Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Posilnenie ekonomického postavenia žien: kľúč k rodovej rovnosti

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Štátna tajomníčka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková dnes vystúpila na Konferencii ministrov EU zodpovedných za rovnosť pohlaví, v rámci okrúhleho stola na tému: Ako váš členský štát zabezpečuje rovnosť v pracovnej sfére pre ženy a mužov počas ich kariéry?

Napriek tomu, že rovnosť žien a mužov je jednou zo základných hodnôt Európskej únie, štatistické údaje nám ukazujú, že máme ešte dlhú cestu k dosiahnutiu ich plnej materiálnej rovnosti. Navyše nás výrazným spôsobom zdržali dôsledky pandémie COVID-19.

Prioritou vlády Slovenskej republiky je vytvoriť podmienky na to, aby ženy aj muži mali nielen dostatočné príležitosti materiálne zabezpečiť seba a svoje rodiny zabezpečením férových príležitostí na vstup na trh práce, ale aby mohli žiť aj plnohodnotný súkromný a rodinný život.

V súčasnosti realizuje Slovenská republika dva národné projekty, zamerané na zosúlaďovanie pracovného a rodinného života.

• Národný projekt Rodová rovnosť na pracovisku, realizovaný vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, si dáva za cieľ vytvoriť metodicko-analytický rámec pre podporu zamestnanosti žien. Zámerom navrhnutých opatrení je zvýšiť mieru využívania už v súčasnosti existujúcich nástrojov ako práca z domu, pružný pracovný čas, či delené pracovné miesto a zároveň zaviesť nové opatrenia v súlade s prijatou európskou legislatívou a príkladmi dobrej praxe z iných členských štátov, ako napríklad otcovská dovolenka, flexibilná rodičovská dovolenka či online rekvalifikácia zamestnancov na materskej a rodičovskej dovolenke.
https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/projekty/narodny-projekt-rodova-rovnost-pracovisku/tlacove-spravy/slovensko-projekte-eu-rodova-rovnost-pracovisku.html

• Národný projekt Zosúladenie rodinného a pracovného života má za cieľ zvýšenie zamestnanosti osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien, ako aj osamelých rodičov a osoby s povinnosťami starostlivosti o blízkych. Projekt sa zameriava na podporu zamestnávateľov poskytujúcich prácu nezamestnaným ženám, najmä prostredníctvom flexibilných foriem zamestnania. O financovanie môžu požiadať zamestnávatelia vo všetkých regiónoch okrem Bratislavského kraja a očakáva sa, že prostredníctvom projektu získa zamestnanie zhruba 1 000 žien.
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR/narodne_projekty/Zosuladenie_rod_a_prac_zivota/Oznamenie_-Zosuladenie_rodinneho_a_pracovneho_zivota.pdf

Pevne veríme, že tieto projekty už v najbližších rokoch hmatateľne prispejú k dosahovaniu rovnosti žien a mužov. Zastávame názor, že ekonomický aspekt rovnosti si vyžaduje osobitnú pozornosť a preto rezort práce v súčasnosti pripravuje vôbec prvý akčný plán, ktorý sa zameria priamo na podporu zamestnanosti žien.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.