Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Účtovanie zamestnaneckých výhod v organizáciách štátnej správy a samosprávy

Kategória: Motivácia a benefity Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ v praxi 6/2020

Poskytovanie zamestnaneckých výhod je zamerané na profesijný a osobnostný rast zamestnancov, podporu rodiny, sociálnu starostlivosť, starostlivosť o zdravie a regeneráciu pracovnej sily. V praxi často vzniká otázka, ako posudzovať zamestnanecké výhody z hľadiska účtovníctva. Poskytovanie zamestnaneckých výhod je upravené osobitnými predpismi, kolektívnou zmluvou, vnútorným predpisom zamestnávateľa, pracovnou zmluvou alebo inou zmluvou uzatvorenou medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Jedným zo základných pilierov v oblasti starostlivosti o zamestnanca je tvorba a použitie sociálneho fondu zamestnávateľa.

Účtovanie sociálneho fondu

Právnou normou upravujúcou tvorbu a použitie sociálneho fondu je zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom fonde“).

Tvorbu sociálneho fondu, jeho výšku, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov zo sociálneho fondu zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom dohodne zamestnávateľ s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo upraví vo vnútornom predpise, v prípade, ak u neho nepôsobí odborová organizácia.

Sociálny fond povinne tvoria zamestnávatelia v rozsahu a za podmienok určených zákonom o sociálnom fonde, ktorými podľa § 2 zákona sú:

 • právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
 • fyzické osoby s miestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky,

ktoré zamestnávajú zamestnanca, resp. zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

Právnickou osobou, ktorá je zamestnávateľom, môže byť:

 • obchodná spoločnosť – verejná, komanditná, akciová, spoločnosť s ručením obmedzeným,
 • družstvo – spotrebné, výrobné, bytové, poľnohospodárske,
 • štátny podnik, rozpočtová a príspevková organizácia, banka, poisťovňa,
 • občianske združenie, záujmové združenie, nezisková organizácia, cirkev, politická strana alebo hnutie,
 • účelové združenie – nadácia, fond,
 • obec, vyšší územný celok,

ak zamestnáva aspoň jedného zamestnanca v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu. Obdobným pracovným vzťahom sa rozumie napr. štátna služba podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o štátnej službe“), štátna služba podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v z. n. p., štátna služba podľa zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v z. n. p. a pod.

U zamestnávateľa, ktorého činnosť nie je zameraná na dosahovanie zisku, sa sociálny fond povinne tvorí vo výške 0,6 % zo základu, podľa § 4 zákona o sociálnom fonde. Vo výške 1 % zo základu sa tvorí v prípade, ak to umožňuje rozpočet. Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom zo sociálneho fondu v súlade s § 7 zákona o sociálnom fonde príspevky na:

 • stravovanie zamestnancov nad rámec ustanovený § 152 zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“),
 • dopravu do zamestnania a späť,
 • účasť na kultúrnych a športových podujatiach,
 • rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily (okrem príspevkov na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce),
 • zdravotnú starostlivosť,
 • sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,
 • doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je povinný platiť zamestnávateľ,
 • ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Prostriedky sociálneho fondu nie je možné použiť na účely odmeňovania za prácu.

Účtovanie na účte sociálneho fondu

Text účtovného prípadu

MD

D

Povinný prídel a ďalší prídel do sociálneho fondu – predpis

527

472

Prevod peňažných prostriedkov na účet sociálneho fondu – výpis z bankového účtu

261

22x

Príjem peňažných prostriedkov na účte sociálneho fondu – výpis z účtu sociálneho fondu

221SF

261

Doúčtovanie povinnej tvorby sociálneho fondu na konci roka, ak:

 bol prídel v priebehu roka nižší, ako je skutočne prepočítaný

 bol prídel v priebehu roka vyšší, ako je skutočne prepočítaný

 

527

472

 

472

527

Príspevok na stravovanie zamestnancov:

 cudzie stravovacie zariadenie – stravné lístky

 cudzie zariadenie – elektronické stravovacie karty

 cudzie stravovacie zariadenie – na základe faktúry za odobraté jedlá

 vlastné stravovacie zariadenie – napr. na základe oznámenia vedúceho stravovacieho zariadenia

 

472

472

472

472

 

213

335

321

395

Poskytnutý peňažný príspevok na regeneráciu pracovnej sily, sociálna výpomoc, dopravy do zamestnania, kultúrne a športové podujatia

 

472

 

333

Poskytnutie pôžičky zo sociálneho fondu zamestnancovi

Prijatá splátka pôžičky zrážkou zo mzdy

Prevod z bankového účtu na účet sociálneho fondu vo výške zrazenej splátky

Príjem zrážky zo mzdy na účte sociálneho fondu

472

331

261

221SF

221SF

472

22x

261

Faktúra za lekársku prehliadku zamestnanca

Úhrada faktúry za lekársku prehliadku

472

321

321

221SF

Faktúra za rekreačný pobyt zamestnanca

Úhrada faktúry za rekreačný pobyt

472

321

321

221SF

Účtovanie stravných lístkov

Podľa § 152 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

Zamestnávateľ zabezp

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.