Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

MPSVR SR: Vláda aj parlament schválili vyplatenie 13. dôchodku už v júli

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Dnes Vláda SR ako aj Národná rada SR schválili finančnú pomoc pre seniorov v podobe skoršieho vyplatenia 13. dôchodku. Návrh novely zákona o 13. dôchodku pripravil rezort práce v spolupráci s poslancami Národnej rady SR, ako pomoc pre seniorov v období vysokej inflácie. Novela navrhuje vyplatiť 13. dôchodok v celej výške jednorazovo všetkým poberateľom, ktorí naň budú mať nárok, a to už v júli 2022.

Nárok na predčasný 13.dôchodkoch majú poberatelia starobného, predčasného starobného, invalidného dôchodku, ako aj o poberatelia všetkých pozostalostných dôchodkov – vdovských, vdoveckých a sirotských. Novelou zákona o 13. dôchodku (z. č. 296/2020 Z. z.) bude vyplatený 13. dôchodok v celej výške v júli z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovej výške približne 301,2 miliónov eur. Pri predpokladanom počte poberateľov dôchodkových dávok 1,44 milióna osôb pôjde v priemere približne o sume 209,60 eur.

Podmienky nároku na 13. dôchodok ostávajú zachované rovnako, ako v predchádzajúcom období. Pri poberaní viacerých druhov dôchodkov, vrátane dôchodkov z cudziny, sa ich výška zráta a podľa výslednej sumy bude poberateľovi vypočítaná výška 13. dôchodku, ktorá sa bude odvíjať od životného minima, ktorého nová hodnota bude známa k 1. júlu 2022.

Ide o kompenzáciu výrazného rastu spotrebiteľských cien, keďže inflácia za domácnosti dôchodcov dosiahla vo februári medziročnú hodnotu 9,9 %. Ďalším dôvodom je aj predpokladané zvýšenie medziročnej miery inflácie za domácnosti dôchodcov za I. polrok 2022 o 9,3 % (makroekonomická prognóza Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky z marca 2022). Podľa v súčasnosti platnej legislatívy sa komplexné zvýšenie dôchodkových dávok na základe rastu spotrebiteľských cien premietne až od 1. januára 2023.

Pomoc vo forme skoršieho vyplatenia 13. dôchodku je jedným z vládnych opatrením pomoci pre najviac ohrozené skupiny obyvateľov, ktoré zasiahla vysoká inflácia.

Ďalšie inflačná pomoc je adresovaná prioritne pre rodiny s deťmi, ktoré patria k najviac ohrozenej skupine obyvateľov súčasnou inflačnou krízou. V súvislosti s tým vláda predstavila niekoľko foriem pomoci.

Jednorazový príspevok vo výške 100 eur pre seniorov

Tento príspevok rezort práce navrhuje poskytnúť osobám v dôchodkovom veku, nad 62 rokov (vrátane), ktorým nevznikol nárok na dôchodok, a teda im nevznikne nárok na 13. dôchodok. Ide o skupinu približne 102-tisíc ľudí, pre ktorých táto pomoc predstavuje 10,2 milióna eur.

Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa vo výške 100 eur

Tento príspevok je určený každej rodine a na každé dieťa, ktoré má na prídavok na dieťa nárok. Celkovo pôjde o 661 000 rodičov a 1,1 milióna detí. Suma na zvýšený jednorazový prídavok na dieťa bude vo výške 83 miliónov eur. Príspevok sa týka všetkých detí bez obmedzenia veku, ktoré chodia na strednú alebo vysokú školu, aj v prípade, ak majú vek nad 18 rokov.

Jednorazový prídavok pre domácnosti v hmotnej núdzi 100 eur

100 eurový príspevok je určený najmä na pokrytie zvýšených nákladov na bývanie, najmä kvôli vysokým cenám energií. Celkovo táto suma dosiahne 5,8 milióna eur. Tento príspevok môžu poberať aj rodičia, ktorým bude vyplatený aj jednorazový prídavok na dieťa.

Jednotlivé príspevky je možné kombinovať v závislosti od toho, do ktorej kategórie daná osoba alebo rodina patrí. Jedna rodina tak bude mať nárok na viacero príspevkov naraz a inflačná pomoc pre ňu sa znásobí. V jednej domácnosti môžu byť naraz podporené deti zvýšeným prídavkom, rovnako môže byť podporená aj rodina príspevkom v hmotnej núdzi.

Aj rovnaká osoba môže byť podporená viacnásobne. Teda napríklad aj osamelá matka s jedným dieťaťom, ktorá navyše opatruje starého rodiča, bude mať nárok na zvýšený prídavok na dieťa aj na mimoriadny príspevok vo výške 100 eur pre poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie. Ak je navyše v hmotnej núdzi, tak dostane aj príspevok pre domácnosti v hmotnej núdzi.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.