Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Aktívny dialóg sociálnych partnerov pokračuje na 12. rokovaní tripartity

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

V pondelok 25. októbra 2021 o 13:00 hod sa uskutočnilo dvanáste rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia vlády SR, zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia zamestnancov a Združenia miest a obcí Slovenska. Na rokovanie tripartity boli prizvaní a zúčastnili sa na nej aj hostia, zástupcovia združenia Klub 500.

Hospodárska a sociálna rada SR postupne prerokovala jednotlivé body schváleného programu. Sociálni partneri zamietli rokovanie o návrhu zmeny zákona o Environmentálnom fonde, ktorý predkladateľ doručil po termíne určenom rokovacím poriadkom HSR SR. Návrh zákona prerokujú sociálni partneri na ďalšom rokovaní HSR SR. Najviac diskutovanou témou v rámci rokovania boli ceny energií a návrhy sociálnych partnerov súvisiace s ich zvyšovaním. V bode „Rôzne“ sociálni partneri rokovali o návrhu zákona o metrológii a návrhu KOZ rozšíriť okruh príjmov oslobodených od dane. Sociálni partneri posunuli návrh zákona o metrológii do ďalšieho legislatívneho procesu. Hospodárska a sociálna rada SR nedospela k dohode pri návrhu KOZ o rozšírení okruhu príjmov oslobodených od dane.

Závery z rokovania

Všetci členovia HSR SR odporúčajú posunutie návrhu zmeny zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve do ďalšieho legislatívneho procesu.

Hospodárska a sociálna rada SR odporúča posunutie návrhu zákona o výstavbe a návrhu zákona o územnom plánovaní do ďalšieho legislatívneho procesu bez súhlasu ZMOS.

Sociálni partneri vrátane zástupcov vlády SR a združenia Klub 500 sa zhodli na potrebe podpory priemyslu ako aj domácností v súvislosti so zvyšovaním cien energií. Nevyhnutné je však podporu cieliť adresne smerom k subjektom, ktoré zvýšenie energií pocítia najviac. Záverom diskusie sociálni partneri odporúčali vláde SR prijať opatrenia na zmiernenie dopadov rastúcich cien energií.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.