Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Doklady o odbornej spôsobilosti získané na Ukrajine

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Ustanovenie § 16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) stanovuje, že fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného preukazu alebo platného osvedčenia, dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania alebo dokladu o overení odborných vedomostí vydaného revíznym technikom, ak to ustanovujú právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V súlade s § 16 ods. 13 zákona č. 124/2006 Z. z. fyzická osoba môže činnosti namiesto preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) vykonávať na základe platného dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti alebo platného dokladu o príslušnej odbornej spôsobilosti vydaného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je cezhraničným poskytovateľom služby alebo ktorá je vyslaná na výkon prác pri poskytovaní služieb z iného členského štátu Európskej únie na územie Slovenskej republiky.

Z vyššie uvedených ustanovení právnych predpisov vyplýva, že regulované činnosti je možné v Slovenskej republike vykonávať len na základe platného dokladu o odbornej spôsobilosti vydaného v Slovenskej republike, dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti vydaného Národným inšpektorátom práce alebo v prípade vyslaných zamestnancov na základe dokladu o odbornej spôsobilosti vydaného v ich domovskom štáte.

Doklady o odbornej spôsobilosti vydané na Ukrajine, ani v žiadnom inom štáte, nie sú automaticky platné v Slovenskej republike. Doklady o odbornej spôsobilosti vydané na Ukrajine nemôže Národný inšpektorát práce ani uznať, pretože v súlade s § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Národný inšpektorát práce vydáva a odoberá fyzickej osobe doklad o uznaní odbornej spôsobilosti získanej podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie.

V prípade záujmu o vykonávanie regulovaných činností na území Slovenskej republiky musia občania Ukrajiny získať odbornú spôsobilosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Ak občan Ukrajiny má odbornú spôsobilosť v oblasti elektrotechniky a chce vykonávať takúto odbornú činnosť na území Slovenskej republiky, je možné požiadať o uznanie elektrotechnického vzdelania  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Následne po vydaní rozhodnutia o uznaní elektrotechnického vzdelania sa môže občan Ukrajiny obrátiť na osobu oprávnenú na výchovu a vzdelávanie elektrotechnikov za účelom získania osvedčenia elektrotechnika podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Zoznam osôb oprávnených na výchovu a vzdelávanie elektrotechnikov je možné nájsť aj na internetovej stránke Národného inšpektorátu práce: https://www.ip.gov.sk/app/OaO/?category=2&activity=14&district=-1&search=

Po získaní osvedčenia elektrotechnika môže občan Ukrajiny vykonávať túto odbornú činnosť na území Slovenskej republiky a získavať prax za účelom získania vyššej odbornosti.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.