Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Predlžujeme lehotu na podanie žiadosti o podporu v čase skrátenej práce

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Parlament schválil 24. mája novelu zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorá predlžuje lehotu na podanie žiadosti a splatnosť podpory. Táto novelizácia je súčasťou zákona o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý nadobudol účinnosť dnes, 7. júna. Návrh novelizácie zákona o skrátenej práci z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je reakciou na obmedzenie činnosti zamestnávateľa v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine a výsledkom aplikačnej praxe vyplácania podpory. Legislatívna úprava poskytne žiadateľom dlhší časový rámec na predloženie žiadosti a potrebných dokladov.

V dôsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine môže dochádzať k okolnostiam, ktoré majú negatívny vplyv na udeľovanie práce zamestnancom. Zamestnávateľovi po splnení zákonných podmienok vzniká nárok na podporu v čase skrátenej práce, je však povinný dokladovať existenciu takejto skutočnosti (vonkajšieho faktora) a príčinnú súvislosť medzi obmedzením činnosti zamestnávateľa a vonkajším faktorom. Môže ísť napríklad o výpadok surovín a súčiastok alebo zrušenie objednávok v rámci embarga voči Ruskej federácii. Keďže ide o vonkajší faktor so zahraničným presahom, žiadatelia potrebujú častokrát viac času na získanie príslušných dokladov od dodávateľov z Ukrajiny. Preto sme novelizáciou zákona predĺžili lehotu na podanie žiadosti o podporu z jedného kalendárneho mesiaca o ďalších 10 dní.

Podľa pôvodnej legislatívnej úpravy, ústredie a úrady práce boli povinní poskytnúť žiadateľovi podporu v nasledujúci deň po pripísaní finančných prostriedkov od Sociálnej poisťovne. Novelizáciou zákona sa predlžuje táto lehota na úhradu podpory z nasledujúceho dňa na tretí pracovný deň. Potrebu predĺženia lehoty ukázala aplikačná prax. Z objektívnych dôvodov nie je možné nepretržite sledovať pohyby na bankovom účte tak, aby bolo možné žiadateľom poslať podporu obratom po postúpení financií Sociálnou poisťovňou. Navyše, úhrade podpory predchádza dôsledná finančná kontrola a proces schvaľovania finančnej operácie. Ak sa tento proces nestihol zabezpečiť v deň pripísania finančných prostriedkov zo Sociálnej poisťovne, bolo nevyhnutné na druhý deň zadať úhradu urgentným platobným príkazom za poplatok banke. V záujme efektívneho hospodárenia so štátnymi financami preto predlžujeme lehotu na úhradu podpory o 2 pracovné dni. Pracovníci ústredia a úradov práce však budú naďalej vykonávať finančné operácie bezodkladne tak, aby žiadatelia dostali podporu v čo najkratšom čase.

K 7. júnu 2022 sme celkovo vyplatili podporu zo systému skrátenej práce bolo 45 žiadateľom v sume 1 437 445,38 €.

Viac informácií o podpore v čase skrátenej práce, ako aj žiadosti o podporu môžete nájsť na stránke https://www.skratenapraca.gov.sk/.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.