Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Leto, čas brigád a sezónnych prác

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Niektorí ľudia využijú leto namiesto oddychu ako príležitosť privyrobiť si peniaze či získať pracovné skúsenosti. O brigády majú okrem študentov záujem aj rodičia na materskej či rodičovskej dovolenke, nezamestnaní alebo dôchodcovia. S letnými mesiacmi sú spojené aj sezónne práce, najčastejšie v poľnohospodárstve či cestovnom ruchu. Ak uvažujete o brigádnickej či sezónnej práci, poradíme Vám ako na to.

Brigáda je označenie pre krátkodobé práce. Môže ísť o práce ako dokladanie tovaru, pomocné práce v gastro priemysle, či administratívne práce. Vykonávajú sa buď v pracovnom pomere na kratší pracovný čas, v pracovnom pomere na dobu určitú (napríklad 3 mesiace) alebo na základe dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru. Ponuky práce vrátane tých brigádnických sú zverejnené aj na stránke www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk.

Brigádujte iba so zmluvou alebo dohodou

Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou, rovnako aj dohody sa uzatvárajú písomnou formou, inak sú neplatné. Zmluva alebo dohoda musia obsahovať dohodnutú prácu, ktorú budete vykonávať, odmenu za vykonanú prácu, informáciu, kedy vám bude odmena vyplácaná, ako aj rozsah pracovného času a dobu, na ktorú sa uzatvára. Na krátkodobú prácu sa využívajú 3 druhy dohôd:

  • Dohoda o brigádnickej práci študentov je pre študentov stredných škôl a študentov dennej formy vysokoškolského štúdia, ktorí majú menej ako 26 rokov. Môžu vykonávať prácu v rozsahu priemerne 20 hodín týždenne. Dohoda môže byť uzatvorená najviac na 12 mesiacov a rozsah práce sa počíta ako priemer za celú dobu uzatvorenia zmluvy.
  • Dohoda o pracovnej činnosti sa vzťahuje na pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.
  • Dohoda o vykonaní práce sa často využíva napríklad na projektové práce. Pracovnú činnosť môžete vykonávať najviac 350 hodín v kalendárnom roku.

Bez platenia odvodov

Študent, ktorý si chce uplatniť oslobodenie od platenia odvodov, musí zamestnávateľovi odovzdať „čestné vyhlásenie študenta“. V ňom deklaruje, že iba u neho si uplatňuje právo na oslobodenie od platenia odvodov na sociálne poistenie. Ak však presiahne príjem 200 eur, zo sumy nad 200 eur je povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne, a to na starobné a invalidné poistenie. Zamestnávateľ platí za študenta odvody na dôchodkové, úrazové, garančné poistenie a poistenie do rezervného fondu. Študenti neplatia zdravotné poistenie, ani sa neprihlasujú do zdravotnej poisťovne.

Kedy môžu brigádovať deti?

Ak Vaše deti rozmýšľajú o tom, že si nájdu cez leto brigádu, rozhodujúci je vek. Detská práca je zakázaná. Na trhu sa objavujú práce aj pre 14 ročných a mladších. Ide však podľa zákona len o ľahké práce pri účinkovaní, spoluúčinkovaní na kultúrnych a umeleckých predstaveniach, športových podujatiach a reklamných činnostiach.

Zákonník práce umožňuje osobám starším ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky vykonávať aj iné ľahké práce, ktoré svojim charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ďalší vývoj a školskú dochádzku. Zamestnávateľ však musí požiadať príslušný inšpektorát práce o povolenie, či v konkrétnom prípade ide skutočne o ľahkú prácu. Inšpektorát práce následne udelí individuálne povolenie s určením podmienok, za ktorých sa bude práca vykonávať.

Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov (tzn. do 18 rokov) sú v Zákonníku práce osobitne upravené. Na ich prácu sa vzťahujú osobitné požiadavky. Napríklad, nemôžu vykonávať nebezpečnú prácu alebo prácu, ktorá by ich ohrozila. Na uzatvorenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie zákonného zástupcu (napríklad jedného z rodičov) a pracovnú zmluvu s mladistvým môže uzatvoriť po predchádzajúcom lekárskom vyšetrení.

Sezónne práce

Podľa Zákonníka práce sa za sezónnu prácu považuje práca, ktorá je závislá od striedania ročných období, každý rok sa opakuje a nepresahuje osem mesiacov v jednom kalendárnom roku. Sezónni pracovníci sú najmä v poľnohospodárstve pri zbere ovocia a zeleniny alebo pestovaní kvetov, v cestovnom ruchu ako zamestnanci v hoteloch a pod.

Zamestnávatelia môžu zamestnávať sezónnych pracovníkov v dvoch formách: v pracovnom pomere na dobu určitú alebo na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Od 1. januára 2023 si sezónni zamestnanec bude môcť uplatniť výnimku z platenia poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti v podobe odvodovej odpočítateľnej položky. Znížia sa aj odvodové náklady zamestnávateľa, čím ostane takémuto zamestnancovi vyšší čistý príjem. Od januára 2023 bude môcť sezónny pracovník uzatvoriť so zamestnávateľom dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. V rámci tejto dohody bude môcť odpracovať maximálne 520 hodín ročne, keďže ide o príležitostné práce menšieho rozsahu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.