Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Potravinári a odvodová úľava: Európska komisia schválila dodatok k Schéme štátnej pomoci, dotknuté subjekty majú možnosť podávať vyhlásenie za január 2024 od 19. decembra do 31. decembra 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa informuje dotknuté subjekty o možnosti využiť tzv. odvodovú úľavu pre zamestnávateľov za mesiac január 2024 až do konca tohto kalendárneho roka. Európska komisia schválila dodatok k schéme štátnej pomoci, na základe ktorého je možné podať vyhlásenie k poskytnutiu štátnej pomoci  za mesiac január 2024 ešte od 19. decembra 2023 do 31. decembra 2023. Predĺžil sa tým pôvodný termín (10. december 2023), využiť odvodovú úľavu za mesiac január 2024 tak môže viac subjektov.

Európska komisia dňa 15. decembra 2023 schválila Dodatok č. 1 k Schéme štátnej pomoci.  Schéma štátnej pomoci v znení Dodatku č. 1 SA. 110524 bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 19. decembra 2023, t. j. týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.

Sociálna poisťovňa dáva do pozornosti zamestnávateľom, že Vyhlásenie k poskytnutiu štátnej pomoci za mesiac január 2024 môžu ešte podávať aj od 19. decembra 2023 do 31. decembra 2023. Predĺženie lehoty na podanie vyhlásenia za mesiac január 2024 súvisí s nadobudnutím účinnosti Schémy štátnej pomoci v znení Dodatku č. 1.

Po schválení štátnej pomoci zamestnávateľ-potravinár zaplatí za mesiac január 2024 znížené poistné. Ďalšou podmienkou poskytnutia štátnej pomoci je, aby zamestnávateľ-potravinár predložil Výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (MVP/VPP) za január 2024 v lehote splatnosti poistného.

Zamestnávateľ-potravinár, ktorý si chce uplatniť odvodovú úľavu za január 2024, predloží elektronicky prostredníctvom eSlužieb Sociálnej poisťovni „Vyhlásenie oprávneného príjemcu k poskytnutiu štátnej pomoci“ . Formulár vyhlásenia je po prihlásení zverejnený v eSlužbách Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa, po overení splnenia podmienok poskytnutia pomoci, oznámi zamestnávateľovi prostredníctvom eSlužieb schválenie/neschválenie štátnej pomoci za mesiac január 2024 najneskôr do 31. januára 2024.

Podrobnejšie informácie k uplatňovaniu odvodovej úľavy ako aj schválená schéma štátnej pomoci sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne TU: www.socpoist.sk/potravinari.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.