Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je najväčším podujatím, zameraným na zvyšovanie informovanosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Koná sa každoročne počas 43. kalendárneho týždňa roku. Jeho cieľom je prispievať k zlepšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia na európskych pracoviskách.

Jednou z priorít Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je propagácia dvojročnej kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) „Zdravé pracoviská znižujú záťaž 2020 – 2022“. 

Počas celého týždňa budú na Slovensku vo zvýšenej miere propagované aktivity smerujúce k zlepšeniu povedomia verejnosti o význame  bezpečnej práce a ochrany zdravia zamestnancov.

Prinášame vám prehľad aktivít organizovaných jednotlivými inšpektorátmi práce.

Inšpektorát práce Banská Bystrica

V dňoch 24. až 28. októbra sa uskutočnia nasledovné prednášky pre odbornú i laickú verejnosť:

24.10.2022 o 09.00 hod. – Trhový dohľad ako dohľad nad uvádzaním určených výrobkov na trh.

26.10.2022 o 09.00 hod. – Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci účinná od 01.01.2023Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného pomeru v oblasti BOZP.

27.10.2022 o 09.00 hod. – Prechodné ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. platné v súvislosti s vyhlásenou krízovou situáciou v súvislosti s pandémiou COVID – 19Najčastejšie chyby zamestnávateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Počas celého týždňa BOZP bude na IP Banská Bystrica poskytované osobné poradenstvo.

Inšpektorát práce Bratislava

IP Bratislava organizuje v rámci Európskeho týždňa BOZP Dni otvorených podľa nasledovného harmonogramu:

•           Pondelok: 24.10.2022: 08:30 – 11:30 h; 12:30 – 14:30 h

•           Štvrtok: 27.10.2022: 08:30 – 11:30 h; 12:30 – 14:30 h

  • poskytovanie bezplatného poradenstva so zameraním na prevenciu pracovných úrazov a sociálnu legislatívu v doprave

•           Streda: 26.10.2022: 08:30 – 11:30 h; 12:30 – 14:30 h

  • prednášky pre laickú a odbornú verejnosť
  • aktuálna kampaň Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“ s využitím dostupných brožúr a poznatkov získaných pri inšpekciách práce
  • poskytnutie propagačných materiálov kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“
  • video „Znižujeme záťaž“, „Poškodenia bedrovej chrbtice“
  • informatívna prednáška na tému „Najčastejšie nedostatky zistené pri výkone inšpekcie práce“ doplnené o krátke videá NAPO – napr. stavebníctvo, pošmyknutia a pády
  • individuálne diskusie, resp. diskusie v menšom počte účastníkov na aktuálne témy vrátane poskytnutia relevantných brožúr a letákov

Inšpektorát práce Košice

Inšpektorát práce Košice pri príležitosti Európskeho týždňa BOZP pozýva širokú odbornú verejnosť na seminár, ktorý sa uskutoční dňa 27.10.2022 so začiatkom o 09:00 hodine v zasadacej miestnosti na 1. poschodí na tému:

Legislatívne zmeny v zákone č. 124/2006 a 125/2006 za obdobie 2020 (obdobie Covid 19) až po zmeny účinné od 01.01.2023

Súčasťou seminára budú aj konzultácie v oblasti BOZP. K dispozícii budú aj propagačné materiály.

Záväznú účasť prosíme nahlásiť e-mailom na adresu martin.saxa@ip.gov.sk v termíne do 24.10.2022

Inšpektorát práce Nitra

Inšpektorát práce Nitra pri príležitosti „Európskeho týždňa BOZP“ pozýva verejnosť na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 26.10.2022 od 09:00 hod. v priestoroch IP Nitra, Jelenecká 49. V rámci dňa si pre Vás kolegovia pripravili odbornú prednášku na tému „Dodržiavanie pracovného času v doprave“. Na prednáške je možné zúčastniť sa aj online, prostredníctvom platformy MS TEAMS.

Účastníci, ktorí majú záujem o pripojenie sa online, sa musia prihlásiť najneskôr do 25.10.2022 na emailovej adrese: liliana.plevova@ip.gov.sk.

Inšpektorát práce Prešov

Inšpektorát práce Prešov v rámci týždňa BOZP pozýva odbornú verejnosť, ako aj  všetkých záujemcov  z radov laickej verejnosti na seminár, ktorý sa uskutoční 26.10.2022 (streda)  so začiatkom o 09,00 hod. na Inšpektoráte práce Prešov, Konštantínova č. 6,  Prešov, III. posch. – zasadačka IP Prešov

na tému: Činnosti v stavebníctve, pri ktorých najčastejšie dochádza k pracovným úrazom.

Záväznú účasť prosíme nahlásiť e-mailom na adresu: dana.kerestesova@ip.gov.sk do 26.10.2022.

V prípade, že záujem preváži naše kapacitné možnosti, zabezpečíme účasť pre všetkých záujemcov v inom termíne. 

Zároveň odporúčame spolu so záväznou prihláškou zaslať  na e-mail: dana.kerestesova@ip.gov.sk aj Vaše prípadné dotazy a otázky k danej problematike, na ktoré bude v priebehu seminára odpovedané.

Inšpektorát práce Trenčín

Inšpektorát práce Trenčín v rámci európskeho týždňa BOZP pozýva odbornú verejnosť, ako aj všetkých záujemcov na seminár, ktorý sa uskutoční dňa 25.10.2022 (utorok) od 9:00 hod. na Inšpektoráte práce Trenčín, Hodžova 36, Trenčín.

Témami seminára budú Vyšetrovanie pracovných úrazov a BOZP pri práci z domu.

Vašu účasť prosíme nahlásiť e-mailom na adresu: jaroslav.zigo@ip.gov.sk do 24.10.2022.

Inšpektorát práce Žilina

Inšpektorát práce Žilina pri príležitosti „Európskeho týždňa BOZP“ pozýva zástupcov odbornej i laickej verejnosti na „Deň otvorených dverí“, ktorý sa bude konať dňa 26.10.2022 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod., v priestoroch zasadačky Inšpektorátu práce v Žiline (ulica Hlavná 2, 010 09 Žilina) na 1. poschodí, počas ktorého inšpektori práce poskytnú záujemcom komplexné konzultácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. K dispozícii budú aj propagačné materiály o kampaniach Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ďalšie propagačné materiály vydané Národným inšpektorátom práce. Cieľová skupina ani konzultované témy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nie sú vymedzené.

Zároveň sme v rámci „Dňa otvorených dverí“ v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. pre širokú odbornú verejnosť pripravili aj poradenský blok v oblasti pracovnoprávnych vzťahov so zameraním na vznik, priebeh a skončenie pracovného pomeru zamestnanca.
Poradenský blok bude realizovaný taktiež v zasadacej miestnosti č.1 Inšpektorátu práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.