdravotnom a dôchodkovom sporení počas pandémie COVID-19

Kategória: Sociálne zabezpečenie Autor/i: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Zdroj: časopis Právo pre ROPO a OBCE v praxi 4/2020

Dňa 06. 04. 2020 nadobudla účinnosť ďalšia zmena viacerých právnych predpisov publikovaná dňa 06. 04. 2020 v Zbierke zákonov pod č. 68/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnom poistení“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Cieľom novely je ďalšie zmiernenie ekonomických vplyvov na odvádzateľov poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ako reakcia na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia Covid-19.

Novelizované ustanovenie § 293ew  ods. 1 zákona o sociálnom poistení:

Poistné, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorí vykazujú pokles čistého obratu podľa osobitného predpisu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu o 40 % a viac, za marec 2020 je splatné v termíne do 31. júla 2020, a to aj, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou.“

Novelou zákona o sociálnom poistení č. 68/2020 Z. z. sa zavádza odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec 2020, prípadne za ďalšie obdobie, ktoré môže ustanoviť Vláda Slovenskej republiky svojím nariadením.

Podľa dôvodovej správy: „Účelom zákona je zmiernenie ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ako reakcia na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia Covid-19.“

<
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.