Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Končíte školu a chystáte sa po 1. máji 2023 prvý raz zamestnať? Môže sa vás týkať automatický vstup do II. piliera

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Od 1. mája 2023 vstupuje do platnosti novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Fyzické osoby, ktorým vznikne prvé dôchodkové poistenie, tak budú automaticky zúčastnené na starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier). Tieto osoby budú mať možnosť počas prvých 180 dní od vzniku tohto dôchodkového poistenia zvoliť si dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) sami. Ak tak v tejto lehote neurobia, DSS im určí Sociálna poisťovňa. Každému sporiteľovi, ktorému vznikne účasť v II. pilieri takto automaticky, však zostane možnosť do dvoch rokov z II. piliera vystúpiť.

Týka sa to nielen mladých ľudí, ktorí v súčasnosti končia štúdium a po 1. máji 2023 sa po prvý raz zamestnajú, ale tiež osôb do 40 rokov, ktoré predtým nemali povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie a po 1. máji 2023 im vznikne (napríklad SZČO, ktoré v minulosti nedosahovali príjem potrebný na vznik povinného dôchodkového poistenia, ich príjmy medzitým narástli a vznikla tak povinnosť odvádzať na dôchodkové poistenie; resp. osôb, ktoré sa po návrate zo zahraničia po prvý raz zamestnajú na Slovensku a budú odvádzať na dôchodkové poistenie a pod.).

Na ilustráciu, v roku 2022 vstúpilo na trh práce takmer 45 tisíc (44 968) prvopoistencov, ktorým vznikla povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie.

Vzhľadom na záujem klientov o informácie týkajúce sa automatického vstupu do II. piliera a určovania DSS, pripravila Sociálna poisťovňa prehľad informácií a odpovedí na najčastejšie otázky súvisiace s touto témou:

Ktorým osobám vznikne účasť v II. od 1. mája 2023 automaticky?

Automatická účasť v II. pilieri sa týka každej fyzickej osoby, ktorej po 1. máji 2023 vznikne prvé dôchodkového poistenie a v tom čase ešte nedovŕšila 40 rokov veku. To znamená, že každému, komu od uvedeného dňa vznikol po prvýkrát poistný vzťah s dôchodkovým poistením, najmä ako zamestnancovi alebo SZČO, stal sa poistencom štátu alebo sa dobrovoľne dôchodkovo poistil a je mladší ako 40 rokov, vznikne v deň tohto dôchodkového poistenia aj účasť v II. pilieri.

Ako sa prvopoistenec dozvie, že mu vznikla účasť na starobnom dôchodkovom sporení?

Každému poistencovi, ktorému vznikne prvé dôchodkové poistenie od 1. mája 2023, zašle Sociálna poisťovňa v lehote 60-tich dní od vzniku tohto poistenia poštou informačný list, v ktorom mu oznámi vznik účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Sociálna poisťovňa prvopoistencom poskytne ďalšie informácie súvisiace najmä s možnosťou uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s DSS podľa vlastného výberu alebo o možnosti vystúpiť z II. piliera.

Dokedy môže sporiteľ s automatickou účasťou sám uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení?

Každý takýto sporiteľ má možnosť vybrať si niektorú z DSS na tomto odkaze a uzatvoriť s ňou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v lehote 180 dní od vzniku prvého dôchodkového poistenia.

Čo v prípade, ak sporiteľ s automatickou účasťou na starobnom dôchodkovom sporení nestihne uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v stanovenej lehote 180 dní?

Ak sa sporiteľ nerozhodne v uvedenej lehote pre žiadnu DSS alebo s ňou nestihne uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, DSS mu určí Sociálna poisťovňa.

Ako sa sporiteľ dozvie, ktorú DSS mu Sociálna poisťovňa určila?

Každému sporiteľovi, ktorému Sociálna poisťovňa určí DSS, oznámi túto skutočnosť do ôsmich dní od pridelenia DSS prostredníctvom elektronickej služby „Elektronický účet poistenca“ (v odkaze „Účasť v II. pilieri“), ktorú zriadila Sociálna poisťovňa na svojej internetovej stránke v časti Prihlásenie do eSlužieb.

Čo v prípade, ak sporiteľ nebude súhlasiť s DSS, ktorú mu určila Sociálna poisťovňa?

Ak sporiteľ nesúhlasí s určenou DSS, bude môcť prestúpiť do inej DSS (tento prestup však bude možné uskutočniť až po uplynutí jedného roka od pridelenia DSS) alebo z II. piliera celkom vystúpiť.

Ktorý sporiteľ môže z II. piliera vystúpiť?

Z II. piliera bude môcť vystúpiť iba ten sporiteľ, ktorému po 1. máji 2023 vznikla účasť v II. pilieri automaticky a to bez ohľadu na to, či si DSS vybral sám (uzatvoril s ňou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení) alebo mu ju určila Sociálna poisťovňa. Sporiteľ, ktorému prvý poistný vzťah vznikol pred 1. májom 2023 a vstúpil do II. piliera dobrovoľne, nemá možnosť z II. piliera vystúpiť.

Dokedy a akým spôsobom bude môcť sporiteľ s automatickou účasťou na starobnom dôchodkovom sporení z II. piliera vystúpiť?

Sporiteľ, ktorému vznikla účasť v II. pilieri automaticky, môže z neho vystúpiť, ak v lehote 730 dní od vzniku tejto účasti, t.j. od prvého dôchodkového poistenia vzniknutého po 1. máji 2023, doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie. Toto oznámenie musí obsahovať úradne osvedčený podpis alebo oznámenie môže podpísať pred povereným zamestnancom Sociálnej poisťovne. Z oznámenia musí byť zjavný prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení (tlačivo k výstupu z II. piliera nájdete v časti Formuláre po 1. máji 2023). Účasť na starobnom dôchodkovom sporení následne zanikne spätne od prvého dňa jej vzniku. Sporiteľ tento prejav vôle, týkajúci sa jeho výstupu z II. piliera, nebude môcť vziať späť.

Bude môcť vstúpiť do II. piliera aj fyzická osoba, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie pred 1.májom 2023?

Každý, komu vzniklo dôchodkové poistenie pred 1. májom 2023 a ešte nedovŕšil 40 rokov veku, bude môcť vstúpiť do II. piliera dobrovoľne na základe zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s niektorou z DSS. Tohto sporiteľa, ktorý do II. piliera vstúpi dobrovoľne (t.j. na základe vlastnej iniciatívy), sa však možnosť výstupu netýka.

Sociálna poisťovňa prináša prehľad odpovedí na najčastejšie otázky k tejto téme tiež v audioverzii – ako podcasty na platformách Spotify, Apple Podcasts, Podcasty Podcasty a YouTube:

II. pilier - Automatický vstup po 1. máji 2023 - Najčastejšie otázky a odpovede - Sociálna poisťovňa | Podcast on Spotify

Sociálna poisťovňa: II. pilier - Automatický vstup po 1. máji 2023 - Najčastejšie otázky a odpovede on Apple Podcasts

Sociálna poisťovňa - II. pilier - Automatický vstup po 1. máji 2023 - Najčastejšie otázky a odpovede (google.com)

II. pilier - Automatický vstup po 1. máji 2023 - Najčastejšie otázky a odpovede - YouTube

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.