Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

NIP: Ľudia by mali bezodkladne informovať zamestnávateľa, ak nemôžu ísť do práce

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 3. novembra (TASR) - Národný inšpektorát práce (NIP) odporúča počas mimoriadnych okolností zamestnávateľom citlivo posudzovať každý jednotlivý prípad neprítomnosti zamestnanca v práci. Mali by robiť tak, aby výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov nebol v rozpore so zákonom, s dobrými mravmi a na škodu zamestnanca.

Od 24. októbra tohto roka bolo vyhlásené obmedzenie slobody pohybu osôb zákazom vychádzania. Ten je aktuálne vyhlásený na obdobie od 2. novembra do 8. novembra 2020. Súčasne so zákazom vychádzania bolo začaté bezplatné dobrovoľné celoplošné testovanie občanov SR na výskyt ochorenia COVID-19 antigénovými testami. "Zamestnávatelia, ale rovnako aj zamestnanci, by však súčasnú situáciu nemali zneužívať. Inšpekcia práce je pripravená poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a poradenstvo predovšetkým zamestnancom, ktorí by sa v dôsledku prijatých opatrení dostali do situácie, keď by im mohlo hroziť vypovedanie pracovnoprávneho vzťahu zo strany zamestnávateľa," uviedla generálna riaditeľka NIP Hedviga Machayová.

Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sú zamestnávatelia v súčasnosti z dôvodu ochrany života a zdravia povinní zakázať vstup na pracoviská zamestnancom nespĺňajúcim niektorú z výnimiek.

Ak sa zamestnanec zúčastní testovania na ochorenie COVID-19 počas pracovnej zmeny, jeho neprítomnosť v práci počas testovania je možné považovať za dôležitú osobnú prekážku v práci zodpovedajúcu vyšetreniu zamestnanca v zdravotníckom zariadení. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť mu na vyšetrenie pracovné voľno s náhradou mzdy.

V prípade, že sa zamestnanec na základe vlastného rozhodnutia testovania nezúčastní a nespĺňa inú z výnimiek, je povinný dodržať zákaz vychádzania, čo znamená, že sa nemôže dostaviť na svoje pracovisko. Táto situácia sa považuje za prekážku v práci na strane zamestnanca z dôvodu plnenia občianskej povinnosti. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas. Ak z kolektívnej zmluvy alebo z dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom nevyplýva inak, zamestnancovi za prekážku v práci nepatrí náhrada mzdy.

NIP upozorňuje, že o prekážke v práci je zamestnanec povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť zamestnávateľa. V opačnom prípade môže firma neprítomnosť zamestnanca v práci vyhodnotiť ako neospravedlnenú absenciu s príslušnými sankciami, ktorá môže mať za následok písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, či dokonca možnosť výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru. "Keďže u zamestnanca nejde o karanténne opatrenie alebo izoláciu uloženú príslušným orgánom verejného zdravotníctva alebo zdravotníckym zariadením z dôvodu jeho potvrdeného ochorenia na COVID-19, nepatrí mu za tento čas ani takzvané pandemické nemocenské," upozornil NIP.

Počas pracovného voľna bez náhrady mzdy dochádza zároveň k prerušeniu sociálneho a zdravotného poistenia. Zamestnanec sa musí sám prihlásiť v príslušnej zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a doplatiť si poistné na zdravotné poistenie.

Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť aj na iných možnostiach riešenia vzniknutej situácie, napríklad vo forme práce z domácnosti zamestnanca, nariadenia dovolenky na žiadosť zamestnanca, čerpania náhradného voľna alebo mu môže zamestnávateľ na jeho žiadosť poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec dodatočne odpracuje.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.