Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Na ktorý účet alebo adresu je možné vyplácať tzv. krátkodobé dávky

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viaceré dávky zo Sociálnej poisťovne si už môžu poistenci nechať posielať na ktorýkoľvek účet v banke alebo na účet pobočky zahraničnej banky, nemusia byť ich majiteľmi. Umožnila to zmena zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. júna 2022. Doteraz mohla Sociálna poisťovňa tzv. krátkodobé dávky vyplácať len ak bol príjemca dávky výhradným majiteľom bankového účtu, resp. majiteľom účtu musel byť manžel alebo manželka. Novinka v podobe väčšej variability zasielania dávok sa týka iba tzv. krátkodobých dávok – teda nemocenských dávok, dávky v nezamestnanosti, garančnej dávky a úrazových dávok s výnimkou úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty. Dôchodkových dávok sa táto zmena netýka. V hotovosti, prostredníctvom Slovenskej pošty, sa spomínané krátkodobé dávky naďalej vyplácajú na adresu určenú príjemcom dávky, resp. na adresu jeho trvalého pobytu.

Spôsob výplaty dávky (na účet alebo v hotovosti) si poistenec určuje sám v žiadosti o tú-ktorú dávku. Ak chce nahlásiť alebo zmeniť spôsob výplaty dávky (z banky na poštu v hotovosti a opačne), alebo si dávku nevyzdvihol a potrebuje požiadať o jej opätovné zaslanie, môže na to využiť formulár na webovej stránke Sociálnej poisťovne: Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy.

Ak už boli dávka nemocenské alebo úrazový príplatok priznané na základe nedávno zavedenej elektronickej PN (ePN), dávku Sociálna poisťovňa poistencovi po splnení zákonných podmienok vypláca nasledovne:

• na účet v banke, na ktorý sa zamestnancovi vypláca mzda alebo na adresu, kam sa vypláca mzda - ak poistenec nenahlásil iné číslo účtu alebo adresu (ide o novú povinnosť zamestnávateľa oznámiť Sociálnej poisťovni číslo účtu, na ktorý je poukazovaná mzda alebo oznámiť, že mzdu zamestnancovi vypláca v hotovosti),

• v hotovosti na adresu trvalého pobytu poistenca, ak poistenec alebo zamestnávateľ neuviedol výplatné údaje,

• na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo na adresu oznámenú poistencom - ide o novú povinnosť poistenca pri prvej ePN nahlásiť číslo účtu alebo adresu, kam sa má poskytovať dávka pri ePN. Poistenec nahlasuje spôsob výplaty pri ePN Sociálnej poisťovni. Spôsob výplaty dávky pri ePN môže nahlásiť prostredníctvom Elektronického účtu poistenca alebo využiť tlačivo Oznámenie čísla účtu alebo adresy, kam mi má Sociálna poisťovňa zasielať nemocenské/úrazový príplatok (prvé nahlásenie alebo nahlásenie zmeny) na stránke Sociálnej poisťovne a doručiť vyplnené tlačivo priamo pobočke. Neplatí to pre zamestnanca, ktorého údaje o spôsobe výplaty dávky nahlasuje Sociálnej poisťovni jeho zamestnávateľ.

Ak chce poistenec nahlásiť spôsob výplaty alebo jeho zmenu pri nemocenskom alebo úrazovom príplatku, ktoré boli uplatnené prostredníctvom ePN, môže na to využiť formulár dostupný na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Oznámenie čísla účtu alebo adresy, kam mi má Sociálna poisťovňa zasielať nemocenské/úrazový príplatok (prvé nahlásenie alebo nahlásenie zmeny). V prípade, že má aktivovaný prístup do eSlužieb Sociálnej poisťovne, na tento účel môže použiť aj formulár priamo v Elektronickom účte poistenca.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.