Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Odloženie lekárskych prehliadok zamestnancov a pracovnoprávne dôsledky

Dátum: Rubrika: LEGISLATÍVA

Všeobecne nemožno spochybňovať akékoľvek opatrenia, ktoré realizuje zamestnávateľ alebo príslušné štátne orgány v snahe uskutočniť preventívne opatrenia na zabezpečenie ochrany života a zdravia zamestnancov pred šírením koronavírusu na pracovisku. Bohužiaľ sa však už pri prvých zverejnených opatreniach v oblasti právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov alebo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci začína pomerne skoro ukazovať, že pri ich navrhovaní prevládajú emócie a nie racionálne posúdenie konkrétnych okolností v krátkej dobe uskutočňovaných riešení. Právne následky navrhnutého opatrenia v podobe odloženia lekárskych prehliadok zamestnancov v zmysle uznesenia Vlády SR pod číslom 174/2020 budú aj po skončení pandémie koronavírusu tak zásadne negatívne dokonca pre samotných zamestnávateľov, že pozitívna motivácia pravdepodobne v podobe obmedzenia stretávania väčšieho počtu zamestnancov, čo je ale diskutabilné, sa minie účinkom. 

Podstata realizácie lekárskych prehliadok

Podstata realizácie lekárskych prehliadok zamestnancov zo strany zamestnávateľa nie je náhodným javom vyskytujúcim sa v oblasti pracovného práva, ale ich uskutočnenie je nevyhnutnou hmotnoprávnou podmienkou pre možnosť výkonu závislej práce zo strany zamestnanca. Splnenie tejto hmotnoprávnej podmienky musí byť v určitých prípadoch, ak to vyžaduje osobitný právny predpis, preukazované ešte dokonca v procese tzv. predzmluvných vzťahov v zmysle § 41 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZP“), t. j. zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne alebo psychicky spôsobilou na túto prácu. Ak by sme aj vyšli z predpokladu, že vo všeobecnosti, nie pri každej pracovnej pozícii existuje osobitný právny predpis, ktorý určuje ako hmotnoprávnu podmienku výkonu práce uskutočnenie lekárskej prehliadky zamestnancom pre preukázanie splnenia zdravotnej spôsobilosti na jej výkon, je táto povinnosť zdravotnej spôsobilosti transformovaná do obsahu samotného pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom v podobe všeobecných povinností zamestnávateľa vyplývajúcich zo systému povinností, úloh a oprávnení v oblasti ochrany práce na úrovni zamestnávateľov a zamestnancov podľa § 146 ods. 1 ZP vo väzbe na ustanovenie § 6 ods. 1 písm. o) zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o BOZP“) vo väzbe na ustanovenie § 30e zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane zdravia“).

Podľa § 6 ods. 1 písm. o) zákona o BOZP je zamestnávateľ, v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov,  povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Povinnosti zamestnávateľa v uvedenej oblasti spočívajú teda v zabezpečení vykonávania zdravotného dohľadu a posudzovania zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na výkon práce vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada. Zdravotný dohľad zahŕňa dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia treba zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou, pričom zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o riziku aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika. Z posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorov práce a pracovného prostredia a následnej kategorizácie prác z hľadiska zdravotného rizika priamo vyplynie povinnosť vykonávať preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci zamestnanca, ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, alebo pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku, alebo u zamestnanca, ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis, u zamestnanca ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov. [1]

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, sa vykonávajú pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, v súvislosti s výkonom práce, jedenkrát za dva roky u zamestnanca, ak vykonáva práce zaradené do tretej kategórie, jedenkrát za rok u zamestnanca, ak vykonáva práce zaradené do štvrtej kategórie, a u pracovníka so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A pred každou zmenou pracovného zaradenia, pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pri skončení výkonu práce fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, zo zdravotných dôvodov, po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak o to zamestnanec požiada bývalého zamestnávateľa, u ktorého vykonával prácu s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou, pričom zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o riziku aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika. Z posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorov práce a pracovného prostredia a následnej kategorizácie prác z hľadiska zdravotného rizika priamo vyplynie povinnosť vykonávať preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci.

Pri zamestnancoch, ktorí vykonávajú prácu zaradenú príslušným orgán

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.