Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

EDA: Podpora EÚ pre uhoľné regióny nepomohla príliš klimatickej transformácii

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Finančná pomoc EÚ pre uhoľné regióny mala na tvorbu pracovných miest a transformáciu energetiky len obmedzený vplyv. Vyplýva zo správy, ktorú v stredu zverejnil Európsky dvor audítorov (EDA).

Audit zistil, že aj napriek celkovému pokroku zostáva uhlie v niekoľkých členských štátoch EÚ významným zdrojom emisií skleníkových plynov. Audítori preto vyzvali, aby sa nový Fond na spravodlivú transformáciu účinne a efektívne využíval na zmierňovanie sociálno-ekonomických vplyvov prechodu EÚ na klimatickú neutralitu v uhoľných regiónoch.

Európsky uhoľný sektor za uplynulé desaťročia neustále slabol. Na podporu sociálno-ekonomickej a energetickej transformácie uhoľných regiónov boli k dispozícii prostriedky EÚ v rámci politiky súdržnosti: na obdobie 2014 – 2020 dostalo sedem kontrolovaných uhoľných regiónov sumu vo výške približne 12,5 miliardy eur.

Hoci ťažba uhlia sa znížila, spaľovanie uhlia zodpovedalo v roku 2019 za 15 % emisií skleníkových plynov v EÚ.

V európskej zelenej dohode sa uvádza, že postupné vyraďovanie uhlia je nevyhnutné na splnenie cieľov v oblasti klímy stanovené na rok 2030 a na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Fond na spravodlivú transformáciu vytvorený v júni 2021 sprístupňuje regiónom a sektorom najviac zasiahnutým prechodom na klimatickú neutralitu 19,3 miliardy eur na obdobie 2021 – 2027.

"Európska komisia by mala zabezpečiť, že peniaze EÚ budú podporovať jasný odklon od uhlia, zároveň by mala zohľadniť napätie na trhu s energiami vyvolané inváziou Ruska na Ukrajinu," uviedol Nikolaos Milionis, člen EDA zodpovedný za tento audit.

Zníženie ťažby uhlia viedlo k poklesu počtu zamestnancov v sektore. V niektorých regiónoch, napríklad v Lužici (Nemecko) a Sliezsku (Poľsko), sa zníženie počtu pracovníkov dosiahlo prirodzenou fluktuáciou zamestnancov a odchodmi do dôchodku, zatiaľ čo napríklad v Moravsko-sliezskom kraji (ČR), museli ťažobné spoločnosti pracovníkov prepustiť. Prepustení pracovníci mali k dispozícii odbornú prípravu financovanú z prostriedkov EÚ, avšak pre nedostatok údajov o ich účasti na nich neboli audítori schopní zistiť, či im to pomohlo nájsť si nové zamestnanie.

Audítori nezaznamenali ani významný vplyv na kapacitu výroby energie z obnoviteľných zdrojov v skúmaných regiónoch a zistili, že investície do úspor energie financované z prostriedkov EÚ mali len skromný vplyv.

Pred tým, ako eurokomisia navrhla, aby sa Fond na spravodlivú transformáciu zameral na najzasiahnutejšie regióny a sektory, nevykonala primeranú analýzu výsledkov dosiahnutých prostredníctvom predchádzajúceho financovania v týchto regiónoch ani analýzu ich zostávajúcich potrieb. Audítori upozorňujú na riziko, že financovanie sa môže vyčerpať bez toho, aby prebehla transformácia. Toto riziko zosilňuje aj obmedzený časový rámec programu, keďže väčšina prostriedkov bude musieť byť pridelená na záväzky do konca roku 2023 a vyčerpaná do konca roku 2026.

Audítori zistili, že v niektorých krajinách EÚ bolo domáce uhlie nahradené dovozom alebo inými fosílnymi palivami. Nemecko a Poľsko za posledných 15 rokov dovoz uhlia výrazne zvýšili. Uhlie tak zostáva významným zdrojom emisií skleníkových plynov, a to hlavne v Poľsku, Českej republike, Bulharsku, Nemecku, Slovinsku a Rumunsku.

EDA tiež upozornil, že nedostatočná pozornosť sa venovala emisiám metánu zo zatvorených alebo opustených uhoľných baní.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.