Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Národné víza – zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v záujme SR

Kategória: Aktuality Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Vlada SR koncom roka 2021 schválila nariadenia, ktorými sa stanovili podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín podľa ustanovenia § 23a ods. 1 písm. ag) tretí bod zákona o službách zamestnanosti (ide o záujem Slovenskej republiky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky) - na základe národných víz s účinnosťou od 1.4.2022. Cieľom je skrátiť a výrazne zjednodušiť procesy získania pracovného povolenia a povolenia na pobyt pre vybrané skupiny štátnych príslušníkov tretích krajín a pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín.

 1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 520/2021 Z. z. z 8.12.2021 o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín(pre rok 2022 vodiči ťažkého nákladného vozidla a kamiónu, vodiči autobusu)
 2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. z 14.12.2021 o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania a hľadania si zamestnania

Štátny príslušník tretej krajiny podáva žiadosť o udelenie národného víza na úradnom tlačive na miestne príslušnom zastupiteľskom úrade SR, alebo ak sa oprávnene zdržiava na území SR a vízum má byť udelené v záujme SR môže žiadať aj na Ministerstve vnútra SR. Dokladom potvrdzujúcim účel pobytu pri podávaní žiadosti o národné vízum je pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie do zamestnania.

Národné vízum sa udeľuje vo forme vízovej nálepky do pasu štátneho príslušníka tretej krajiny. Národné vízum určené na účel zamestnania obsahuje údaje:

 • kód zamestnania ISCO podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní, na ktoré bude národné vízum využité,
 • názov zamestnávateľa, u ktorého bude štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie,
 • identifikačné číslo zamestnávateľa, u ktorého bude štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie,
 • údaj, že národné vízum bolo vydané na účel hľadania si zamestnania, ak je vydané v zmysle Nariadenia vlády SR č. 521/2021.

Národné vízum sa udeľuje na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok a nie je ho možné opätovne udeliť.

Štátny príslušník tretej krajiny počas trvania platnosti udeleného národného víza nesmie byť v pracovnom pomere alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u iného zamestnávateľa alebo v inom zamestnaní, než na aké mu bolo udelené národné vízum.

A. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 520/2021 Z. z. o záujme SR udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín

V roku 2022 sa udelí národné vízum občanom Bieloruskej republiky, Srbskej republiky a Ukrajiny a občanom Severomacedónskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Gruzínska, Arménskej republiky, Moldavskej republiky (doplnené Nariadením vlády SR č. 94/2022), ktorí budú zamestnaní v profesiách podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní ISCO

 • 8331001 - vodič autobusu, spolu v počte najviac 150 národných víz
 • 8332006 - vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (medzinárodná doprava) a 8332007 - vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (vnútroštátna doprava), spolu v počte najviac 1 770 národných víz

Národné vízum je možné udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak nemá v čase podania žiadosti o národné vízum udelený prechodný pobyt podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov alebo nemá podanú žiadosť o prechodný pobyt podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov.

B. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona o pobyte cudzincov vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú absolventmi

 1. vysokoškolského štúdia druhého stupňa vysokej školy v Slovenskej republike alebo v Českej republike,
 2. vysokoškolského štúdia vysokej školy uvedenej v prílohe č. 1 alebo ekvivalentného vzdelania podľa európskeho kvalifikačného rámca z výskumnej inštitúcie uvedenej v prílohe č. 1 Nariadenia vlády č. 521/2021,
 3. vysokoškolského štúdia druhého alebo tretieho stupňa vysokej školy a budú zamestnaní u zamestnávateľa v Slovenskej republike v zamestnaniach uvedených prílohe č. 2 Nariadenia vlády SR č. 521/2021.

Udeliť národné vízum je možné štátnemu príslušníkovi tretej krajiny

 • podľa písm. a) a b), ak nemá v čase podania žiadosti o národné vízum udelený prechodný pobyt podľa § 23 alebo § 24 zákona o pobyte cudzincov, alebo
 • podľa písm. c), ak nemá v čase podania žiadosti o národné vízum udelený prechodný pobyt podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov.

Národné vízum sa  v zmysle nariadenia vlády SR č. 521/2021 udeľuje na účel

 1. hľadania si zamestnania na obdobie 90 dní,
 2. zamestnania na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok.

Národné víza je možné udeliť spolu v počte najviac 3 000 národných víz. Do počtu národných víz sa nezapočítava národné vízum udelené na účel zamestnania štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak mu pred udelením národného víza na účel zamestnania bolo udelené vízum na účel hľadania si zamestnania.

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ môže štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo udelené národné vízum v zmysle horeuvedených nariadení vlády SR zamestnávať podľa § 23a ods. 1 písm. ag) tretieho bodu zákona o službách zamestnanosti. Zamestnávateľ má povinnosť oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnému podľa miesta výkonu práce, do 7 pracovných dní začiatok a skončenie zamestnania na formulári informačná karta (Príloha č. 9a - vznik [  DOCX]Príloha č. 9b - skončenie [  DOCX]). K uvedenému formuláru priloží kópiu udeleného víza a pracovnej zmluvy.

Platnosť parametrov a podmienok stanovených v uvedených nariadeniach je na obdobie roka 2022 s možnosťou aktualizácie pre nasledujúci rok z dôvodu potreby zohľadnenia aktuálnej situácie na trhu práce v SR, resp. jeho aktualizácie po vyčerpaní kvóty na udelenie národných víz.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.