Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Splatnosť odmeny a výplata odmeny pri dohodách

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD. Zdroj: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Podľa § 223 ods. 2 ZP platí, že: „Na splatnosť odmeny, výplatu odmeny a zrážky z odmeny sa primerane uplatnia ustanovenia § 129 až § 132.“

Ide o ustanovenia:

  • § 129 (splatnosť mzdy),
  • § 130 (výplata mzdy),
  • § 131 (zrážky zo mzdy),
  • § 132 (splatnosť, výplata a zrážky z iných príjmov).

Ide o primerané uplatnenie týchto ustanovení. Tieto ustanovenia budú platiť, ak nie je ustanovené niečo iné v časti, ktorá sa týka dohôd (niečo iné je ustanovené napr. v otázke splatnosti odmeny z dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov, pozri ďalej).

Splatnosť odmeny z dohody v kontexte aplikácie § 129 Zákonníka práce

Podľa § 223 ods. 2 ZP sa na dohody primerane uplatní § 129 ZP.

V ods. 1 § 129 sa rieši otázka splatnosti mzdy, t. j. dokedy je splatná najneskôr a či sa možno dohodnúť aj inak. Vzhľadom na to, že otázka splatnosti odmeny pri dohode o pracovnej činnosti je riešená v § 228a ZP, pri dohode o brigádnickej práci študentov je riešená v § 228 ZP a pri dohode o vykonaní práce v § 226 ZP, toto ustanovenie sa na dohody neuplatní.

V dohode o pracovnej činnosti a v dohode o brigádnickej práci študentov (prípadne aj v kolektívnej zmluve, ak by sa týkala aj dohôd) však možno dohodnúť skoršiu splatnosť odmeny, ako to ustanovuje zákon. V prípade dohody o vykonaní práce je splatnosť odmeny až po vykonaní a odovzdaní práce a dohodnutie splatnosti časti odmeny upravuje § 226 ods. 4 ZP.

Splatnosť odmeny v prípade dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti

Medzi podstatné náležitosti dohody o brigádnickej práci študentov/dohody o pracovnej činnosti nepatrí ustanovenie o splatnosti odmeny. Podľa ods. 3 § 228 ZP (dohoda o brigádnickej práci študentov): „Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.“ a podľa odseku 4 § 228a ZP (dohoda o pracovnej činnosti): „Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.“

Ide tu o určenie:

  • splatnosti odmeny z týchto dohôd,
  • vyplatenia odmeny z týchto dohôd.

Príklad:

Zamestnanec na dohodu o brigádnickej práci študentov zarobil v mesiaci máj 2020 sumu vo výške 130 eur. Dokedy najneskôr mu musí byť vyplatená odmena za prácu vykonávanú v mesiaci máj 2020?

Odmena je splatná do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala. Splatnosť odmeny teda nastane 30. 6. 2020 (ak sa nedohodol skorší deň splatnosti). Zároveň musí byť odmena vyplatená do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala, t. j. najneskôr do 30. 6. 2020 (ak sa nedohodol skorší deň výplaty – výplatný termín).

V tomto prípade to znamená, že odmena za napr. mesiac máj 2020 bude musieť byť vyplatená najneskôr do konca júna 2020 (pričom v dohode môže byť dohodnutý aj skorší dátum splatnosti a výplaty). Toto platí aj v prípade splatnosti odmeny pre dohodu o pracovnej činnosti. Zamestnávateľ so zamestnancom sa nemôžu dohodnúť na neskoršej splatnosti odmeny (napr. v tomto prípade júl 2020 a neskôr).

Príklad:

V dohode o pracovnej činnosti uzatvorenej od 1. 1. 2020 je dohodnutá odmena za vykonávanú prácu ako štvrťročná odmena. Ako postupovať v tomto prípade?

Pokiaľ ide o takéto dohodnutie odmeny v dohode o pracovnej činnosti a v dohode o brigádnickej práci študentov, uvedené nie je v súlade so zákonom, a teda je v tejto časti dohody neplatné, a preto sa uplatnia ustanovenia zákona o splatnosti a vyplatení odmeny z dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov.

Splatnosť odmeny z dohody o vykonaní práce

Splatnosť odmeny nie je podstatnou náležitosťou dohody o vykonaní práce. Paragraf 226 ods. 4 ZP ustanovuje, že: „Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce.“

Na splatnosť odmeny (t. j. aby vznikol nárok na odmenu) treba splniť dve podmienky: dokončenie práce a odovzdanie práce. Zamestnanec musí prácu odovzdať. Odmena mu patrí bez ohľadu na to, či zamestnávateľ prácu prevzal.

Zamestnanec by si mal vo vlastnom záujme nechať potvrdiť, že práca bola prevzatá zamestnávateľom.

Vyplatenie odmeny z dohody o vykonaní práce

Zákon priamo nerieši otázku vyplatenia odmeny a lehôt pre jej vyplatenie. Od 1. 7. 2014 sa na dohody vzťahujú aj ustanovenia § 129 až § 132 ZP.

Zo znenia „splatná po dokončení a odovzdaní práce“ nie je úplne jednoznačné, či okamihom odovzdania práce sa musí ihneď zamestnancovi vyplatiť odmena. Skôr možno uvažovať o tom, že strany by si mali dohodnúť v dohode o vykonaní práce, dokedy sa má takáto odmena vyplatiť. Dá sa uvažovať o tom, že pri primeranej aplikácii § 130 ZP by sa z ods. 2 dalo odvodiť, že je potrebné dohodnúť výplatný termín na vyplatenie odmeny z dohody po dokončení a odovzdaní práce (§ 129 ZP je neaplikovateľný pre lex specialis úpravu v § 226 ods. 4 ZP).

V praxi však pri dohodách o vykonaní práce je odmena poskytovaná častejšie ako len po dokončení a odovzdaní práce. Podľa § 226 ods. 4 ZP: „Medzi účastníkmi možno dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy.“ Ide o nastavenie parametra – vymedzenie časti pracovnej úlohy, po splnení ktorej sa vyplatí časť odmeny.

Samotná realizácia a podmienky (napr. čo bude časť práce, aká bude perio­dicita vyplácania) sú predmetom dohody zmluvných strán. V tejto súvislosti možno poznamenať, že pravidelná periodicita vyplácania odmeny môže sčasti svedčiť o tom, že n

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.