Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Najčastejšie otázky a odpovede: Pandemická OČR

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa vypracovala zoznam otázok a odpovedí v tematike pandemickej OČR, s ktorou sa klienti na jej Informačno-poradenské centrum obracajú najčastejšie:

Vzniká nárok na ošetrovné za obdobie vianočných prázdnin?

  • počas školských prázdnin nárok na pandemické ošetrovné z dôvodu uzatvorenia školy spravidla nevzniká, vtedy je škola uzatvorená na základe školského zákona
  • výnimky tvoria prípady, ak je škola aj počas obdobia školských prázdnin uzatvorená hygienikom (na čas určený hygienikom)
  • počas školských prázdnin majú nárok na pandemické ošetrovné aj poistenci, ak ošetrujú choré dieťa do 16 rokov alebo ak má dieťa do 11 rokov nariadenú karanténu
  • v obidvoch týchto prípadoch potvrdzuje nárok na ošetrovné lekár na základe žiadosti
  • ak ochorie dieťa 16-ročné a staršie, poistencovi vznikne nárok na bežné ošetrovné v rozsahu najviac 14 kalendárnych dní. Aj toto ochorenie na tlačive žiadosti potvrdzuje lekár.

Musím poberanie pandemickej OČR nahlásiť zamestnávateľovi?

ÁNO. Prekážku v práci a obdobie jej trvania musíte oznámiť zamestnávateľovi ním určeným spôsobom.  

Mám dve školopovinné deti, ktoré zostali po uzavretí školy doma – mám nárok na dve dávky?

NIE. Za to isté obdobie ošetrovania aj viacerých osôb patrí iba jedno pandemické ošetrovné.

Moje dieťa má 13 rokov, ale nie je schopné byť samé doma, keď je škola zavretá. Môžem požiadať o pandemické OČR aj bez toho, aby som potrebovala potvrdenie od lekára?

NIE. Potrebujete k tomu potvrdenie lekára. Ak dieťa do dovŕšenia 16. rokov veku nie je spôsobilé mentálne alebo fyzicky samé sa o seba postarať v období počas uzatvorenia školy, potrebujete predložiť potvrdenie pediatra na origináli Žiadosti o ošetrovné, ktoré má k dispozícii lekár.

Musím žiadať o pandemickú OČR každý mesiac?

NIE. O pandemickú OČR žiadate iba raz.

Ako ukončím pandemickú OČR?

Nemusíte urobiť nič. Pre ukončenie stačí neposlať pravidelné mesačné čestné vyhlásenie s prehľadom dní, počas ktorých ste sa o dieťa starali.

Môžem žiadať o pandemickú OČR, keď sa o dieťa starám počas práce na tzv. home office?

NIE. V tomto prípade máte príjem za prácu z domu.

Ako dlho môžem dostávať pandemické OČR? Môžem ho dostávať aj celý mesiac či dva, ak budeme mať zavretú triedu, alebo len 14 dní ako bežné ošetrovné?

ÁNO. Na rozdiel od nepandemického ošetrovného sa pandemické OČR poskytuje počas celej krízovej situácie, t. j. nie je obmedzené na 14 dní. Poistenec dávku môže dostávať po celé obdobie, počas ktorého trvá niektorá zo situácií, ktoré podmieňujú jej nárok, teda napr. ak je škola/materská škola/iné určené sociálne zariadenie uzavreté rozhodnutím riaditeľa, zriaďovateľa, hygienika či ministra školstva.

Kto má nárok na pandemické OČR? Môžem ho ako dospelá sestra dostávať na mladšieho brata, keď sa o neho starám?

ÁNO. Nárok na pandemické ošetrovné majú nemocensky poistené osoby (rodičia, náhradní rodičia, osvojitelia, ale aj starí rodičia, prastarí rodičia či súrodenci), ktoré počas krízovej situácie ošetrujú choré dieťa, resp. sa starajú o zdravé dieťa alebo určenú kategóriu dospelých osôb.

Môžeme sa na pri pandemickej OČR pri starostlivosti o dieťa vystriedať? Budeme mať nárok na dávku obaja?

ÁNO. Každý z rodičov, ak je nemocensky poistený, si však musí podať samostatnú elektronickú žiadosť (podáva ju ba raz za celé obdobie od 20. 3. 2020, netreba ju posielať opakovane). Na konci kalendárneho mesiaca potom musí každý sám za seba podať elektronický formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Sociálna poisťovňa vyplatí ošetrovné každému z rodičov za tie dni, počas ktorých sa o dieťa staral. Treba pripomenúť, že každý rodič má vlastnú výšku pandemického ošetrovného, ktorá sa odvíja od jeho mzdy a v jednom období sa o dieťa môže starať iba jeden rodič.

Mám nárok na pandemickú OČR, ak sa rozhodnem neposlať dieťa do materskej či základnej školy z obavy pred nákazou?

NIE. Pokiaľ je škôlka/škola otvorená, nemáte nárok na pandemickú OČR. Pokiaľ je škôlka/škola zatvoraná na základe zriaďovateľa, riaditeľa alebo hygieny, nárok na pandemickú OČR máte.

Kedy potrebujem mať pri pandemickom ošetrovnom žiadosť od lekára a kedy už nie?

Ak je školské alebo predškolské zariadenie zatvorené a rodič poskytuje osobnú a celodennú starostlivosť dieťaťu do 11 rokov veku, lekár žiadosť nevypisuje. V takom prípade stačí, ak si vypíšete a zašlete elektronickú žiadosť o pandemické ošetrovné a na konci mesiaca Čestné vyhlásenie.

Ak ste už raz počas krízovej situácie žiadali o pandemické ošetrovné, stačí poslať už iba Čestné vyhlásenie na konci mesiaca. Pri dieťati, ktoré je staršie ako 11 rokov a má uzatvorené školské zariadenie, môže vzniknúť nárok na pandemické ošetrovné takisto, ale iba v prípade, ak túto potrebu uzná a potvrdí na žiadosti lekár. Ak ide o dieťa, ktoré je choré alebo je v karanténe, lekár musí vystaviť Žiadosť o ošetrovné.

Ako mám postupovať ako rodič, ktorého dieťa bolo doma z dôvodu uzatvorenia školy/triedy, ktoré ale musí ostať naďalej doma aj po jej otvorení (z dôvodu nadväzujúcej karantény alebo ochorenia). Treba na toto ďalšie obdobie potvrdenie od lekára?

  • za obdobie uzatvorenia školy/triedy si rodič uplatní nárok na pandemické ošetrovné prostredníctvom Čestného vyhlásenia.
  • odo dňa, kedy je už trieda/škola otvorená pre toto dieťa a dieťa ostáva naďalej doma, napr. z dôvodu zlého zdravotného stavu alebo karantény, lekár musí vystaviť žiadosť o ošetrovné od tohto dňa
  • dávky ošetrovné sa vyplácajú naďalej až do ukončenia nároku na ošetrovné lekárom.

Ako má postupovať rodič, ak je síce škola/trieda otvorená, avšak len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Treba pri deťoch, ktoré školu/triedu navštevovať nemôžu, potvrdenie od lekára, aby vznikol nárok na ošetrovné?

Nie je zrejmé, či má niekto okrem ministra školstva a hygienika právomoc ponechať otvorenú školu/škôlku iba pre rodičov z kritickej infraštruktúry. Minister školstva takého usmernenie nevydal. Ak tak rozhodol hygienik, škola zaradí takéhoto žiaka do zoznamu neprítomných žiakov, ktoré zasiela každý mesiac okresnému úradu v sídle kraja a ten Sociálnej poisťovni. Ak sa dodatočne preukáže, že takéto rozhodnutie hygienik nevydal a nevydala ho ani iná oprávnená osoba, za vzniknuté preplatky na dávkach bude zodpovedať škola, ktorá deti neoprávnene zaradila do zoznamu.

Kedy vzniká nárok na ošetrovné po rodičovskej dovolenke (alebo počas nej)?

Počas rodičovskej dovolenky sa o dieťa stará matka, ktorá čerpá rodičovskú dovolenku. Počas tohto obdobia nemôže zamestnankyňa čerpať nárok na pandemické ošetrovné z dôvodu starostlivosti o toto dieťa. Ak však v zamestnaní ukončí po dohode so zamestnávateľom rodičovskú dovolenku ( nie je viazané na presný deň), môže požiadať zamestnávateľa o ospravedlnenie prekážky v práci spočívajúcej v osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, ktoré nie je žiakom zariadenia (škôlka, škola) – tzv. ošetrovanie člena rodiny. V takom prípade jej vznikne nárok na pandemické ošetrovné, najdlhšie do dňa, kedy bude dieťa prijaté do školského/predškolského zariadenia. O dávku si žiada prostredníctvom elektronickej žiadosti o pandemické ošetrovné a čestného vyhlásenia, ktoré zasiela každý mesiac.

Nárok na ošetrovné sa už nebude vyplácať matke dieťaťa v prípade, ak jej trvá rodičovská dovolenka a nárok na ošetrovné si uplatnila v ochrannej lehote po zániku nároku na materské. Zanikne nárok na ošetrovné aj v prípade, ak matka dieťaťa ukončila v zamestnaní rodičovskú dovolenku skôr, napr. po troch mesiacoch, a hneď od nasledujúceho dňa (po obnovení NP) si uplatnila nárok na ošetrovné?

Ak žena ukončila prekážku v práci spočívajúcu v prehĺbení starostlivosti o dieťa, pri ktorej sa poskytuje rodičovská dovolenka a požiada o zamestnávateľa o čerpanie prekážky v práci spočívajúcej v ošetrovní člena rodiny (starostlivosť o dieťa, ktoré nenavštevuje materskú školu). To znamená, že ak zamestnankyňa ukončí v zamestnaní rodičovskú dovolenku kedykoľvek a pracovný pomer jej trvá, nárok na ošetrovné po splnení ostatných podmienok nároku jej vznikne.

Vznikne matke dieťaťa nárok na ošetrovné, ak po dovŕšení troch tokov veku dieťaťa, t. j. po skončení RD, si matka – zamestnankyňa následne uplatní nárok na pandemické ošetrovné? Alebo musí dieťa dovŕšiť 3 roky a jeden mesiac?

Ak je žena v pracovnom pomere na rodičovskej dovolenke, po skončení rodičovskej dovolenky si môže uplatniť nárok na tzv. pandemické ošetrovné na dieťa, ktoré nie je žiakom materskej školy a nie je v starostlivosti inej osoby. Nie je potrebné čakať do troch rokoch a jedného mesiaca. Ak je však v ochrannej lehote ( nie je zamestnancom, ktorý je na rodičovskej dovolenke), nárok na pandemické ošetrovné si môže uplatniť najskôr od troch rokov a jedného mesiaca/prípadne od šesť rokov jedeného mesiaca.  


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.