Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pravidlá vstupu a pobytu zamestnancov na pracoviskách zamestnávateľa platné od dátumu 20. marca 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyhláškou č. 132, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (zverejnená vo Vestníku vlády SR, čiastka 51/2021), upravil aktuálne pravidlá vzťahujúce sa na vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa v období predĺženého núdzového stavu.

Podľa vyhlášky je zamestnávateľ v období od 20. marca 2021 do 28. apríla 2021 povinný zakázať vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa, okrem zamestnancov spĺňajúcich niektorú z nasledujúcich výnimiek:

 •  zamestnanec sa v rámci okresu zaradeného COVID AUTOMATOM do III. a IV. stupňa varovania preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 •  zamestnanec sa v rámci okresu zaradeného COVID AUTOMATOM do II. stupňa varovania preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní,
 • zamestnanec sa v rámci okresu zaradeného COVID AUTOMATOM do I. stupňa varovania preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 21 dní,
 • zamestnanec školy a školského zariadenia sa bez ohľadu na aktuálne zaradenie okresu do príslušného stupňa varovania podľa COVID AUTOMATU preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • zamestnanec prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 • zamestnanec preukáže, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,
 • zamestnanec bol zaočkovaný proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
 • zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zamestnanca neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • zamestnanec bol v období predchádzajúcich 18 dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusel sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu, je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca predloženie dokladu, ktorý preukazuje príslušnú výnimku. Do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť.

V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných svojich priestorov, pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Touto vyhláškou bola zrušená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 47/2021, ktorá upravovala pravidlá vstupu na pracoviská a do priestorov zamestnávateľa v období do 19. marca 2021.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ďalej vyhláškou č. 133,  ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (zverejnené vo Vestníku vlády SR, čiastka 51/2021), nariadil všetkým osobám vrátane zamestnancov s účinnosťou od 22. marca 2021 riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov a prostriedkoch verejnej dopravy použitím respirátora.

Respirátorom sa rozumie určený výrobok filtračná tvárová polmaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2, ktorá je osobným ochranným prostriedkom podľa osobitného predpisu, alebo výrobok KN95 alebo N95 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného predpisu.

Vyhláška taktiež ustanovuje výnimky z používania respirátora pre taxatívne vymenované skupiny osôb.

V prípade:

 • zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie a
 • zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora,

možno použitie respirátora nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky.

Povinnosť používať respirátor alebo inú preventívnu ochrannú pomôcku sa nevzťahuje (okrem osôb so zdravotnou kontraindikáciou) na:

 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
 • výkonného umelca pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúceho pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníka do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.

Touto vyhláškou bola zrušená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 111/2021, ktorá upravovala pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest v období do 21. marca 2021.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.