Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Kategória: Aktuality Autor/i: ACCACE/Zuzana Sokolová Senior Payroll Accountant

V zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a zmien je zamestnávateľ povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

Zamestnávateľ je povinný:

 • zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnáva, vhodné podmienky na výkon práce,
 • vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania,
 • viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím,
 • zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím; ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

Zamestnávateľ má v zmysle zákona právo plniť povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím nasledovnými náhradnými spôsobmi:

 • zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím,
 • úhradou odvodu,
 • vzájomnou kombináciou predchádzajúcich spôsobov a zamestnávania podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákona.

K potvrdeniu zamestnávateľ doloží:

 1. fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, resp. zmluva)
 2. fotokópiu dokladu o zaplatení (faktúra, výpis z bankového účtu, príjmový a výdavkový pokladničný doklad)
 3. ďalšie doklady preukazujúce zadanie zákazky – rozpis tovarov podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti (neoddeliteľná príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa), dodacie listy
 4. doklady preukazujúce oprávnenosť realizovať zákazky podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti – fotokópia dokladu o priznaní postavenia integračného podniku, chránenej dielne, fotokópia dokladu o priznaní postavenia chráneného pracoviska, fotokópia výpisu z obchodného registra, fotokópia výpisu zo živnostenského registra, fotokópia živnostenského listu, fotokópia rozhodnutia, alebo oznámenia Sociálnej poisťovne, alebo posudku útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v prípade fyzickej osoby, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.

ZMENA!

„Ročné výkazy o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2023  predkladané do 31. marca 2024 budú zamestnávatelia typovať elektronicky – prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému na účely služieb zamestnanosti.“

Do produkcie bol nasadený nový modul na portáli  www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk 

V časti Zamestnávateľ, modul Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP. Výkazy zaslané poštou už nebudú akceptované.

Návody na prihlásenie, modul RV, import a export dát nájdete na stránke: https://www.mpsvr.sk/sk/uvodna-stranka/formulare-ziadosti/sluzby-zamestnanosti/.

Ďalšie informácie nájdete na uvedenom linku: ÚPSVaR > Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP > Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP (gov.sk)  


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.