Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Mzda za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty v rozdielnych regiónoch – potreba novej právnej úpravy alebo precedensu?

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. , Bc. Patrik Bolek, právny asistent

Zásadu rovnakého zaobchádzania so zamestnancami upravuje ako vnútroštátna, tak aj medzinárodná právna úprava.

Poskytovanie rovnakej výšky mzdy za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty patrí medzi základné požiadavky EÚ, ktorá je upravená v čl. 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Zmluva o fungovaní Európskej únie).

Smernica 2006/54/ES uvádza, že za rovnakú prácu alebo prácu, ktorej sa priznáva rovnaká hodnota, sa odstráni priama a nepriama diskriminácia z dôvodu pohlavia v súvislosti so všetkými hľadiskami a podmienkami odmeňovania (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ESvykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania).

Čo sa týka odmeňovania, v rámci slovenského právneho poriadku v pracovnoprávnych vzťahoch  zákon č. 311/2002 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) v § 119a ods. 2 explicitne uvádza, že „ženy a muži majú právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty“. Uvedené sa však vzťahuje aj na zamestnancov rovnakého pohlavia, ak vykonávajú rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

Uvedené zásady a princípy odmeňovania zjednodušene vyjadrujú, že osoby, ktoré pracujú na rovnakej pracovnej pozícii a vykonávajú rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, majú mať rovnakú výšku mzdy bez ohľadu na iné faktory, ako sú napríklad náklady na život alebo iné sociálnoekonomické podmienky.

Platí uvedené tvrdenie aj v bežnej praxi na Slovensku a v Českej Republike?

Prelomový rozsudok v Čechách

Aktuálnym Rozsudkom Najvyššieho súdu Českej republiky (Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky 21 Cdo 3955/20

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.