Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Od 1. novembra 2021 sa zmení posudzovanie invalidity u poistencov s poruchami autistického spektra

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Posudzovanie zdravotného stavu autistov, ktoré je jednou z podmienok nároku na invalidný dôchodok, bude od 1. novembra 2021 jednoduchšie. Národná rada prijala novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá poruchy autistického spektra zakomponovala priamo do prílohy č. 4 tohto zákona. Práve na základe diagnóz v prílohe č. 4 určujú posudkoví lekári Sociálnej poisťovne po preskúmaní lekárskych správ percentuálnu mieru schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (invaliditu) žiadateľov o invalidný dôchodok.

Doplnením prílohy č. 4 o skupinu ochorení porúch autistického spektra sa tak od 1. novembra 2021 odbúra nutnosť porovnania týchto ochorení s inou chorobou, ktorá je svojím funkčným dopadom najviac porovnateľná. V súčasnosti posudkoví lekári Sociálnej poisťovne posudzujú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav osôb s poruchami autistického spektra podľa prevažujúcich klinických príznakov, čo znamená, že ich zdravotný stav bol doteraz porovnávaný s inými ochoreniami. Podľa prevažujúcich klinických príznakov boli zaraďované buď do položky ochorení Mentálna retardácia alebo položky Poruchy osobnosti a poruchy správania, resp. položky Schizofrénia, poruchy schizotypové a poruchy s bludmi a iných. V novembri 2021 to bude už minulosťou a posudkoví lekári budú môcť uznať príslušné percento invalidity priamo na základe odborným lekárom stanovenej diagnózy poruchy autistického spektra.

Novela zákona od 1. novembra 2021 zároveň určuje Sociálnej poisťovni povinnosť prehodnotiť trvanie invalidity podľa novej právnej úpravy pri najbližšej kontrolnej prehliadke poistenca (vykonanej po 31. októbri 2021, ak jej lehota bola určená ešte pred 1. novembrom 2021). Zmena posudzovania invalidity sa však dotkne nielen súčasných poberateľov invalidných dôchodkov s poruchou autistického spektra, ale aj nových žiadateľov v rámci zisťovacej lekárskej prehliadky u posudkového lekára pri podaní žiadosti o invalidný dôchodok. Títo poistenci budú posudzovaní podľa nových kritérií. Výsledkom bude objektívnejšie a presnejšie určenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v tejto skupine chorôb. Sociálna poisťovňa odhaduje, že v budúcom roku jej posudkoví lekári vykonajú približne 100 prípadov zisťovacích lekárskych prehliadok a ďalších 70 až 100 kontrolných prehliadok.

Pri poruchách autistického spektra ide o ochorenia, ktorých výskyt v detskej populácii narastá a príznaky týchto vrodených porúch sú natoľko odlišné od iných psychických porúch, že ich prirovnanie k inej psychickej poruche bolo problematické a nikdy nevystihlo celé spektrum príznakov. V dospelosti je u väčšiny takto postihnutých, napriek tomu, že môžu mať vyšší stupeň vedomostí v istej oblasti, tak silne narušená sociálna interakcia, že nie sú schopní sa zaradiť do žiadneho pracovného procesu, fungovať v prirodzenom prostredí alebo sa dokážu zaradiť len v minimálnej miere. Odbor lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne návrh na zaradenie novej položky ochorení autistického spektra navrhoval už v minulosti, a preto zmenu zákona v tejto oblasti oceňuje a víta.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.