Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Odloženie lekárskych prehliadok zamestnancov a pracovnoprávne dôsledky

Dátum: Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association Rubrika: LEGISLATÍVA

Všeobecne nemožno spochybňovať akékoľvek opatrenia, ktoré realizuje zamestnávateľ alebo príslušné štátne orgány v snahe uskutočniť preventívne opatrenia na zabezpečenie ochrany života a zdravia zamestnancov pred šírením koronavírusu na pracovisku. Bohužiaľ sa však už pri prvých zverejnených opatreniach v oblasti právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov alebo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci začína pomerne skoro ukazovať, že pri ich navrhovaní prevládajú emócie a nie racionálne posúdenie konkrétnych okolností v krátkej dobe uskutočňovaných riešení. Právne následky navrhnutého opatrenia v podobe odloženia lekárskych prehliadok zamestnancov v zmysle uznesenia Vlády SR pod číslom 174/2020 budú aj po skončení pandémie koronavírusu tak zásadne negatívne dokonca pre samotných zamestnávateľov, že pozitívna motivácia pravdepodobne v podobe obmedzenia stretávania väčšieho počtu zamestnancov, čo je ale diskutabilné, sa minie účinkom. 

Podstata realizácie lekárskych prehliadok

Podstata realizácie lekárskych prehliadok zamestnancov zo strany zamestnávateľa nie je náhodným javom vyskytujúcim sa v oblasti pracovného práva, ale ich uskutočnenie je nevyhnutnou hmotnoprávnou podmienkou pre možnosť výkonu závislej práce zo strany zamestnanca. Splnenie tejto hmotnoprávnej podmienky musí byť v určitých prípadoch, ak to vyžaduje osobitný právny predpis, preukazované ešte dokonca v procese tzv. predzmluvných vzťahov v zmysle § 41 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZP“), t. j. zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne alebo psychicky spôsobilou na túto prácu. Ak by sme aj vyšli z predpokladu, že vo všeobecnosti, nie pri každej pracovnej pozícii existuje osobitný právny predpis, ktorý určuje ako hmotnoprávnu podmienku výkonu práce uskutočnenie lekárskej prehliadky zamestnancom pre preukázanie splnenia zdravotnej spôsobilosti na jej výkon, je táto povinnosť zdravotnej spôsobilosti transformovaná do obsahu samotného pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom v podobe všeobecných povinností zamestnávateľa vyplývajúcich zo systému povinností, úloh a oprávnení v oblasti ochrany práce na úrovni zamestnávateľov a zamestnancov podľa § 146 ods. 1 ZP vo väzbe na ustanovenie § 6 ods. 1 písm. o) zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o BOZP“) vo väzbe na ustanovenie § 30e zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane zdravia“).

Podľa § 6 ods. 1 písm. o) zákona o BOZP je zamestnávateľ, v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov,  povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Povinnosti zamestnávateľa v uvedenej oblasti spočívajú teda v zabezpečení vykonávania zdravotného dohľadu a posudzovania zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na výkon práce vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.