Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

MPSVR predložilo na pripomienkovanie dva materiály o rovnosti žien a mužov

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 29. decembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) dva strategické materiály - Návrh celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 a Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Michaela Slivková Kirňaková. Ich cieľom je dosiahnuť rovnosť žien a mužov bez všetkých foriem diskriminácie, násilia a akýchkoľvek škodlivých praktík voči ženám a dievčatám.  

 Ako upozornil rezort, diskriminácia žien na Slovensku stále pretrváva. Ženy s deťmi majú o tretinu nižšie dôchodky ako ženy, ktoré deti nemajú. "Preto sme v novele Ústavy SR presadili nové sociálne právo - nikto nesmie byť diskriminovaný na výške dôchodku z dôvodu dlhodobej starostlivosti o dieťa," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Ako doplnil, ústavná zmena je iba začiatkom, do praxe sa budú uvádzať aj ďalšie konkrétne opatrenia.

Akčný plán podľa slov rezortnej hovorkyne reflektuje na identifikované problémy, hlavný cieľ a nadväzujúce operačné ciele v každej strategickej oblasti. "Navrhli sme množstvo úloh, ktoré budú mať pozitívny dosah na zlepšenie života žien a podporia zamestnané matky. Dôležitá je podpora podnikania žien vytváraním takých systémových opatrení, ktoré zosúladia ich rodinný a pracovný život," ozrejmila riaditeľka odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí MPSVR SR Zuzana Brixová a ako dodala, v akčnom pláne bude rezort podporovať aj výskum liečby neplodnosti či uľahčenie procesu osvojenia si detí. Rezort tiež navrhuje, aby každé dieťa do troch rokov malo právny nárok na predškolské vzdelávanie.

Stratégia rovnosti žien a mužov zase identifikuje dvanásť strategických oblastí. Sú nimi napríklad Žena a jej povolanie, Dosahy pandémie COVID–19, Dôstojnosť a telesná integrita, Rovnosť žien a mužov, rovnosť príležitostí a prístup na trh práce, Zosúladenie rodinného a pracovného života či Vzdelávanie, veda a výskum. Medzi oblasťami nechýba ani Ekonomická závislosť a chudoba žien, Politická a ekonomická participácia a účasť na rozhodovaní, Zabezpečenie participatívneho mechanizmu na presadzovanie rovnosti žien a mužov a inštitucionálne zabezpečenie rovnosti žien a mužov, Začleňovanie zraniteľných skupín a viacnásobná diskriminácia žien a maloletých detí/dievčat, Medzinárodná rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc a Zhromažďovanie a analýza dát, ich pravidelné vyhodnocovanie a publikovanie.

"Rovnosť žien a mužov je témou, ktorá sa týka každého z nás, a jej realizácia či zanedbávanie má priamy dosah na naše každodenné fungovanie," uzavrel minister Krajniak s tým, že by bol rád, keby sa do pripomienkového konania zapojili nielen rezorty a neziskové organizácie aktívne v tejto oblasti, ale aj bežné ženy. "Ich postrehy sú pre nás mimoriadne cenné," podpotkol.

Oba dokumenty sú zverejnené na portáli slov-lex.sk a možno ich pripomienkovať do 20. januára 2021.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.