Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Slovník pojmov

Podľa abecedy


A

Hore
  • Agentúrne zamestnávanie

    Flexibilná forma zamestnávania, pri ktorej dochádza k dočasnému prideleniu zamestnancov k inému, tzv. užívateľskému zamestnávateľovi. Užívateľský zamestnávateľ s dočasne umiestnenými zamestnancami neuzatvára pracovnú zmluvu, ale si zamestnancov „prenajíma“ od iného zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania.

C

Hore
  • Cestovné náhrady

    Cestovné náhrady sú náhrady výdavkov, ktoré vzniknú zamestnancovi v súvislosti s výkonom práce. Poskytuje ich zamestnávateľ za cestovné výdavky zamestnanca vzniknuté pri pracovnej ceste, ceste mimo miesta pravidelného pracoviska, pri mimoriadnej ceste v súvislosti s výkonom práce mimo rozvrhu zmien v mieste výkonu práce alebo pravidelného pracoviska, pri preložení, dočasnom pridelení, pri výkone práce v zahraničí. Cestovnými náhradami môžu byť náhrada cestovných výdavkov, náhrada nákladov za ubytovanie, stravné, náhrada nevyhnutných vedľajších výdavkov, náhrada cestovných výdavkov na návštevu člena rodiny a pod.

D

Hore
  • Daňový bonus na dieťa

    Daňový bonus na vyživované dieťa je daňové zvýhodnenie od štátu, ktoré si zamestnanec môže uplatniť na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, pričom prechodný pobyt dieťaťa nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu. Ide o príjem, ktorý je od dane oslobodený. Nárok na daňový bonus na dieťa si môže daňovník uplatniť mesačne u zamestnávateľa alebo až po uplynutí zdaňovacieho obdobia prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň u zamestnávateľa alebo sám podaním daňového priznania k dani z príjmov v fyzickej osoby.

  • Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa

    Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa (zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov) je choroba a stav, uvedené v prílohe č. 2 zákona o sociálnom poistení, ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy trvajú viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo je predpoklad, že budú trvať viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a vyžadujú osobitnú starostlivosť. Príslušným orgánom na posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (oprávnená osoba je osoba, ktorá si uplatňuje nárok na prídavok na dieťa alebo na daňový bonus – zvyčajne rodič dieťaťa). Posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa sa vydáva na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa sa opätovne posudzuje podľa potreby, individuálne podľa charakteru choroby a stavu. Následne po posúdení stavu dieťaťa úrad vydáva daňovníkovi potvrdenie o tejto skutočnosti na účely uplatnenia nároku na daňový bonus.

  • Dni pracovného pokoja

    Dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni a sviatky.

  • Doba v pracovnoprávnych predpisoch

    Doba je určitý časový úsek, ktorý môže byť ohraničený vyjadrením konkrétneho počtu dní, mesiacov či rokov, alebo aj dátumom. Podľa tohto časového úseku ide spravidla o vznik alebo obmedzenie práv a povinností. Doba začína plynúť prvým dňom a končí posledným dňom časového úseku bez ohľadu na to, či ide o pracovný deň alebo o deň pracovného pokoja (napr. skúšobná doba, výpovedná doba).

  • Dohoda o skončení pracovného pomeru

    Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

  • Domácka práca

    Domáckou prácou sa rozumie pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje, a tento pracovný pomer sa spravuje Zákonníkom práce s taxatívne uvedenými odchýlkami. Nový pracovnoprávny inštitút – telepráca, ktorý už s uvedeným pracovnoprávnym inštitútom – domáckou prácou umožňuje zabezpečiť väčšiu flexibilnosť pracovnoprávnych vzťahov.

  • Duálne vzdelávanie

    Je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

G

Hore
  • GDPR

    General Data Protection Regulation – anglická skratka pre nariadenia (2016/679) zaoberajúce sa ochranou osobných údajov, účinné od 25. 5. 2018. Vymedzuje právny rámec toho, ako s osobnými údajmi dotknutých osôb (t. j. aj zamestnancov) nakladať, aké sú základné pravidlá pre ich spracovanie, ako pristupovať k ich ochrane atď.

K

Hore
  • Kratší pracovný čas

    Je to pracovný čas, ktorý je kratší ako u zamestnávateľa ustanovený pracovný čas, napr. u zamestnávateľa je pre jednozmennú prevádzku ustanovený pracovný čas 40 hodín týždenne, za kratší pracovný čas sa bude považovať pracovný čas kratší ako 40 hodín týždenne, napr. 30 hodín týždenne.

L

Hore
  • Lehota podľa pracovnoprávnych predpisov

    Lehota podľa pracovnoprávnych predpisov je určitý časový úsek, ktorý môže byť ohraničený vyjadrením konkrétneho počtu dní, mesiacov, či rokov, alebo aj dátumom. Podľa tohto časového úseku ide spravidla o vznik alebo obmedzenie práv a povinností. Na počítanie lehôt uvedených v Zákonníku práce (napr. vo vzťahu k okamžitému skončeniu pracovného pomeru v zmysle § 63 ods. 4 a 5 ZP) sa subsidiárne použije § 122 Občianskeho zákonníka (nie Správny poriadok), na základe ktorého platí, že lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Polovicou mesiaca sa rozumie pätnásť dní. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

  • Lekársky posudok

    Lekársky posudok na účely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu, zdravotného stavu v súvislosti s uznaním choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania, bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania a iných poškodeniach na zdraví. Lekársky posudok vydáva poskytovateľ a posudzovanie vykonáva poskytovateľom určený lekár. Lekársky posudok sa vydáva na žiadosť osoby, ktorej sa má posudzovanie týkať, alebo na žiadosť právnickej osoby so súhlasom takejto osoby. NS SR vyslovil záver, že posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu patrí do kompetencie ošetrujúceho lekára, rovnako aj vydávanie posudku o spôsobilosti na prácu dohodnutú v pracovnej zmluve (Rozhodnutie NS SR sp. zn. 3 Cdo 150/2005). Podmienkou preradenia na inú prácu podľa § 55 ods. 2 písm. a) ZP je lekársky posudok, ktorý svojím záverom nepripúšťa iný záver ako ten, že zamestnanec dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu. To isté platí pri výpovednom dôvode zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. c) ZP. Posudok musí takýto stav deklarovať.

M

Hore
  • Materská dovolenka

    Je ospravedlnená prekážka v práci na strane zamestnanca, ktorá sa poskytuje v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa. Počas tohto obdobia vzniká nárok na dovolenku a toto obdobie (aj keď trvá viac ako 100 dní) nie je dôvodom na krátenie dovolenky zamestnanca. Materská dovolenka patrí každej žene v súvislosti s narodením dieťaťa, a to v dĺžke 34 týždňov, osamelej matke v dĺžke 37 týždňov a matke, ktorej sa narodili 2 a viac detí (ale stará sa aspoň o dve z nich) v dĺžke 43 týždňov. Začína sa najneskôr 6 týždňov pred predpokladaným termínom pôrodu, najskôr však 8 týždňov. Čas nástupu na materskú dovolenku určuje lekár na predpísanom tlačive, ktoré treba odovzdať zamestnávateľovi. Po návrate z materskej dovolenky je zamestnávateľ povinný zaradiť zamestnankyňu na pôvodnú prácu a na pôvodné pracovisko, z ktorej na materskú dovolenku odchádzala.

  • Mladistvý zamestnanec

    Je to zamestnanec mladší ako 18 rokov. Zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu s mladistvým iba po predchádzajúcom lekárskom vyšetrení mladistvého. Na uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie jeho zákonného zástupcu.

  • Mzda

    Je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda). Tvorí ju základná zložka mzdy, motivačné a doplnkové zložky mzdy. Hrubá mzda je mzda pred odrátaním daní, poistného a iných zrážok. Čistá mzda je hrubá mzda znížená o poistné (odvody) do zdravotnej a Sociálnej poisťovne a o preddavok na daň, resp. daň z príjmov fyzických osôb.

N

Hore
  • Nepretržitý odpočinok v týždni

    Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby mal zamestnanec raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni odpočinku, ktorý sa považuje za nepretržitý odpočinok v týždni. Musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok. Ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú takto rozvrhnúť pracovný čas zamestnanca staršieho ako 18 rokov, poskytnú sa dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku v týždni v iných dňoch týždňa.

O

Hore
  • Odchodné

    Plnenie, ktoré predstavuje „odmenu“ za dlhoročne (celoživotne) vykonávanú prácu, ktorá sa poskytuje pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na príslušnú dôchodkovú dávku. Na rozdiel od odstupného je vyplácané zamestnancovi iba raz (za život).

  • Odvodová odpočítateľná položka

    Inštitút tzv. odvodovej odpočítateľnej položky predstavuje úľavu z platenia odvodu na povinné zdravotné poistenie pre nízkopríjmových zamestnancov. Základnou podmienkou na jej uplatnenie je, aby zamestnanec vykonával u zamestnávateľa zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, v štátnozamestnaneckom pomere, v služobnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu [k pojmu „obdobný pracovný vzťah“ sa súčasná právna úprava odkazuje príkladmo na viaceré zákony, ktoré definujú obdobné vzťahy, ako je pracovný pomer (napr. pracovný vzťah policajtov, colníkov, členov väzenskej a justičnej stráže, prokurátorov, hasičov)].

  • Odvodová úľava

    Inštitút tzv. odvodovej úľavy (úľavy z platenia poistného) v praxi znamená, že ak zamestnávateľ zamestná fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorá bola pred vznikom zamestnania v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov (dlhodobo nezamestnaná), platí zamestnávateľ zo mzdy po dobu jedného roka poistné len na úrazové a garančné poistenie.

  • Ochranná lehota

    Je sedem dní po zániku nemocenského poistenia. Ochranná lehota poistenca, ktorý bol nemocensky poistený menej ako sedem dní, je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie. Ochranná lehota poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je osem mesiacov.

  • Osamelý zamestnanec

    Zamestnanec, ktorý žije sám a je slobodný, ovdovený alebo rozvedený muž, slobodná, ovdovená alebo rozvedená žena. Za osamelého zamestnanca sa považuje aj osamelý muž alebo žena z iných vážnych dôvodov. Osamelá matka je matka, ktorá nežije s otcom dieťaťa v spoločnej domácnosti a uvedené aj písomne čestne prehlásila pred príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne.

  • Ošetrovanie člena rodiny

    Prekážka v práci na strane zamestnanca, v praxi označovaná aj skratkou „OČR“, ktorá predstavuje osobné a celodenné ošetrovanie chorého dieťaťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorých zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo starostlivosť o dieťa do desiatich rokov veku, ak: 1. dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo 2. predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo 3. fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie podľa zákona č. 126/2006 Z. z. alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať. Dieťa na účely poskytovania ošetrovného je vlastné dieťa alebo osvojené dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky), príp. dieťa, ktoré bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

P

Hore
  • Porovnateľný zamestnanec

    Zamestnanec, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas a na ustanovený týždenný pracovný čas u toho istého zamestnávateľa alebo u zamestnávateľa podľa § 58 Zákonníka práce, ktorý vykonáva alebo by vykonával rovnaký druh práce alebo obdobný druh práce s prihliadnutím na kvalifikáciu a odbornú prax.

  • Povinná školská dochádzka

    Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku, ak zákon neustanovuje inak. Absolvovanie nultého ročníka v základnej škole sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.

  • Pracovný čas

    Časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.

  • Pravidelné pracovisko

    Pojem „pravidelné pracovisko“ zamestnanca sa používa v súvislosti s poskytovaním cestovných náhrad podľa § 2 ods. 3 zákona o cestovných náhradách. Ide predovšetkým o miesto, ktoré je písomne dohodnuté medzi zamestnancom a zamestnávateľom. V prípade, ak také miesto dohodnuté nie je, za pravidelné pracovisko zamestnanca sa považuje miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve podľa § 43 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. So zamestnancami, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno ako miesto pravidelného pracoviska dohodnúť miesto jeho pobytu, pričom môže ísť o trvalý alebo prechodný pobyt.

R

Hore
  • Rodičovská dovolenka

    Obdobie určené na prehĺbenie starostlivosti o dieťa, ktoré je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú. Rodičovská dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, najmenej však na jeden mesiac. Nasleduje spravidla po skončení materskej dovolenky a môže trvať do dovŕšenia troch, resp. šesť rokov veku dieťaťa (do šiestich rokov veku dieťaťa za predpokladu, že ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim si osobitnú starostlivosť, pričom stav dieťaťa posudzuje posudkový lekár príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny). Zamestnanec/zamestnankyňa majú povinnosť písomne oznámiť zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na rodičovskú dovolenku, ako aj predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Po skončení rodičovskej dovolenky je zamestnávateľ povinný zaradiť zamestnanca na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť zamestnanca na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.

  • Rodičovský príspevok

    Je to štátna sociálna dávka, ktorá je poskytovaná príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Ak sa rodič stará o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa. Nárok na rodičovský príspevok trvá, aj keď zamestnanec/zamestnankyňa pracuje, ale pod podmienkou, že má dieťa zabezpečenú riadnu starostlivosť.

  • Rodinný príslušník

    Je na pracovnoprávne účely manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti.

S

Hore
  • Strata času

    Je to doba, kedy pracovná cesta zamestnanca zasahuje do doby jeho odpočinku, ktorá nie je výkonom práce (zamestnanec nepracuje). Zamestnávateľ môže takúto dobu „stratu času“ kompenzovať peňažným plnením alebo poskytnutím náhradného voľna zamestnancovi.

T

Hore
  • Telepráca

    Teleprácou sa rozumie pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje, a tento pracovný pomer sa spravuje Zákonníkom práce s taxatívne uvedenými odchýlkami.

  • Týždenný pracovný čas určený

    Je pracovný čas, ktorý má zamestnanec odpracovať v príslušnom pracovnom týždni podľa svojho zmenového harmonogramu. Po rozvrhnutí ustanoveného pracovného času, ktorý môže byť rozvrhnutý rovnomerne alebo nerovnomerne.

  • Týždenný pracovný čas ustanovený

    Je pracovný čas, ktorý zamestnávateľ stanoví/určí pre všetkých svojich zamestnancov alebo jednotlivé organizačné zložky v rámci zákonného týždenného pracovného času.

  • Týždenný pracovný čas zákonný

    Je maximálny zákonom prístupný rozsah týždenného pracovného času, napr. 40 hodín týždenne podľa § 85 Zákonníka práce pre jednozmennú prevádzku.

V

Hore
  • Výpoveď

    Jednostranné skončenie pracovného pomeru buď na podnet zamestnávateľa, alebo na podnet zamestnanca.

  • Vyživované dieťa

    Pojem sa používa na daňové účely v súvislosti s uplatňovaním nároku na daňový bonus na dieťa. Za vyživované dieťa sa považuje nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov, pričom ide o dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov.

Z

Hore
  • Zamestnanec so zdravotným postihnutím

    Na účely zákona o zdravotnom poistení sa za túto osobu považuje fyzická osoba uznaná za invalidnú podľa § 70 až § 73 zákona č. 461/2003 Z. z., ktorá má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, a fyzická osoba podľa § 40 zákona č. 328/2002 Z. z., poberajúca invalidný výsluhový dôchodok (policajt alebo profesionálny vojak), ktorej schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie je znížená najmenej o 20 %. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, vydaného ÚPSVR, miera ich funkčného postihnutia je 50 % a viac (§ 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z.).

  • Závislá práca

    Práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa a v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom, za mzdu alebo odmenu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.