Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Cestovné náhrady pri pracovnej ceste

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Zamestnanec má pri pracovnej ceste podľa § 4 ods. 1 zákona o cestovných náhradách nárok na:

– preukázateľný cestovný výdavok – písm. a),

– preukázateľný výdavok za ubytovanie – písm. b),

– stravné – písm. c).

Zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty. Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na časové pásma

a) 5 až 12 hodín – od 1.7.2019: 5,10 EUR

b) nad 12 hodín až 18 hodín – od 1.7.2019: 7,60 EUR

c) nad 18 hodín – od 1.7.2019: 11,60 EUR.

Na účely uplatnenia osobitného predpisu (zákon č. 283/2002 Z .z. o cestovných náhradách ) alebo príslušnej kolektívnej zmluvy možno započítať aj náhradu cestovných výdavkov, náhradu výdavkov za ubytovanie a stravné alebo iné porovnateľné plnenie poskytnuté hosťujúcim zamestnávateľom podľa práva štátu, z ktorého je zamestnanec vyslaný na výkon prác pri poskytovaní služieb (domovského štátu vyslaného zamestnanca).

AKTUALIZÁCIA!

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 116/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. mája 2022 zvyšujú sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách.

Sumy stravného pre časové pásma sú
a) 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b) 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c) 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín

So zamestnancom, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno v pracovnej zmluve alebo v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru dohodnúť odchylne podmienky na poskytovanie stravného, ako aj nižšie sumy stravného, najviac však o 5 % z ustanovenej sumy stravného. Suma stravného sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.

Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu, zamestnávateľ mu stravné neposkytuje. Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne, zamestnávateľ určené stravné kráti o 25 % za bezplatne poskytnuté raňajky, o 40 % za bezplatne poskytnutý obed a o 35 % za bezplatne poskytnutú večeru z ustanovenej sumy stravného pre časové pásmo nad 18 hodín alebo z najvyššej dohodnutej sumy stravného podľa predchádzajúceho odseku. Výsledná suma stravného sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.

Bližšie pravidlá poskytovania stravného pri tuzemských pracovných cestách upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.