Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Aj „Prvá pomoc“ výrazne prispela k stabilizácii situácie na trhu práce

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Prostredníctvom „Prvej pomoci“ vyplatilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na udržanie zamestnanosti už takmer 638,5 milióna eur, čím sme podporili zhruba štvrtinu pracovných miest v ekonomike. Aj vďaka tejto cielenej a včasnej finančnej injekcii má Slovensko jeden z najnižších poklesov zamestnancov v sektore gastro a ubytovacích služieb.
 

Zároveň sa potvrdilo, že podiel zamestnávateľov podľa veľkosti na objeme čerpanej „Prvej pomoci“ korešponduje s ich podielom na objeme nákladov na mzdy. Vyplýva to z aktualizovaného vydania priebežnej správy o „Prvej pomoci“ z dielne Inštitútu sociálnej politiky.

K 30. októbru bolo prostredníctvom jednotlivých nástrojov „Prvej pomoci“ uzatvorených bezmála 124 tisíc dohôd so zamestnávateľmi a SZČO, ktorých negatívne ovplyvnila mimoriadna situácia. Podpora zamestnávateľov a SZČO prostredníctvom rozšírenej „Prvej pomoci“ bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch, minimálne do marca 2021.

V septembri najintenzívnejšie využívali nástroje „Prvej pomoci“ mikropodniky, s podielom na celkovej pomoci blízko 40 %. S výraznejším odstupom nasledovali veľké podniky, ktoré čerpali približne štvrtinu pomoci. Zvyšnú časť si takmer totožne rozdelili malé a stredné podniky (17,3 % respektíve 16,6 %). Údaje o čerpaní pomoci tiež ukazujú, že po zohľadnení ich podielu na celkovej sume hrubých miezd v súkromnom sektore nebola ani jedna veľkostná skupina zamestnávateľov výrazne pod alebo nadreprezentovaná pri využívaní „Prvej pomoci“.

Hoci sme v medzimesačnom porovnaní zaznamenali pokles v uhrádzanej sume o takmer 36,5 % (34,4 milióna eur v septembri oproti 54,3 milióna eur v auguste), odvetvová štruktúra prijímateľov zostáva stabilná. Až takmer 39 % uhrádzanej sumy v septembri smerovalo na podporu priemyselnej výroby, s markantným rozdielom nasleduje veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov s podielom blízko 14 % a stavebníctvo s podielom pod 11 %. Ostatné odvetvia si rozdelili zvyšných takmer 36 % z uhradenej sumy v septembri.

Firmy najintenzívnejšie využívajú aj v mesiaci september opatrenie 3B s odstupňovaným paušálnym príspevkom. Uhrádzaná suma prostredníctvom tohto nástroja dosahuje na základe dostupných údajov asi 47,5 %. Nasledujú opatrenia 2 a 3A, ktoré spolu tvoria takmer polovicu uhradenej sumy v septembri. Ostatné opatrenia 1, 4A a 4B spolu tvoria menej ako 3 %.

Podľa kategórie veľkosti podniku vidíme výrazné rozdiely vo využívaní jednotlivých nástrojov „Prvej pomoci“. Zatiaľ čo u mikropodnikov tvorí najväčšiu časť opatrenie 2, malé a stredné podniky najintenzívnejšie čerpajú pomoc prostredníctvom opatrenia 3B. Veľké podniky preferujú opatrenia 3A a 3B, s takmer rovnakou alokáciou. Z aktualizovaného vydania priebežnej správy o „Prvej pomoci“ ďalej vyplýva, že podpora na jedného zamestnanca v septembri mierne poklesla na úroveň 278 eur (z 284 eur v auguste).

Stabilizácia na trhu práce pokračuje
Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v medzimesačnom porovnaní aj v septembri, a to o 0,17 p. b., zo 7,60 % v auguste na 7,43% v septembri. Hlavný determinant tohto vývoja je zrýchlenie odtoku uchádzačov o zamestnanie z evidencie. Dopady krízy sú však viditeľné v medziročnom porovnaní. Zatiaľ čo v septembri 2019 sa nezamestnanosť približovala k hranici 5 %, jej úroveň odvtedy stúpla o 2,39 p. b. Bez uvoľnenia opatrení doma a aj v okolitých štátoch, spolu s vhodnou intervenciou zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v podobe „Prvej pomoci“, by situácia na trhu práce vyzerala horšie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny bude aj naďalej podporovať stabilizáciu na trhu práce, aby sme spoločnými silami prekonali hospodárske dopady zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie.

Údaje nie sú konečné, podporu za mesiac september možno žiadať až do 30. novembra 2020

Aktualizácia správy ISP o čerpaní „Prvej pomoci“ (.PDF)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.